Leagtar amach sa Chód Iompair do Chomhairleoirí na prionsabail nach mór duit, mar chomhalta tofa d’údarás áitiúil, cloí leo le linn duit do chuid dualgas a chomhlíonadh. 

Cé na daoine a bhfuil feidhm ag an gcód maidir leo?

Tá feidhm ag an gcód maidir le comhairleoirí cathrach agus le comhairleoirí contae. Tá cód iompair ar leith ann d’fhostaithe údaráis áitiúil.

Cé na nithe a chumhdaítear sa chód?

Leagtar amach sa chód an dóigh nach mór duit tú féin a iompar agus tú san oifig. Cumhdaítear ann réimsí amhail iompar ginearálta agus iompraíocht ghinearálta, coinbhleachtaí leasa a bhainistiú, nithe pleanála, glacadh le bronntanais agus le fáilteachas, déileáil phearsanta leis an údarás áitiúil, aird a thabhairt ar acmhainní na comhairle, agus caidreamh sásúil oibre a chothabháil. 

Cén áit ar féidir liom comhairle a fháil maidir leis na hoibleagáidí atá orm faoin gcód?

Déan teagmháil leis an gCláraitheoir Eitice do d’údarás áitiúil.

Cód iompair na chomhairleoir

Cód iompair na chomhairleoir

Cód iompair d'fhostaithe na núdarás Áitiúil

Cód iompair d'fhostaithe na núdarás Áitiúil