Baile  /  Eolas Fúinn  /  Reachtaíocht
 
 

Reachtaíocht

Naisc leis an reachtaíocht faoi mar atá foilsithe ar http://www.irishstatutebook.ie/ is ea formhór na nasc thíos. Tugtar de chomhairle do léitheoirí an séanadh atá ar leathanach baile an tsuímh sin a léamh sula gcliceálann siad ar na naisc thíos. Naisc leis an gcuid um Eitic de shuíomh idirlín na Roinne Airgeadais is ea na naisc le roinnt de na rialacháin is déanaí a rinneadh faoi na hAchtanna um Eitic. Tá an séanadh céanna sa chuid sin.  Na hAchtanna agus na Rialacháin EiticeAchtaíodh an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 (Acht na bliana 1995) an 22 Iúil 1995.


Na hAchtanna agus rialacháin um Eitic

Bunaíodh dá réir an Coimisiún um Oifigí Poiblí neamhspleách agus Coistí um Leasanna na gComhaltaí i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann. Foráiltear ann, inter alia, do nochtadh leasanna ag lucht parlaiminte agus ag seirbhísigh poiblí agus d’imscrúdú sa chás go bhféadfadh nach rabhthas ag teacht lena n-éilítear faoin reachtaíocht. Rinneadh leasú ar Acht na bliana 1995 leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 (Acht na bliana 2001). Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (Coimisiún na gCaighdeán) faoi Acht na bliana 2001 chun teacht in ionad an Choimisiúin um Oifigí Poiblí agus feidhmeanna uile an Choimisiúin sin a ghlacadh ar láimh. Chomh maith le nithe eile, tugadh isteach dliteanas trína ndlitear ar chomhaltaí tofa den dá Theach de Thithe an Oireachtais agus orthu siúd a cheaptar in oifigí sinsearacha sa seirbhís phoiblí fianaise a chur ar fáil maidir lena gcuid géilliúlachta i gcúrsaí cánachais. Foráileadh chomh maith do Chóid Iompair do shealbhóirí oifige (e.g. Airí Rialtais agus Airí Stáit), do ghnáthchomhaltaí den dá Theach agus do sheirbhísigh poiblí a fhoilsiú. Tagraítear d’Acht na bliana 1995 agus Acht na bliana 2001 in éineacht mar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001.

Bíonn téacs iomlán Acht na bliana 1995, Acht na bliana 2001 agus na rialachán a rinneadh faoi réir na nAchtanna sin ar fáil ar láithreán gréasáin an Ard-Aighne.


Na hAchtanna um Eitic

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995.

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.


Rialacháin a rinneadh de bhun Achtanna um Eitic.

Ionstraim Reachtúil Uimh 145 den bhliain 2008 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) (Leasú) 2008. 

Ionstraim Reachtúil Uimh 146 den bhliain 2008 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht Poiblí  Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) (Leasú) 2008.

Ionstraim Reachtúil Uimh 677 den bhliain 2006 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) (Leasú) 2006.  Mar atá leasaithe ag I.R. 145 de 2008

Ionstraim Reachtúil Uimh 678 den bhliain 2006 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht Poiblí  Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) (Leasú) 2006. Mar atá leasaithe ag I.R. 146 de 2008

Ionstraim Reachtúil Uimh 673 den bhliain 2005 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí (Leasú)) 2005. 

Ionstraim Reachtúil Uimh 672 den bhliain 2005 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht Poiblí  Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) 2005.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 699 den bhliain 2004 – Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) 2004.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 698 den bhliain 2004 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) 2004.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 576 den bhliain 2001 - An tOrdú Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 (Tosach Feidhme), 2001.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 562 den bhliain 2001 - Na Rialacháin um an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 (Ailt 15 agus 27), 2001.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 320 den bhliain 1997 - Na Rialacháin um an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 (Alt 3(1)(b)), 1997.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 310 den bhliain 1997 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí) (Leasú), 1997.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 32 den bhliain 1997 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí), 1997. Rinneadh a aisghairm agus tá I.R. Uimh. 699 den bhliain 2004 ina áit.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 57 den bhliain 1996 - Na Rialacháin um Eitic in Oifigí Poiblí (Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí), 1996. Rinneadh a aisghairm agus tá I.R. Uimh. 698 den bhliain 2004 ina áit.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 282 den bhliain 1995 – An tOrdú Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 (Tosach Feidhme), 1995.

Na hAchtanna agus Rialacháin Toghcháin

Achtaíodh an tAcht Toghcháin 1997 an 15 Bealtaine 1997. Foráiltear ann do nochtadh shíntiúis pholaitiúla a fhaigheann páirtithe polaitiúla, comhaltaí de Thithe an Oireachtais, feisirí Pharlaimint na hEorpa agus iarrthóirí i dtoghcháin don Dáil, don Seanad, do Pharlaimint na hEorpa agus i dtoghcháin don uachtaránacht le Coimisiún na gCaighdeán. Foráiltear ann freisin do chiste Stáit do pháirtithe polaitiúla incháilithe agus do theorainniú, nochtadh agus aisíoc chostais toghcháin i dtoghcháin don Dáil, do Pharlaimint na hEorpa agus don uachtaránacht.

Rinneadh roinnt leasuithe ar Acht na bliana 1997. Tugadh na leasuithe is suntasaí isteach leis an Acht Toghcháin (Leasú) 2001. Tugadh isteach le hAcht na bliana 2001 teorainn ar luach na síntiús a bhféadfadh páirtithe polaitiúla agus polaiteoirí aonair glacadh leo. Cuirtear toirmeasc ar shíntiúis as tíortha iasachta. Éilítear faoi Acht na bliana 2001 chomh maith go n-osclaítear agus go gcoimeádtar Cuntais do Shíntiúis Pholaitiúla agus foráiltear go bhfuil dlite ar ghrúpaí stocaireachta agus feachtaisíochta, i gcásanna áirithe, clárú le Coimisiún na gCaighdeán mar "tríú páirtí".

Taobh amuigh d’Achtanna Toghcháin (Leasú) na bliana 2002, bíonn téacs iomlán na reachtaíochta a dtagraítear di thíos agus na rialachán a rinneadh faoina réir ar fáil ar láithreán gréasáin an Ard-Aighne. (Tá Achtanna Toghcháin (Leasú) na bliana 2002 ar fáil mar chomhaid íoslódála ar láithreán gréasáin Thithe an Oireachtais.)

Na hAchtanna Toghcháin

An tAcht Toghcháin 1997.

An tAcht Toghcháin (Leasú) 1998.

An tAcht Toghcháin (Leasú) 2001.

An tAcht Toghcháin (Leasú) 2002.

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2) 2002.

An tAcht Toghcháin (Leasú) 2004. 

An tAcht Toghcháin (Leasú) 2005. 


Rialacháin a rinneadh de bhun na nAchtanna Toghcháin.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 113 den bhliain 2007 – An tOrdú Acht Toghcháin 1997 (Srianadh agus Aisíoc Costas ag toghcháin don Dáil) 2007 (leagan pdf amháin) (Leasaítear na teorainneacha caiteachais agus aisíoc chostais toghcháin i dtoghcháin don Dáil 2007)

Ionstraim Reachtúil Uimh. 87 den bhliain 2004 – An tOrdú Acht Toghcháin 1997 (Alt 3) 2004. (Leasaítear na teorainneacha caiteachais ag toghcháin na bliana 2004 do Pharlaimint na hEorpa.) 

Ionstraim Reachtúil Uimh. 441 den bhliain 2004 - An tOrdú Acht Toghcháin (Alt 53) 2004. (Rinneadh forordú maidir leis na teorainneacha caiteachais ag an toghchán na bliana 2004 don uachtaránacht.)

Ionstraim Reachtúil Uimh. 442 den bhliain 2004 – Na Rialacháin Toghchán don Uachtaránacht (Aisíoc Costas) 2004.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 497 den bhliain 2001 – An tOrdú Acht Toghcháin (Leasú) 2001 (Tosach Feidhme), 2001.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 317 den bhliain 1999 - An tOrdú Acht Toghcháin 1997 (Srianadh ar Chostais Toghcháin i dToghchán don Dáil), 1999. (Leasaítear na teorainneacha caiteachais ag toghcháin don Dáil, i bhfianaise athruithe san Innéacs Praghasanna do Thomhaltóirí.)

Ionstraim Reachtúil Uimh. 122 den bhliain 1999 – Na Rialacháin Toghchán Pharlaimint na hEorpa (Aisíoc Costas), 1999.

Ionstraim Reachtúil Uimh. 121 den bhliain 1999 – An tOrdú Acht Toghcháin 1997 (Alt 33), 1999. (Déantar forordú maidir le teorainneacha caiteachais ag Toghcháin na bliana 1999 do Pharlaimint na hEorpa.)

An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2001.

Achtaíodh an tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2001 an 14 Iúil 2001. Foráiltear ann d’íoc liúntais bhliantúil le ceannairí na bpáirtithe parlaiminte i ndáil le costais a eascraíonn ó obair pharlaiminte, lena n-áirítear taighde, na bpáirtithe.

Bíonn téacs iomlán na reachtaíochta ar fáil ar http://www.irishstatutebook.ie/.