Léirítear anseo an nuacht agus na fógraí is deireanaí ón gCoimisiún um Chaighdeáin. Nuashonraítear an t-ábhar seo go rialta.

2021

Tionólfar éisteacht ar sháruithe líomhnaithe ar An Acht Rialtais Áitiúil 2001, agus sáruithe líomhnaithe den Chód Iompair do Chomhairleoirí ag an gComhairleoir Seamus Treanor ó Chomhairle Contae Mhuineacháin ag 9.30rn Dé Luain 4 Deireadh Fómhair 2021.

Ag teacht le comhairle agus srianta reatha sláinte poiblí, tionólfar an éisteacht imscrúdaithe go cianda, trí Zoom. Iarrtar ar bhaill de na meáin ar mian leo an éisteacht a bhreathnú teagmháil a dhéanamh leis an oifig seo faoi 4in Dé hAoine, 1 Deireadh Fómhair 2021 chun a spéis a chlárú. Soláthrófar sonraí logála isteach cianda ansin.

Tabhair le fios le do thoil go bhféadfadh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, nuair a mheasann sé gur cuí, treoir a thabhairt go ndéanfar aon éisteacht iomlán nó cuid di a reáchtáil go príobháideach.

Má tá aon cheist agat maidir leis an ábhar seo, glaoigh ar (01) 639 5666.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é an Coimisiún a bunaíodh i 2001, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

Teileafón: (01) 639 5666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

24 Meán Fómhair 2021: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí dhá thuarascáil inniu maidir le maoiniú stáit do pháirtithe polaitiúla agus do TDanna agus do Sheanadóirí neamhspleácha le linn 2020.

Maoiniú Státchiste na bPáirtithe Polaitíochta in 2020

Ina chéad tuarascáil, tuairiscíonn an Coimisiún ar chaiteachas ar mhaoiniú an Státchiste do pháirtithe polaitiúla. Féadfaidh páirtithe cáiliú le haghaidh maoinithe ón Státchiste faoin Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) bunaithe ar a gcéatadán den vóta sa toghchán deireanach sa Dáil.

In 2020, cháiligh seacht bpáirtí pholaitiúla don mhaoiniú: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht - an Comhaontas Pobal seachas Brabús. Ní bhfuair Renua maoiniú ach don 1 Eanáir 2020 - 7 Feabhra 2020.

Fuair na páirtithe maoiniú dar luach díreach os cionn €5.8 milliún faoin reachtaíocht toghcháin in 2020. Ní fhéadfar an maoiniú a úsáid chun críocha toghcháin nó reifrinn, agus caithfidh páirtithe tuairisciú ar an gcaoi ar chaith siad na cistí leis an gCoimisiún.

Bhí an caiteachas iomlán a tuairiscíodh don bhliain díreach faoi bhun €4.8 milliún. Féadfar aon mhaoiniú nár úsáideadh ón mbliain roimhe sin a thabhairt ar aghaidh lena úsáid an bhliain dar gcionn, agus cuntas a thabhairt air sa bhliain a chaitear é.

Ina thuarascáil, chuir an Coimisiún imní in iúl arís nach bhfuil aon iarmhairt ann do neamhchomhlíonadh páirtithe cáilithe nach gcomhlíonann na ceanglais tuairiscithe agus nach gcáilíonn le haghaidh maoinithe an bhliain dar gcionn.

Tá sonraí faoin maoiniú, lena n-áirítear an chaoi ar caitheadh é agus na ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil dar teideal Maoiniú Státchiste Páirtithe Polaitíochta in 2020, arna fhoilsiú inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá an tuarascáil ar fáil anseo.

Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte 2020

Ina dhara tuarascáil a eisíodh inniu, tuairiscíonn an Coimisiún ar chaiteachas an mhaoinithe a thugtar do cheannairí cáilithe páirtí agus do bhaill neamhspleácha an Oireachtais. Ar a dtugtar go neamhfhoirmiúil an “Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte”, cáilíonn páirtí polaitíochta le haghaidh íocaíochta faoin reachtaíocht Liúntais Gníomhaíochtaí Parlaiminte má chláraigh siad i gClár na bPáirtithe Polaitiúla agus má toghadh ball amháin ar a laghad chun Dáil Éireann nó má toghadh nó ainmníodh é do Sheanad Éireann san olltoghchán deireanach. Tá baill neamhspleácha den Oireachtas incháilithe freisin. Cuirtear maoiniú ar fáil faoin Acht Oireachtais (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014.

In 2020, cháiligh naoi bpáirtí a cháiligh don liúntas, eadhon: Aontú, Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Neamhspleáigh ar son an Athraithe, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht - an Comhaontas Pobal seachas Brabús. B'ionann an maoiniú iomlán a bhí iníoctha in 2020 le ceannairí páirtithe parlaiminte na bpáirtithe seo agus díreach faoi bhun €7.6 milliún.

B'ionann an maoiniú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí den Dáil le linn 2020 agus €667,351.

B'ionann an maoiniú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí den Seanad le linn 2020 agus €220,482.

B'ionann an caiteachas iomlán a thuairiscigh an dá pháirtí agus baill neamhspleácha a chuir tuairisceáin isteach i rith na bliana agus beagnach €7.3 milliún.

Tá sonraí faoin maoiniú agus conas a caitheadh é, mar aon le ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil, dar teideal Maoiniú Státchiste faoin Reachtaíocht um Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte in 2020. Tá an tuarascáil seo ar fáil anseo.

Teagmháil: Preasoifigeach

Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 6 Ardán an Iarla

Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Teileafón: 01 6395666 Ríomhphost: info@sipo.ie

***

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách, neamhpháirteach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), an tAcht Oireachtais (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus an Rialachán den Acht um Brústocaireacht 2015.

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

An Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí 

Preas Ráiteas 

16th Meán Fómhair 2021:  

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu maidir le Fhothoghchán Seanad na bliana 2021. 

Chuaigh 7 n-iarrthóir san iomaíocht sa dhá thoghchán ar shuíochán ar an bPainéal Talmhaíochta agus ar an bPainéal Tionscail agus Tráchtála. Toghadh na hiarrthóirí Maria Byrne agus Gerry Horkan agus is baill Seanad Éireann anois iad. 

De réir fhorálacha Chuid IV den Acht, bhí ar na hiarrthóirí nár éirigh leo i bhFothoghchán an tSeanaid, ráiteas síntiús agus na doiciméid a ghabhann leis a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin laistigh de 56 lá tar éis lae deiridh na vótaíochta. Ba é an 16 Meitheamh 2021 an dáta deiridh a theastaigh ón gCoimisiún um Chaighdeáin na ráitis maidir le síntiús a fháil. Chloígh gach iarrthóir nár éirigh leo a gcuid dualgais faoin dáta deiridh. Níor nochtadh aon síntiúis i leith Fothoghchán seo an tSeanaid. 

Caithfidh na hiarrthóirí rathúla sa toghchán, mar bhaill Seanad Éireann, ráiteas síntiús bliantúil agus an cháipéisíocht a ghabhann leis a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Eanáir gach bliain. Caithfidh na sonraí faoi aon síntiúis a fuarthas le linn na bliana 2021 maidir le Fothoghchán an tSeanaid a bheith sna ráitis síntiús atá le tabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin i leith na bliana 2021 ag baill Seanad Éireann. Caithfear na ráitis seo a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Eanáir 2022. 

Tá Tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar Fhothoghchán Seanad na bliana 2021 ar fáil anseo.  

Cúlra 

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001, ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 agus ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú). Cruthaíodh an Coimisiún ag an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: 

Preasoifigeach 

An Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí 
6 Ardán Phort an Iarla 

Baile Átha Cliath 2 
D02 W773 
 

Fón: 01 - 6395666 
r-phost: info@sipo.ie 
Gréasán: www.sipo.ie 
Twitter: @SIPOCIreland 

FOILSÍONN AN COIMISIÚN UM CHAIGHDEÁIN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL DO 2020

15 Iúil 2021 – Inniu d’fhoilsigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil bhliantúil do 2020. Soláthraíonn an tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin le linn 2020 faoi reachtaíocht a bhaineann le heitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin agus maoiniú Stáit. Cuimsíonn sé eolas maidir le hoibríochtaí agus comhlíonadh na reachtaíochta eitice, gearáin agus imscrúduithe, síntiúis pholaitiúla, maoiniú stáit páirtithe polaitiúla agus clárú triú páirtithe agus deontóirí corparáideacha.

I measc bhuaicphointí thuarascáil 2020 tá:

 • Phróiseáil an Coimisiún 91 gearán faoi na hAchtanna um Eitic, chuir sé tús le ceithre réamhfhiosrúchán, agus d’fhoilsigh sé tuarascáil imscrúdaithe amháin. Bhí trí réamhfhiosrúchán breise, a thosaigh i 2019, ar siúl i 2020;
 • Sheol sealbhóirí oifige sinsearacha sé imscrúdú freisin ar neamhchomhlíonadh fhorálacha imréitigh cánach na nAchtanna um Eitic;
 • Foilsíodh ceithre thuarascáil ar nochtadh bliantúil síntiús do pháirtithe polaitiúla, caiteachas mhaoiniú an Státchiste, agus ráitis ar chuntais páirtithe polaitiúla i rith na bliana;
 • Tar éis na dToghchán Eorpacha i 2019 agus fothoghcháin na Dála an bhliain sin, d’fhoilsigh an Coimisiún a thuarascálacha ar chaiteachas sna toghcháin sin i 2020;
 • Rinne an Coimisiún maoirseacht ar chomhlíonadh fhorálacha síntiús agus caiteachais an Achta d’Olltoghchán na Dála 2020;
 • D’fhoilsigh an Coimisiún treoir nua do ghníomhairí toghcháin agus d’iarrthóirí  olltoghchán na Dála, agus
 • Thug sé faoi go leor gníomhaíochtaí for-rochtana chun feasacht a mhúscailt agus tuiscint agus comhlíonadh na nAchtanna a fheabhsú.

Mar a tharla i mblianta roimhe seo, chuir An Coimisiún um Chaighdeáin roinnt moltaí san áireamh ina thuarascáil bhliantúil maidir le hathrú reachtach ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) agus maidir leis na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, a bhí fós le réiteach tráth a fhoilsithe.

D’fhógair An Clár Rialtais a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2020, athbhreithniú eitice chun an eitic i reachtaíocht oifige poiblí a athchóiriú agus a dhaingniú. An mhí dár gcionn, mhol Grúpa Athbhreithnithe Hamilton go bhfeabhsófaí neamhspleáchas agus acmhainn an Choimisiúin trí fhéinriail agus acmhainní leordhóthanacha. Tacaíonn an Coimisiún le tionscnaimh a fheabhsóidh creat eitice na hÉireann, agus a ghlacfaidh páirt in aon athbhreithnithe reachtaíochta agus acmhainní.

Le haghaidh tuilleadh eolais, agus chun tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin a léamh tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin www.sipo.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le do thoil le:

An Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 Fón: +353 (0) 1 639 5666

Ríomhphost:               info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin:    www.sipo.ie

Twitter:                       @SIPOCIreland

 

Cúlra

Cruthaíodh An Coimisiún um Chaighdeáin i 2001, agus is é an comhlacht atá neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Ba iad baill an Choimisiúin um Chaighdeáin i 2020:

 • An Breitheamh Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach (go dtí 10 Feabhra 2020);
 • An Breitheamh Garrett Sheehan, Cathaoirleach (ó 9 Nollaig 2020);
 • Seamus McCarthy, Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, Ombudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dáil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Seanad Éireann;
 • Jim O’Keeffe, iarbhall de Dáil Éireann (go dtí 10 Feabhra 2020), agus
 • Geraldine Feeney, iarbhall de Seanad Éireann (ó 9 Nollaig 2020).

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúla gach bliain; ceann ar a ghníomhaíochtaí  ag riaradh reachtaíochta eitice, toghcháin agus maoinithe Stáit, agus an ceann eile ar a ghníomhaíochtaí ag riaradh an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil ar leithligh ar an Rialachán um Brústocaireacht i 2020 an 28 Meitheamh agus is féidir í a fheiceáil ar www.lobbying.ie.

31 Márta 2021: Inniu d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil maidir leis na síntiúis a tugadh do Theachtaí Dála, Seanadóirí agus FPEnna in 2019.

I ndáil le tréimhse thuairiscithe 2019, nocht 17 ionadaí poiblí síntiúis a raibh luach iomlán de €22,545 luaite leo. De bhrí gur tugadh síntiúis áirithe ar ais do dheontóirí sa chás go raibh siad do-ghlactha faoin Acht, bhí glanluach iomlán na síntiús a fuarthas cothrom le €13,645.

Faoin Acht, ní cheadaítear d’ionadaithe poiblí glacadh le síntiúis de bhreis ar €200 in airgead tirim in aon bhliain, agus nach mó ná luach iomlán de €1,000 ó fhoinse amháin.  Ní mór dóibh aon síntiúis lena mbaineann luach (nó atá cothrom le) €600 nó níos mó a fhaightear ó fhoinse amháin a nochtadh. Ní féidir le hionadaithe poiblí glacadh ach le síntiúis ó dheontóirí corparáideacha atá cláraithe leis an gCoimisiún. 

In 2019, ceanglaíodh ar 237 ionadaí poiblí ar fad — 158 Teachta Dála, 60 Seanadóir, 13 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE) agus sé iar-FPE – ráitis maidir le síntiúis a dhéanamh faoin 31 Eanáir 2020.  Rinne roinnt daoine aonair tuairisceáin a chomhdú i ndiaidh an spriocdháta. Tá gach duine comhlíontach anois, níor mheas an Coimisiún gá a bheith le haon ghníomh forfheidhmiúcháin.

Is féidir breathnú ar thuarascáil an Choimisiúin agus ar ráitis na ndeontóirí aonair ar líne ag www.sipo.ie

Cúlra

Faoin Acht Toghcháin 1997 (leasú), ní mór d’ionadaithe poiblí ar comhaltaí de Thithe an Oireachtais nó de Pharlaimint na hEorpa iad sonraí maidir leis na síntiúis a fhaigheann siad os cionn luach ar leith a nochtadh don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún).

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 (ar a dtugtar na hAchtanna Eitice i dteannta a chéile), an tAcht Toghcháin 1997 (leasú), an tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminteacha) (Leasú) 2014, agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Cruthaíodh an Coimisiún faoi Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 agus tá seisear comhaltaí páirteach sa Choimisiún, lena n-áirítear:

 • An Cathaoirleach Garrett Sheehan, iarbhreitheamh na Cúirte Achomhairc;

 • Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

 • Peter Tyndall, Ombudsman;

 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;

 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus

 • Geraldine Feeney, iarchomhalta de Sheanad Éireann.

Tá Rúnaíocht ag tacú leis an gCoimisiún.

Sonraí Teagmhála: An Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Teileafón: 01 6395666

Ríomhphost: info@sipo.ie

2020

D’EISIÚINT LÁITHREACH

Tuairiscíonn An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar Fhothoghcháin na Dála 2019

3 Nollaig 2020: D’fhoilsigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (An Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu ar Fhothoghcháin na Dála 2019. Bhí lá na vótála d’fhothoghchán na Dála 2019 ar siúl an 29 Samhain 2019. Tionóladh fothoghcháin i gceithre dháilcheantar: Corcaigh Thuaidh-Lár, Baile Átha Cliath Fine Gall, Baile Átha Cliath Lár-Iarthar agus Loch Garman. Soláthraíonn an tuarascáil eolas faoi chaiteachas toghcháin ag gníomhairí toghcháin agus nochtadh síntiús ó iarrthóirí nár éirigh leo le linn na tréimhse toghcháin (7 Samhain go 29 Samhain 2019).

Ba é iomlán na gcostas toghcháin a nochtadh, lena n-áirítear caiteachas an iarrthóra, a ghníomhaire/a gníomhaire toghcháin, agus páirtithe polaitíochta, ná €432,010. Ní raibh gá le caiteachas ar mhaoin, earraí nó seirbhísí a úsáideadh lasmuigh de thréimhse an toghcháin a nochtadh.

B’ionann na síntiúis a dhearbhaigh na hiarrthóirí nár éirigh leo i bhfothoghchán na Dála agus €2,000.

I bhfothoghchán na Dála 2019, cháiligh 28 de na 46 iarrthóir a sheas sa toghchán le haghaidh aisíoc costais toghcháin. 

Tá tuarascáil an Choimisiúin ar Fhothoghcháin na Dála 2019 ar fáil ag www.sipo.ie.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách é An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Chruthaigh An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 An Coimisiún um Chaighdeáin.

Teagmháil: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Teileafón: 01 6395666
R-phost: info@sipo.ie

LE FOILSIÚ LÁITHREACH

Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le maoiniú Stáit ar pháirtithe polaitíochta in 2019 

2 Nollaig  2020:  Tá tuarascáil foilsithe agan gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu maidir le maoiniú Stáit ar pháirtithe polaitíochta le linn 2019.

Maoiniú Státchiste do Pháirtithe Polaitíochta sa bhliain 2019

Féadfaidh páirtithe polaitíochta cáiliú do mhaoiniú ón Státchiste faoin Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) bunaithe ar chéatadán an vóta a bhuaigh siad sa toghchán Dála deireanach.

In 2019, cháiligh ocht bpáirtí polaitíochta do mhaoiniú ón Státchiste faoin Acht Toghcháin: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Páirtí an Lucht Oibre, Renua, Sinn Féin, Daonlathaigh Shóisialta agus Dlúthpháirtíocht – Daoine Roimh Bhrabús. Bronnadh maoiniú dar luach €5.964 milliún ar an iomlán ar na hocht pháirtí polaitiúla faoin reachtaíocht toghcháin in 2019. Féadfaidh aon mhaoiniú nár úsáideadh ón mbliain roimhe a thabhairt ar aghaidh le úsáid an chéad bhliain eile, déantar tuairisc air sa bhliain ina gcaitear é.  Ní fhéadfaidh an maoiniú a úsáid chun críoch toghchánach nó reifrinn.

€6.102 milliún an caiteachas iomlán a tuairiscíodh don bhliain.

Sa tuarascáil, dúirt an Coimisiún go raibh imní air nach raibh iarmhairtí ann i gcás nach gcomhlíonfadh páirtithe incháilithe na ceanglais um thuairisciú agus mura mbeidh siad incháilithe do mhaoiniú an bhliain ina dhiaidh sin. 

Tá sonraí maidir leis an maoiniú, lena n-áirítear an caoi ina gcaitheadh é agus ráitis ghaolmhara, sa tuarascáil dar teideal Maoiniú ón Státchiste ar Pháirtithe Polaitíochta in 2019, arna foilsiú inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá an tuarascáil ar fáil ag www.sipo.ie

An Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte

Féadfaidh ceannairí páirtí agus comhaltaí neamhspleácha den Oireachtas maoiniú a fháil faoin Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, rud ar a dtugtar “an tAcht um Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte” go neamhfhoirmiúil.

Féadfaidh páirtí polaitíochta cáiliú le haghaidh íocaíochta faoin reachtaíocht um an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte más rud é go bhfuil sé cláraithe i gClár na bPáirtithe Polaitíochta agus gur toghadh comhalta amháin ar a laghad dá chuid chuig Dáil Éireann nó go ndearnadh comhalta amháin ar a laghad dá chuid a thoghadh nó a ainmniú chuig Seanad Éireann san olltoghchán is déanaí. Is incháilithe freisin atá comhaltaí neamhspleácha den Oireachtas.

Sa bhliain 2019, bhí ocht bpáirtí ann a cháiligh le haghaidh an liúntas a fháil. Ba iad sin: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Neamhspleáigh ar son an Athraithe, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta, agus Dlúthpháirtíocht – Pobal roimh Bhrabús. B’ionann agus €7.510 milliún an maoiniú iomlán a bhí iníoctha sa bhliain 2019 leis na ceannairí páirtí parlaiminteacha ar na páirtithe sin.

B’ionann agus €682,098 san iomlán an maoiniú a bhí iníoctha le comhaltaí neamhpháirtí den Dáil sa bhliain 2019.

B’ionann agus €315,675 san iomlán an maoiniú a bhí iníoctha le comhaltaí neamhpháirtí den Seanad sa bhliain 2019.

B’ionann agus €9.538 milliún sa bhliain an tsuim thuairiscithe iomlán a chaith páirtithe agus comhaltaí neamhspleácha a chuir tuairisceáin isteach.

Tá sonraí faoin maoiniú agus faoin dóigh ar caitheadh é, mar aon leis na ráitis a ghabhann leo, ar áireamh sa tuarascáil dar teideal Maoiniú Státchiste faoin Reachtaíocht um an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte sa bhliain 2019. Tá an tuarascáil sin ar fáil ag: www.sipo.ie.

Teagmháil:

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Teileafón 01 6395666

 R-phost: info@sipo.ie

*** 

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

LE FOILSIÚ LÁITHREACH

Tuarascáil foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin maidir le cuntais na bpáirtithe polaitíochta don bhliain 2019

26 Samhain 2020: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil bhlaintúil inniu maidir leis na ráitis cúntais arna gcur ar fáil dó ag páirtithe polaitíochta atá cláraithe in Éirinn. 

Faoin Acht Toghcháin 1997, arna leasú ag an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, ní mór do gach páirtí cláraithe ráitis iniúchtha ar a gcuid cuntais a thíolacadh don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis deireadh na bliana feilíre lena mbaineann na cuntais.

Tugtar forléargas sa tuarascáil maidir le hoibleagáidí an Choimsiúin, agus tá eolas inti maidir le comhlíonadh na bpáirtithe ar fad a gcumhdaítear faoin Acht. 

Bhí 22 pháirtí polaitíochta cláraithe a raibh gá orthu ráitis cuntais a chur ar fáil don bhliain 2019. Cinneadh gur chomhlíon naoi bpáirtí a gcuid dualgas dlíthiúil chun ráiteas cuntais bliantúil a chur ar fail. Chuir ocht bpáirtí ráitis cuntais nó comhfhreagras ar fáil nach raibh i gcomhréir leis an Acht, agus theip ar chúig pháirtí polaitíochta ráiteas cuntais a chur ar fáil. 

Mar a dúradh cheana, tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil sé iomarcach go bhfuil sé de dhualgas ag gach páirtí polaitíochta ráitis cuntais a chur ar fáil, arna n-iniúchadh ag iniúchóir reachtach, beag beann ar mhéid an pháirti nó ar ioncaim agus caiteachas an pháirtí. Ar an mbonn sin, molann an Coimisiún arís go ndéanfar athbhreithniú ar an reachtaíocht d’fhonn na páirtithe beaga a dhíolúnú ón ndualgas ráitis cuntais iniúchta a chur ar fáil don Choimsiún. Mar shampla, d’fhéadfadh páirtithe nach bhfaigheann maoiniú poiblí, nó páirtithe nach bhfaigheann ach líon an-bheag deonachán poiblí a áireamh sa mhéid sin. Tá an Coimisiún den tuairim gur cheart go mbeidh sé de dhualgas ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis airgeadais a chur ar fáil, ach nach bhfuil gá ann iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis sin sna cásanna thuas.

I gcomhréir leis na riachtanais a leagtar amach san Acht, cuirfear cóip den tuarascáil seo ar fáil freisin do Chathaoirleach Dháil Éirinn agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin maidir le Ráitis Cuntais na bPáirtithe Polaitíochta ar fáil ag www.sipo.ie  

Teagmháil: Preasoifigeach 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2, D02 W773 

Teileafón: 01 6395666 
R-phost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland 

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.  

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

LE FOILSIÚ LÁITHREACH

Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le deonacháin arna dtuairisciú ag páirtithe polaitíochta in 2019

24 Samhain 2020: Léirítear i bhfigiúirí a d'fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí gur thuairiscigh páirtithe polaitíochta deonacháin dar luach €175,576 sa bhliain 2019.

Bhí 22 pháirtí polaitíochta cláraithe chun dul san iomaíocht i dtoghcháin Dála nó Eorpacha in 2019. Faoin 31 Márta gach bliain, ní mór do gach páirtí cláraithe ráiteas deonacháin a thíolacadh don Choimisiún ina bhfuil sonraí maidir gach deonacháin níos mó €1,500 a bhfuarthas sa bhliain roimhe sin. Níl cead ag páirtithe glacadh le níos mó ná €2,500 ón deontóir céanna in aon bhliain amháin.

Ní mór d'aonaid cuntasaíochta na bpáirtithe polaitiúla teastas deontais airgid agus ráiteas bainc óna gcuntais deontais a thíolacadh don Choimisiún freisin. €950,111 ar an iomlán an t-iarmhéid deiridh a bhí i seilbh na n-aonad cuntasaíochta don bhliain 2019.

Is éard atá in aonad cuntasaíochta ná brainse nó fochuideachta ag páirtí polaitíochta a fhaigheann deonachán dar luach €100 nó níos mó in aon bhliain amháin. Nuair a ghlactar le deonachán airgid níos mó ná €100, ní mór d'aonad cuntasaíochta cuntas deonacháin poiblí a oscailt agus a choinneáil in institiúid airgeadais sa Stát.

I gcomhréir leis an dlí, ní chuirtear aon theastais deonacháin airgid agus ráitis bainc a thugann páirtithe polaitiúla ná a gcuid aonad cuntasaíochta don Choimisiún faoi bhráid an Oireachtais ná ar fáil go poiblí.

Tugtar eolas i dtuarascáil an Choimisiúin, dar teideal Deonacháin do Pháirtithe Polaitiúla 2019, maidir le mionsonraí na ndeonachán arna dtuairisciú ag páirtithe polaitiúla mar aon le heolas maidir leis na haonaid cuntasaíochta. Tá an tuarascáil agus ná ráitis deonacháin ó na páirtithe polaitiúla ar fáil ag: www.sipo.ie

Déan teagmháil leis an bPreasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

Teileafón  01 - 6395666

R-phost: info@sipo.ie  

Twitter: @SIPOCIreland

Website: www.sipo.ie

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

LE hEISIÚ LÁITHREACH 

Tuairiscíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar an Toghchán Eorpach 2019 

5 Deireadh Fómhair 2020: Tá tuarascáil foilsithe inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) ar an Toghchán Eorpach 2019. Cuireann an tuarascáil faisnéis ar fáil ar chaiteachas toghcháin a rinne gníomhairí toghcháin, agus ar nochtadh tabhartas a rinne iarrthóirí nár éirigh leo le linn na tréimhse toghcháin 2019 (25 Márta 2019 go dtí 24 Bealtaine 2019). 

Ba é an méid iomlán de chaiteachas toghcháin a nochtadh, lena n-áirítear an caiteachas a rinne an t-iarrthóir, a g(h)níomhaire toghcháin, agus páirtithe polaitíochta, ná €3.012 milliún. Is méadú é seo de 4.5% ón bhfigiúr €2.88 milliún a tuairiscíodh don toghchán 2014. Ní raibh sé riachtanach caiteachas ar réadmhaoin, ar earraí ná ar sheirbhísí a nochtadh má úsáideadh lasmuigh den tréimhse toghcháin iad.  

Nocht 15 iarrthóir tabhartais ar a raibh luach iomlán de €34,750 (ba é €23,649 an figiúr coibhéiseach in 2014). 

Cháiligh fiche a trí iarrthoir le haghaidh aisíocaíochta de chaiteachas toghcháin, agus ba é an méid iomlán a deimhníodh ná €851,422. 

Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar an Toghchán Eorpach 2019 le fáil ag  www.sipo.ie.  

Cúlra 

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirsiu a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, ar an Acht um Thoghcháin 1997 (arna leasú), ar Acht an Oireachtais 2014 (Gníomhaíochtaí Aire agus Parlaiminte) (Arna Leasú), agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

Is é an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 a chruthaigh an Coimisiún um Chaighdeáin. 

Teagmháil : Preasoifigeach 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí  

6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2 
D02 W773 

Guthán: 01 6395666 
Ríomhphost:info@sipo.ie 
 

Le heisiúint láithreach

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 FOILSITHE AG AN GCOIMISIÚN UM CHAIGHDEÁIN

24 Iúil 2020 – Inniu d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil bhliantúil le haghaidh 2019. Soláthraítear sa tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin i rith 2019 faoi reachtaíocht a bhaineann le heitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin agus maoiniú Stáit. Áirítear ann faisnéis a bhaineann le hoibríochtaí agus comhlíontacht le reachtaíocht eitice, gearáin agus imscrúduithe, síntiúis pholaitiúla, maoiniú stáit le haghaidh páirtithe polaitíochta agus clárú tríú páirtithe agus deontóirí corparáideacha.

Áirítear i measc bhuaicphointí thuarascáil 2019:

 • D’fhoilsigh an Coimisiún *ceithre thuarascáil imscrúdaithe faoi na hAchtanna Eitice, lena n-áirítear dhá thuarascáil maidir le neamhchomhlíonadh le forálacha an Achta maidir le comhlíontacht cánach;
 • Rinne an Coimisiún maoirseacht ar chomhlíontacht le forálacha síntiúis agus caiteachais an Achta le haghaidh na dtoghchán Eorpach 2019 agus na bhfothoghchán Dála;
 • Foilsíodh cúig thuarascáil maidir le nochtadh bliantúil síntiús do Theachtaí Dála, Seanadóirí, FPEanna agus páirtithe polaitíochta, caiteachas maoiniú Státchiste, agus ráitis maidir le cuntais páirtithe polaitíochta i gcaitheamh na bliana; agus
 • D’fhoilsigh an Coimisiún treoir nua le haghaidh gníomhairí agus iarratasóirí toghcháin, agus le haghaidh comhlachtaí poiblí maidir le comhlíontacht eitice, agus tugadh faoi roinnt mhaith gníomhaíochtaí for-rochtana chun feasacht a mhúscailt agus chun tuiscint agus comhlíontacht leis na hAchtanna a fheabhsú.

Tá an Coimisiún ag leanúint lena ghairm le haghaidh athchóiriú bunúsach eitice agus toghcháin, agus mar a rinneadh sna blianta roimhe seo, molann sé roinnt athruithe sonracha ar an reachtaíocht laistigh dá shainchúram. Feidhmeoidh na hathruithe seo, má chuirtear chun feidhme iad, chun forálacha na reachtaíochta atá á riaradh ag an gCoimisiún a shoiléiriú agus a threisiú.

Tacaíonn an Coimisiún le tograí chun coimisiún toghcháin a chruthú chun freagracht as maoirseacht toghchán in Éirinn a chomhdhlúthú agus a shruthlíniú, gné a bhfuil roinnt comhlachtaí reachtúla freagrach as i láthair na huaire. Molann an Coimisiún go ndéanfaí é seo i dteannta le hathbhreithniú cuimsitheach ar Acht Toghcháin 1997, chun léargas níos fearr a thabhairt ar réaltachtaí nua-aimseartha toghchán, lena n-áirítear tiomsú airgid, fógraíocht agus feachtasaíocht ar líne.

Thug an Coimisiún faoi deara go raibh An Bille um Chaighdeáin san Earnáil Phoiblí 2015, a bhí ag Céim Coiste i nDáil Éireann le haghaidh dhá bhliain, imithe ó éifeacht i ndiaidh dhíscaoileadh Dháil Éireann ar an 14 Eanáir 2020. Molann an Coimisiún go ndéanann an rialtas nua breithniú práinneach ar rith reachtaíocht athbhreithnithe eitice go luath, agus d’fháilteofaí roimh an deis páirt a ghlacadh i bhforbairt creat cuimsitheach, láidir agus sruthlínithe eitice, atá ag teastáil le fada an lá.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, agus más mian leat tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin a léamh tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin www.sipo.ie.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le:

An Preasoifigeach An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 Teileafón: +353 (0) 1 639 5666

Ríomhphost: info@sipo.ie Suíomh gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

Cúlra

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in 2001, agus is é an comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminteacha)(Leasú) 2014, agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Ba iad seo a leanas comhaltaí an Choimisiúin um Chaighdeáin in 2019:

 • An Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach;
 • Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, Ombudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus
 • Jim O'Keeffe, iar-Theachta Dála.

Tháinig deireadh le téarmaí an Chathaoirligh, an Breitheamh Onórach O’Keeffe, agus an ghnáthchomhalta, Jim O’Keeffe, i mí Feabhra 2020. Tá na poist fós gan líonadh ar feitheamh ceapachán nua. Tá an Coimisiún ag súil le fáilte a chur roimh Chathaoirleach agus gnáthchomhalta nua in am trátha.

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúla gach bliain; tuarascáil amháin maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le riaradh eitice, reachtaíocht maoinithe toghcháin agus Stáit, agus tuarascáil eile maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le riaradh an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil ar leithligh maidir le Brústocaireacht a Rialáil in 2019 ar an 23 Meitheamh agus tá an tuarascáil ar fáil ag www.lobbying.ie.

* Curtha in eagar ar 27/07/2020

2019

Preaseisiúint - An Tuarascáil maidir le Ráitis Chuntas na bPáirtithe Polaitíochta 2018

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) inniu an tuarascáil bhliantúil uaidh maidir leis na ráitis chuntas a chuir páirtithe polaitíochta atá cláraithe in Éirinn ar fáil dó.

Leis an Acht Toghcháin, 1997, arna leasú leis an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, ceanglaítear ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis chuntas iniúchta a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis dheireadh na bliana féilire lena mbaineann na cuntais.

Tugtar forbhreathnú sa tuarascáil ar na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Acht agus cuirtear faisnéis ar fáil inti faoi stádas comhlíonta gach páirtí atá faoi réir an Achta. B’ann do 19 bpáirtí polaitíochta chláraithe a raibh ceangal orthu ráitis chuntas a chur ar fáil don bhliain 2018. Aimsíodh go raibh deich bpáirtí ag comhlíonadh go hiomlán na n-oibleagáidí dlíthiúla atá orthu ráiteas cuntas bliantúil a chur ar fáil. Chuir cúig pháirtí ráiteas cuntas ar fáil nár chomhlíon an tAcht agus theip ar cheithre pháirtí polaitíochta ráiteas cuntas a chur ar fáil.

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin den tuairim fós gurb iomarcach atá an ceanglas atá ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis chuntas a thabhairt agus a iarraidh go ndéanfadh iniúchóir poiblí iniúchadh orthu, beag beann ar mhéid an pháirtí nó ar mhéid a ioncaim agus a chaiteachais.  Dá bhrí sin, molann an Coimisiún an athuair go ndéanfaí athbhreithniú ar an reachtaíocht d’fhonn díolúine a dheonú do pháirtithe beaga ón gceanglas ráitis chuntas iniúchta a thabhairt don Choimisiún.

De réir cheanglais an Achta, tabharfar cóip den tuarascáil seo do Chathaoirleach Dháil Éireann agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá an Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin maidir le Ráitis Chuntas na bPáirtithe Polaitíochta 2018 ar fáil.

Cúlra

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí sa bhliain 2001. Is comhlacht neamhspleách é atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2014.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2, D02 HE97

Teileafón: 01 - 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland

Preaseisiúint - Nochtann Páirtithe Polaitíochta na Síntiúis a Fuair Siad sa bhliain 2018

Páirtithe Polaitíochta

Léirítear i bhfigiúirí a d’eisigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu ina dtuarascáil bhliantúil ar na síntiúis a fuair páirtithe polaitíochta gur nocht páirtithe polaitíochta síntiúis dar luach iomlán €159,819 don bhliain 2018.

Bhí 19 bpáirtí polaitíochta cláraithe le dul san iomaíocht i dtoghcháin Dála nó Eorpacha sa bhliain 2018. Ceanglaíodh ar gach ceann de na páirtithe sin Ráiteas Síntiús maidir leis an mbliain 2018 a thabhairt don Choimisiún faoin 31 Márta 2019, áit a nochtfadh siad síntiúis a fuarthas sa bhliain 2018 agus ar mó a luach ná €1,500. Is é €2,500 an luach uasta síntiús a bhféadfadh páirtí polaitíochta glacadh leis ón aon síntiúsóir amháin san aon bhliain amháin.

Aonaid chuntasaíochta

Is ionann aonad cuntasaíochta agus craobh nó fo-eagraíocht eile de chuid páirtí polaitíochta a fhaigheann síntiús ar mó a luach ná €100 in aon bhliain ar bith. Ar shíntiús airgid ar mó a luach ná €100 a fháil, ní mór d’aonad cuntasaíochta cuntas síntiús polaitíochta a oscailt agus a chothabháil in institiúid airgeadais sa Stát. Faoin 31 Márta gach bliain, ní mór d’aonaid chuntasaíochta ráiteas ón institiúid airgeadais ina bhfuil an cuntas á choinneáil agus Deimhniú Síntiús Airgid a thabhairt don Choimisiún.

I gcomhréir leis an reachtaíocht, ní dhéantar na Deimhnithe Síntiús Airgid ná na ráitis bhainc a fhaigheann an Coimisiún ó pháirtithe polaitíochta nó óna n-aonaid chuntasaíochta a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Ní chuirtear iad ar taispeáint don phobal ach oiread.

Ba é €1,150,073 an t-iarmhéid deiridh comhiomlán a bhí á shealbhú ag aonaid chuntasaíochta i ndáil leis an mbliain 2018.

Tugtar sa tuarascáil ón gCoimisiún, dar teideal Síntiúis do Pháirtithe Polaitíochta 2018, sonraí faoi na síntiúis a nocht páirtithe polaitíochta, mar aon le faisnéis faoi aonaid chuntasaíochta. Tá an tuarascáil agus ráitis síntiús na bpáirtithe polaitíochta ar fáil ag: www.sipo.ie

Teagmhálaí: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 - 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin:www.sipo.ie
Twitter:@SIPOCIreland

Cúlra

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin sa bhliain 2001 agus tá sé ar an gcomhlacht neamhspleách a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Is iad seo a leanas na comhaltaí den Choimisiún um Chaighdeáin:

 • An Breitheamh Onórach Daniel O'Keeffe, Cathaoirleach;
 • Seamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, an tOmbudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus
 • Jim O’Keeffe, iar-Theachta Dála.

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu maidir leis an Toghchán Uachtaránachta 2018. Sa tuarascáil, tugtar faisnéis faoi chaiteachas toghcháin agus faoin nochtadh síntiús ag gníomhairí toghcháin.

Thosaigh an tréimhse toghcháin 2018 an 28 Lúnasa 2018 agus chríochnaigh sí ar lá na vótála an 26 Deireadh Fómhair 2018. Ní raibh sé ina cheangal cuntas a choinneáil ar airgead a caitheadh lasmuigh den tréimhse sin ar mhaoin, ar earraí nó ar sheirbhísí.

Nocht gníomhairí toghcháin speansais toghcháin dar luach €1.36 milliún. Tá an figiúr sin 41% níos lú ná an figiúr €2.32 milliún a tuairiscíodh le haghaidh an Toghcháin Uachtaránachta sa bhliain 2011.

Ba iad síntiúis dar luach iomlán €74,300 a nocht triúr iarrthóirí (ba é €304,570 an figiúr coibhéiseach sa bhliain 2011).

Cháiligh beirt iarrthóirí le haghaidh aisíocaíocht speansais toghcháin agus ba é €319,911.30 an t-iomlán a bhí deimhnithe lena íoc.

Tá an Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin ar an Toghchán Uachtaránachta 2018 ar fáil ag www.sipo.ie

Cúlra

Comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.

Teagmhálaí: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 HE97
Teileafón: 01 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie
 

Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) an tuarascáil bhliantúil don bhliain 2018 uaidh a fhoilsiú inniu. Tugtar sa tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin sa bhliain 2018 faoin reachtaíocht um eitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin agus maoiniú Stáit. Tugtar inti freisin faisnéis maidir le hoibríochtaí agus comhlíonadh na reachtaíochta um eitic, gearáin agus imscrúduithe, síntiúis pholaitíochta, an maoiniú stáit a chuirtear ar fáil do pháirtithe polaitíochta, agus clárú tríú páirtithe agus síntiúsóirí corparáideacha.

Faoi na hAchtanna um Eitic, phróiseáil an Coimisiún 29 ngearán, chuir sé réamhfhiosrúchán amháin i gcrích agus reáchtáil sé ceithre éisteacht imscrúdaithe sa bhliain 2018. Foilsíodh trí thuarascáil sa bhliain freisin. Anuas air sin, rinneadh 80 imscrúdú agus ullmhaíodh sé thuarascáil ar neamhchomhlíonadh fhorálacha an Achta maidir le comhlíonadh cánach.

Faoin Acht Toghcháin, rinne an Coimisiún maoirseacht ar mhaoiniú toghcháin don toghchán uachtaránachta a cuireadh ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2018. Foilseofar tuarascáil ar an toghchán uachtaránachta sa bhliain 2019. Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascálacha reachtúla bliantúla ar an bhfothoghchán don Seanad a cuireadh ar siúl i mí Aibreáin, agus tuarascálacha ar shíntiúis a tugadh do pháirtithe polaitíochta, do TDanna, do Sheanadóirí, do FPEnna, do chuntais pháirtí polaitíochta agus d’aonaid chuntasaíochta.

Sa tuarascáil uaidh don bhliain 2018, dhearbhaigh an Coimisiún an athuair gur mhaith leis go ndéanfaí athchóiriú toghcháin. Cé go dtugann an Coimisiún faoi deara go ndearnadh roinnt bearta dearfacha ina leith sin, táthar dóchasach go mbeadh athbhreithniú reachtach iomlán ar an Acht Toghcháin ag gabháil le hathrú struchtúrach den sórt sin. Tá an tAcht breis agus 20 bliain d’aois anois agus is gá é a nuachóiriú.

Faoi mar a rinne sé i mblianta roimhe seo, chuir an Coimisiún um Chaighdeáin roinnt moltaí le haghaidh athrú reachtach ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), agus ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí ar áireamh sa tuarascáil bhliantúil uaidh. Dá gcuirfí na hathruithe sin chun feidhme, chabhróidís le forálacha na reachtaíochta arna riar ag an gCoimisiún a shoiléiriú agus a neartú.

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin www.sipo.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún a léamh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2
(01) 6395666

Ríomhphost:             info@sipo.ie

Suíomh Gréasáin:   www.sipo.ie

Twitter:                       @SIPOCIreland

Cúlra

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin sa bhliain 2001 agus tá sé ar an gcomhlacht neamhspleách a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Is iad seo a leanas na comhaltaí den Choimisiún um Chaighdeáin:

 • An Breitheamh Onórach Daniel O'Keeffe, Cathaoirleach;
 • Seamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, an tOmbudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus
 • Jim O’Keeffe, iar-Theachta Dála.

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúla gach bliain; ceann amháin ar a chuid gníomhaíochtaí le linn dó an reachtaíocht um eitic, toghcháin agus maoiniú Stáit a riar agus ceann eile ar a chuid gníomhaíochtaí le linn dó an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a riar. Rinneadh tuarascáil bhliantúil ar leith maidir leis na gníomhaíochtaí a rinneadh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil sa bhliain 2018 a fhoilsiú an 27 Meitheamh. Is féidir amharc ar an tuarascáil sin ag www.lobbying.ie.