Léirítear anseo an nuacht agus na fógraí is deireanaí ón gCoimisiún um Chaighdeáin. Nuashonraítear an t-ábhar seo go rialta.

2024

14 Bealtaine 2024: Éisteacht Imscrúdaithe i leith an Teachta Robert Troy

 

Déanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) Éisteacht Imscrúdaithe in oifigí an Choimisiúin an 10 Meitheamh 2024 ag 10rn maidir le sáruithe líomhnaithe ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 ag an Teachta Robert Troy.

 

Ní éascófar freastal de chuid bhaill an phobail agus na meáin ach ar líne trí Zoom. Iarrtar ar aon duine ar mian leis/léi breathnú ar an éisteacht teagmháil a dhéanamh leis an oifig trí r-phost a chur chuig complaints@sipo.ie roimh 4in Dé hAoine 7 Meitheamh 2024 chun a spéis a chlárú. Cuirfear sonraí logála isteach cianda ar fáil ansin.

 

Tabhair le fios le do thoil go bhféadfaidh an Coimisiún, nuair is cuí leis, a ordú go dtionólfar an éisteacht iomlán nó cuid d’aon éisteacht go príobháideach.

 

Má tá aon cheisteanna agat maidir leis an ábhar seo, glaoigh le do thoil ar (01) 639 5666. Le haghaidh ceisteanna ó na meáin déan teagmháil le media@sipo.ie.

 

Cúlra

 

Arna bhunú i 2001, is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é an Coimisiún atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), ar Acht an OireachtaIs (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

Teileafón: (01) 639 5666 R-phost: complaints@sipo.ie

Twitter: @SIPOCIRELAND

 

CRÍOCH

PREASRÁITEAS

11 Aibreán 2024: Éisteacht Imscrúdaithe maidir leis an gComhairleoir Tommy Reilly

Tá an Éisteacht Imscrúdaithe maidir le sáruithe líomhnaithe ar an Acht Rialtais Áitiúil 2001 agus an Cód Cleachtais do Chomhairleoirí ag an gComhairleoir Tommy Reilly ó Chomhairle Chontae na Mí curtha ar atráth agus, mar thoradh air sin, ní bheidh an éisteacht ag dul ar aghaidh ar na dátaí 15 agus 16 Aibreán 2024.

Tá an Coimisiún i mbun dáta nua a sceidealú don éisteacht. Cuirfear sonraí faoin dáta athsceidealaithe ar fáil in am trátha.

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin déan teagmháil le media@sipo.ie.

Cúlra

Arna bhunú i 2001, is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é an Coimisiún atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), ar Acht an Oireachtais (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

Teileafón: (01) 639 5666

R-phost: complaints@sipo.ie

Twitter: @SIPOCIRELAND

                                                                                                                                                     

CRÍOCH

2023

An 18 Nollaig 2023: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí dhá thuarascáil inniu ar mhaoiniú stáit do pháirtithe polaitiúla agus do Theachtaí Dála neamhspleácha agus do Sheanadóirí i rith 2022.

 

Cistiú Státchiste na bPáirtithe Polaitíochta in 2022

 

D’fhéadfadh páirtithe cáiliú do chistiú ón Státchiste a fháil faoin Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú) bunaithe ar an gcéatadán den vóta a fuair siad i dtoghchán deireanach na Dála.

 

Cháiligh seachtar páirtithe polaitíochta don chistiú in 2022: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht – Pobal seachas Brabús.

 

Fuair na páirtithe cistiú ar luach iomlán beagán de bhreis ar €6 mhilliún faoin reachtaíocht toghcháin in 2022. Ní féidir an cistiú a úsáid do chuspóirí toghcháin nó reifrinn agus caithfidh páirtithe tuairisciú ar conas a chaitheann siad na cistí leis an gCoimisiún.

 

Bhí an caiteachas iomlán a tuairiscíodh don bhliain beagán faoi bhun €5.7 milliún. D’fhéadfaí aon chistiú nár úsáideadh ón mbliain roimhe sin a thabhairt ar aghaidh chun é a úsáid an chéad bhliain eile, agus é a chur i gcuntas sa bhliain inar úsáideadh iad.

 

Thug an Coimisiún buarthaí chun solais sa tuarascáil seo arís eile nach n-eascraíonn aon iarmhairt as neamhchomhlíonadh i measc páirtithe cáilithe a dteipeann orthu na ceanglais tuairiscithe a chomhlíonadh agus nach gcáilíonn do chistiú an bhliain dar gcionn.

 

Tá sonraí faoin gcistiú, lena n-áirítear conas a caitheadh é agus na ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil dar teideal Cistiú Státchiste na bPáirtithe Polaitíochta in 2022, a d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin inniu. Tá an tuarascáil ar fáil ag https://www.sipo.ie/reports-and-publications/state-financing/expenditure-of-exchequer/index.xml?&Language=ga

 

Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte 2022

Tuairiscíonn an Coimisiún, ina dara tuarascáil a eisíodh inniu, ar chaiteachas an chistithe a tugadh do cheannairí cáilitheacha páirtí agus do bhaill neamhspleácha an Oireachtais. Tugtar “an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte” air go neamhfhoirmiúil, agus cáileofar páirtí páirtithe polaitíochta d’íocaíocht faoin reachtaíocht um Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte má chláraigh siad i gClár bPáirtithe Polaitíochta agus má dhéantar ar a laghad ball amháin eile den pháirtí sin a thoghadh le Dáil Éireann nó má ainmníodh iad le Seanad Éireann ag an olltoghchán deireanach. Tá baill neamhspleácha den Oireachtas incháilithe freisin. Cuirtear cistiú ar fáil faoin Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014. 

 

Cáilíodh naoi bpáirtí polaitíochta don liúntas in 2022, ina measc: Aontú, Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Neamhspleáigh ar son an Athraithe, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht – Pobal seachas Brabús. B’ionann an cistiú iomlán a bhí iníoctha in 2022 le ceannairí páirtí pharlaimintigh na bpáirtithe seo agus beagán faoi bhun €8 milliún.  

 

B’ionann an cistiú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí na Dála i rith 2022 agus €738,759.  

 

B’ionann an cistiú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí an tSeanaid i rith 2022 agus €215,723. 

 

Ba é an caitheamh iomlán a thuairiscigh idir pháirtithe agus baill neamhspleácha a sheol tuairisceáin ar ais, i rith na bliana beagán faoi bhun €8.3 milliún.

 

Tá sonraí faoin gcistiú agus conas a caitheadh é, agus na ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil dar teideal Cistiú Státchiste faoin Reachtaíocht um an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte in 2022. Tá an tuarascáil seo ar fáil ag https://www.sipo.ie/reports-and-publications/state-financing/expenditure-of-the-parlia/index.xml?&Language=ga

 

Teagmháil: An Fhoireann Meán

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2, D02 W773


Ríomhphost: media@sipo.ie

 

***

Cúlra

Comhlacht neamhspleách neamhpháirtíneach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an Achta Toghcháin, 1997 (arna leasú), an Achta um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015. 

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Eitic in Oifig Poiblí, 2001.

An 15 Nollaig 2023: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil bhliantúil inniu ar ráitis chuntas a sholáthair páirtithe polaitíochta dó atá cláraithe in Éirinn. Ceanglaítear san Acht Toghcháin, 1997 arna leasú ag an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta), 2012, go ndéanann gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis iniúchta chuntas a sheoladh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis dheireadh na bliana féilire lena mbaineann na cuntais.

Cuimsítear sa tuarascáil léargas ginearálta ar oibleagáidí an Achta, agus cuirtear eolas ar fáil inti ar stádas comhlíonta na bpáirtithe faoi réir an Achta. Ceanglaíodh ar 23 páirtí polaitíochta cláraithe ráitis chuntas a sholáthar don bhliain 2022. Deimhníodh gur chomhlíon deich bpáirtí a n-oibleagáidí dlíthiúla go hiomlán le ráiteas bliantúil cuntas a sholáthar. Sholáthair naoi bpáirtí ráiteas cuntas nó comhfhreagras nár chomhlíon an tAcht, agus theip ar cheithre pháirtí polaitíochta ráiteas cuntas a sholáthar.

De réir cheanglais an Achta, seolfar cóip den tuarascáil seo chuig Cathaoirleach Dháil Éireann agus chuig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá Tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar Ráiteas Cuntas na bPáirtithe Polaitíochta 2022 ar fáil ag https://www.sipo.ie/reports-and-publications/political-party-accounts/index.xml?&Language=ga

Teagmháil: An Fhoireann Meán
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
Ríomhphost: media@sipo.ie
Láithreán gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland

 

Cúlra: Comhlacht neamhspleách neamhpháirtíneach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an Achta Toghcháin, 1997 (arna leasú), an Achta um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015. 

 

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Eitic in Oifig Poiblí, 2001.

An 12 Nollaig 2023: Léirítear i bhfigiúirí a scaoil an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu go ndearna páirtithe polaitíochta tabhartais a fuarthas in 2022 ar luach €200,162 a nochtadh.

 

Cláraíodh 23 páirtí polaitíochta i rith 2022 agus b’ionann sin agus an líon in 2021. Caithfidh gach páirtí cláraithe ráiteas tabhartas a chur faoi bhráid an Choimisiúin gach bliain faoin 31 Márta ina nochtar tabhartais a fuarthas don bhliain roimhe sin ar mó ná €1,500 ar luach iad. Is é an tsuim uasta is féidir a ghlacadh ón deontóir céanna sa bhliain chéanna €2,500.

 

Cé gur féidir le páirtithe tabhartais de shuimeanna níos lú a fháil freisin, ní gá ach iad siúd os cionn thairseach an dearbhaithe reachtúil a nochtadh don Choimisiún. Ní léirítear sna suimeanna a leagtar amach sa tuarascáil seo, ar an ábhar sin, ach tabhartais a fuarthas a bhí os cionn thairseach an dearbhaithe, agus ní cuntas iad ar na tabhartais go léir a fuair páirtí i rith na bliana tuairiscithe.

 

Tá ar aonaid chuntasaíochta páirtí polaitíochta freisin deimhniú tabhartais airgeadaíochta agus ráiteas bainc óna gcuntas tabhartas airgeadaíochta a chur faoi bhráid an Choimisiúin. Níl ar aonaid chuntasaíochta páirtí polaitíochta ráiteas tabhartas a sholáthar, faoi mar atá i gceist lena máthairpháirtithe. Ba é an t-iarmhéid comhiomlán deiridh a bhí á choimeád ag aonaid chuntasaíochta don bhliain 2022 €1,407,667.91.

 

Tá tuarascáil an Choimisiúin, Síntiúis do Pháirtithe Polaitíochta 2022, agus aon ráitis síntiús páirtí polaitíochta ar fáil anseo. Ní hé go léirítear sna sonraí na síntiúis pholaitíochta go léir a fuarthas i rith na bliana tuairiscithe mar gheall nach mór do pháirtithe ach sonraí faoi shíntiúis níos mó ná luach €1,500 a nochtadh don Choimisiún.

 

Tá an tuarascáil agus na ráitis síntiús páirtí polaitíochta ar fáil ag:  https://www.sipo.ie/reports-and-publications/annual-disclosures/

 

Teagmháil: An Fhoireann Meán

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: media@sipo.ie

Láithreán gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

 

 

Cúlra

Comhlacht neamhspleách neamhchlaonta é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) ar a bhfuil dualgas maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), an Achta Toghcháin, 1997 (arna leasú), an Achta um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015. Bunaíodh an Coimisiún faoin Acht um Eitic in Oifig Poiblí, 2001.

 

Faoin Acht Toghcháin, 1997, caithfidh gach páirtí cláraithe polaitíochta ráiteas síntiús a chur faoi bhráid an Choimisiúin gach bliain faoin 31 Márta ina nochtar síntiúis a fuarthas don bhliain féilire roimhe sin ar mó ná €1,500 ar luach iad. Caithfidh gach páirtí deimhniú a sheoladh ar aghaidh chomh maith ina luaitear gur íocadh na síntiúis airgeadaíochta go léir isteach i gcuntas síntiús polaitíochta an pháirtí in institiúid airgeadais agus nár úsáideadh iad ach ar chuspóirí polaitiúla, agus dearbhú reachtúil ina ndearbhaítear go bhfuil an t-eolas a seoladh ar aghaidh ceart. Caithfidh aonaid chuntasaíochta ráiteas cuntas don chuntas síntiús polaitíochta, deimhniú síntiús airgeadaíochta, agus dearbhú reachtúil a sheoladh. Caithfidh gach páirtí polaitíochta nó aonad cuntasaíochta, tar éis síntiús polaitíochta os cionn €100 a fháil, cuntas síntiús polaitíochta a oscailt agus a chothabháil in institiúid airgeadais. 

 

I gcomhréir leis an Acht, ní dhéantar deimhnithe síntiús airgeadaíochta agus ráitis bhainc a chuir páirtithe polaitíochta agus aonaid chuntasaíochta faoi bhráid an Choimisiúin a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais ná ní fhoilsítear iad.

An 11 Nollaig 2023 D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) tuarascáil inniu ar shíntiúis a rinneadh le TDanna, Seanadóirí agus Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) in 2022. Tá eolas sa tuarascáil chomh maith ar shíntiúis eile is gá a nochtadh.

Bhí ar 233 ionadaí poiblí, ar an iomlán — 160 TD, 60 Seanadóir agus 13 Bhall de Pharlaimint na hEorpa – ráitis síntiús a dhéanamh faoin 31 Eanáir 2023 do thréimhse thuairiscithe 2022.

Ní féidir le hionadaithe poiblí faoin Acht Toghcháin, 1997, arna leasú, glacadh in aon bhliain le síntiúis ar mó iad ná €200 in airgead tirim, agus nach mó ná €1,000 iad ar luach iomlán ó aon fhoinse amháin. Caithfidh siad aon síntiúis ar a bhfuil luach (nó luach iomlán) €600 nó níos mó ó aon fhoinse amháin a nochtadh. Ní gá síntiúis faoin tairseach thuairiscithe seo a nochtadh don Choimisiún. Ní léirítear sa tuarascáil seo, ar an ábhar sin, ach na síntiúis siúd i rith na tairsí tuairiscithe agus ní chuirtear na síntiúis go léir san áireamh a fuair baill.

Rinne baill síntiúis os cionn na tairsí tuairiscithe ar a raibh luach iomlán €6,033 a nochtadh maidir leis an mbliain 2022. Nuair a chuirtear aisíocaíochtaí san áireamh, ba é an glaniomlán i dtaobh síntiús a fuarthas €6,000. Is ionann seo agus méadú aníos ó fhigiúr comhionann 2021, arbh ionann é agus €3,000.

Is féidir amharc ar líne ar thuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin agus ar ráitis síntiús aonair ar líne seo, https://www.sipo.ie/reports-and-publications/annual-disclosures/

Teagmháil: An Fhoireann Meán An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 Ríomhphost: media@sipo.ie Láithreán gréasáin: www.sipo.ie Twitter: @SIPOCIreland

Cúlra

Comhlacht neamhspleách neamhpháirtíneach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar a bhfuil dualgas maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), an Achta Toghcháin, 1997, an Achta um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte), 1938, agus an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Bunaíodh an Coimisiún faoin Acht um Eitic in Oifig Poiblí, 2001.

Ráiteas Meáin

21 Iúil 2023

 

Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí tuarascáil bhliantúil do 2022

Inniu (21 Iúil 2023) d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil bhliantúil do 2022. Tugtar achoimre sa tuarascáil ar ghníomhaíochta an Choimisiúin le linn 2022 faoi reachtaíocht a bhaineann le heitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin, agus maoiniú Stáit. Cuimsíonn sé faisnéis maidir le hoibríochtaí agus comhlíonadh na reachtaíochta eitice, gearáin agus imscrúdúithe, síntiúis pholaitiúla, maoiniú stáit páirtithe polaitíochta agus clárú tríú páirtithe agus deontóirí corparáideacha.

Le linn 2022, fuair an Coimisiún 134 gearán faoi na hAchtanna um Eitic. Dhún an Coimisiún 133 gearán le linn na bliana, agus bhain 115 díobh le gearáin a fuarthas i 2022.

Bhí an Coimisiún ag tabhairt faoi dhá imscrúdú ar neamhchomhlíonadh na bhforálacha imréitigh cánach ag sealbhóirí oifige sinsearacha ag tús 2022. I rith 2022, d’fhaomhaigh an Coimisiún deich n-imscrúdú breise chun dul sa tóir ar neamhchomhlíonadh forálacha imréitigh cánach na nAchtanna um Eitic ag sealbhóirí oifige sinsearacha. Chomhlíon ocht nduine aonair na forálacha agus na himscrúduithe ar bun, agus cuireadh stop leis an bpróiseas. D’eisigh an Coimisiún dhá thuarascáil imscrúduithe a bhain le daoine aonair a theip orthu a n-oibleagáidí a chomhlíonadh. Ní raibh ceachtar acu ag comhlíonadh a n-oibleagáidí ag deireadh 2022.

D’fhoilsigh an Coimisiún a thuarascáil ar Fhothoghchán Dála Chuan Bhaile Átha Cliath Theas 2021 i mí Feabhra 2022 agus a thuarascáil ar Fhothoghán Ollscoil Bhaile Átha Cliath 2022 i mí Dheireadh Fómhair 2022.

Achtaíodh an tAcht um Athchóiriú Toghcháin 2022 i mí Iúil 2022. Chomh maith le foráil a dhéanamh maidir le bunú an Choimisiúin Toghcháin, rinne an tAcht roinnt leasuithe ar an Acht Toghcháin 1997. Baineann le leasuithe le síntiúis pholaitiúla, costais toghcháin agus ráitis cuntas.

I mí na Samhna 2021, sheol an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, an comhairliúchán poiblí chun athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht eitice a chuir obair an Choimisiúin um Chaighdeáin san áireamh. Chríochnaigh an Roinn Caitheachais Phoiblí, Seachadta ar an bPlean Forbartha Náisiúnta agus Athchóirithe athchóiriú ar an reachtaíocht eitice go déanach i 2022. D’fhoilsigh an Roinn é seo i Feabhra 2023. Tá an Coimisiún I dteagmháil leis an Roinn faoi láthair ar dhul chun cinn an athchóirithe reachtaíochta seo.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, agus chun tuarascáil bhliaintúil an Choimisiúin a léamh, tabhair cuairt ar  www.sipo.ie.

 

CRÍOCH

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W773
Fón: +353 (0) 1 639 5666

Ríomhphost:                       info@sipo.ie
Láithreán Gréasáin:         www.sipo.ie
Twitter:                              @SIPOCIreland

2022

Inniu d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil maidir leis na síntiúis arna nochtadh dó ag páirtithe polaitíochta cláraithe. Léiríonn na figiúirí go bhfuair páirtithe polaitíochta €193,511 san iomlán i síntiúis os cionn €1,500 in 2021.  

Faoin 31 Márta gach bliain, ní mór do gach páirtí polaitíochta ráiteas a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin, ag nochtadh luach aon síntiús (lena n-áirítear ballraíocht) os cionn €1,500 a fuair sé le linn na bliana féilire roimhe sin.  Áirítear sa ráiteas sonraí an duine a thug an síntiús (nó ar tugadh an síntiús thar a cheann). Is é an t-uasmhéid ar féidir glacadh leis ó dheontóir amháin sa bhliain chéanna ná €2,500.

Bhí 23 páirtí polaitíochta cláraithe in 2021. Níor chomhlíon páirtí amháin, Identity Ireland (Aitheantas Éire), a oibleagáid reachtúil ráiteas síntiús, deimhniú síntiúis airgid, agus dearbhú reachtúil maidir le síntiúis polaitíochta a fuarthas in 2021 a chur isteach.

Ní cheanglaítear ar aonaid chuntasaíochta páirtí polaitíochta (is é sin, aon bhrainse nó fochomhlacht eile de chuid páirtí polaitíochta laistigh den Stát a fhaigheann síntiús os cionn €100 sa bhliain) ráiteas síntiús a chur isteach, ach ní mór dóibh deimhniú síntiúis airgid, dearbhú reachtúil agus ráiteas bainc a chur isteach i leith a gcuntas síntiús polaitíochta. Ba é an t-iarmhéid deiridh comhiomlán a bhí i seilbh na n-aonad cuntasaíochta in 2021 ná €938,313.  

Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin, Deonacháin do Pháirtithe Polaitiúla 2021, agus ráitis síntiús páirtithe polaitíochta ar fáil anseo. Ní gá go léiríonn na sonraí na síntiúis polaitiúla go léir a fuarthas le linn na bliana tuairiscithe mar ní mó do pháirtithe sonraí síntiús os cionn €1,500 amháin a nochtadh don Choimisiún.  

CRÍOCH 

Nóta d’Eagarthóirí: 

Is comhlacht neamhspleách, neamhchlaonta é an Coimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (Coimisiún um Chaighdeáin) a bhfuil sé de chúram air maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú), ar an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Bunaíodh an Coimisiún leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

Faoin Acht Toghcháin 1997, ní mór do gach páirtí polaitíochta cláraithe ráiteas síntiús a thabhairt don Choimisiún faoin 31 Márta gach bliain ina sonraítear síntiúis ar mó a luach ná €1,500 a fuarthas an bhliain féilire roimhe sin. Ní mór do gach páirtí deimhniú a chur isteach freisin á rá gur íocadh gach síntiús airgid isteach i gcuntas síntiúis polaitíochta an pháirtí in institiúid airgeadais agus nár úsáideadh ach chun críocha polaitíochta, agus dearbhú reachtúil go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh isteach cruinn. Ní mór d’aonaid chuntasaíochta ráiteas cuntais a chur isteach don chuntas síntiúis polaitíochta, deimhniú síntiúis airgid, agus dearbhú reachtúil. Ní mór do gach páirtí polaitíochta nó aonad cuntasaíochta cuntas síntiúis polaitíochta a oscailt agus a chothabháil in institiúid airgeadais tar éis dó síntiús polaitíochta os cionn €100 a fháil. 

De réir an Achta, ní leagtar faoi bhráid Thithe an Oireachtais deimhnithe síntiús airgid agus ráitis bhainc a thugann páirtithe polaitíochta agus aonaid chuntasaíochta don Choimisiún agus ní fhoilsítear iad. 

 

Teagmháil: Preasoifigeach, Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 

Teileafón: 01 - 639 5759 

Ríomhphost: media@sipo.ie

 

Suíomh gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

 

 

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil bhliantúil inniu ar ráitis chuntais a chuir páirtithe polaitíochta atá cláraithe in Éirinn ar fáil dó.

Ceanglaíodh ar 23 páirtí polaitíochta cláraithe ráitis chuntas a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin don bhliain 2021. Fuarthas go raibh deich bpáirtí ag comhlíonadh a n-oibleagáidí dlíthiúla go hiomlán chun ráiteas bliantúil cuntas a sholáthar. Sholáthar ocht bpáirtí ráiteas cuntas nár chomhlíon an tAcht. Chuir páirtí amháin comhfhreagras ar fáil nár chomhlíon an tAcht, agus theip ar cheithre páirtí polaitíochta ráiteas cuntas a sholáthar.  Tá tuilleadh sonraí ar fáil i dtuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin: ‘Ráitis Chuntas na bPáirtithe Polaitíochta 2021’ atá ar fáil anseo.

Faoin Acht Toghcháin 1997, (arna leasú ag an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012), ceanglaítear ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis iniúchta a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis dheireadh na bliana féilire lena mbaineann na cuntais. De réir cheanglais an Achta, cuirfear cóip den tuarascáil ar fáil do Chathaoirleach Dháil Éireann agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 

Stádas na ráiteas cuntas 2021  Ainm an pháirtí polaitíochta 

Comhlíontach 

Aontú 

Fianna Fáil 

Fine Gael 

An Comhaontas Glas  

Neamhspleáigh ar son an Athraithe  

Comhaontas Neamhspleách Chiarraí  

Pobal Roimh Bhrabús/Dlúthpháirtíocht 

Sinn Féin 

Na Daonlathaithe Sóisialta  

Páirtí an Lucht Oibre  

 

Neamhchomhlíontach – cuntais neamhiniúchta curtha ar fáil  

Páirtí Cumannach na hÉireann 

Daonlathas Díreach na hÉireann 

Comhaontas Dhínit an Duine 

Cumann na Saoirse  

Páirtí um Leas Ainmhithe  

An Páirtí um Cheart chun Athrú  

Daoine Aontaithe  

Oibrithe agus Gníomhú Dífhostaithe  

 

Neamhchomhlíontach –  

Aighneacht/comhfhreagras eile curtha ar fáil 

Fís Nua 

 

Neamhchomhlíontach – ní bhfuarthas aon chuntais 

Aitheantas Éireann 

Renua Éireann  

An Páirtí Náisiúnta  

Páirtí na nOibrithe  

 

CRÍOCH  

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

 

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Teil: 01 - 6395759
R-phost: media@sipo.ie
Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland

 

Cúlra: Is foras neamhspleách, neamhchlaonta é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte)(Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.  Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

 

4th Deireadh Fómhair 2022: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu ar fhothoghchán an tSeanaid 2022.

Chuaigh seachtar iarrthóir déag san iomaíocht sa toghchán do shuíochán do thoghcheantar Ollscoil Bhaile Átha Cliath. Toghadh An tUasal Tom Clonan agus tá sé anois ina bhall de Sheanad Éireann.


De réir fhorálacha Chuid IV den Acht Toghcháin 1997, ceanglaíodh ar iarrthóirí nár éirigh leo ag an bhfothoghchán, laistigh de 56 lá ón lá a dúnadh an vótáil, ráiteas síntiúis agus na doiciméid a ghabhann leis a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin. Ba é an 25 Bealtaine 2022 an dáta faoinar ceanglaíodh ráitis síntiúis a bheith faighte ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Chomhlíon na  hiarrthóirí go léir nár éirigh leo lena n-oibleagáidí faoin spriocdháta. B’ionann sínitiúis infhógartha a nocht na hiarrthóirí nár éirigh leo ag fothoghchán an tSeanaid agus €6,950.

Ceanglófar ar an iarrthóir rathúil, an Seanadóir Ó Clonáin, mar bhall de Sheanad Éireann, ráiteas síntiúis bliantúil agus na doiciméid a ghabhann leis i leith 2022 a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Eanáir 2023.

Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar Fhothoghchán an tSeanaid 2022 ar fáil anseo.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách é An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001, An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 agus An tAcht Toghcháin 1997. Bunaíodh an Coimisiún leis An Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Teil: 01 - 6395759
R-phost: media@sipo.ie
Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland

LE hEISIÚINT LÁITHREACH 

25 Lúnasa 2022: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí dhá thuarascáil inniu maidir le maoiniú stáit do pháirtithe polaitiúla agus do TDanna agus do Sheanadóirí neamhspleácha le linn 2021.

 

Maoiniú Státchiste na bPáirtithe Polaitíochta in 2021

Ina chéad tuarascáil, tuairiscíonn an Coimisiún ar chaiteachas ar mhaoiniú an Státchiste do pháirtithe polaitiúla. Féadfaidh páirtithe cáiliú le haghaidh maoinithe ón Státchiste faoin Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) bunaithe ar a gcéatadán den vóta sa toghchán deireanach sa Dáil.

In 2021, cháiligh seacht bpáirtí pholaitiúla don mhaoiniú: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht - an Comhaontas Pobal seachas Brabús..

Fuair na páirtithe maoiniú dar luach díreach os cionn €5.8 milliún faoin reachtaíocht toghcháin in 2021. Ní fhéadfar an maoiniú a úsáid chun críocha toghcháin nó reifrinn, agus caithfidh páirtithe tuairisciú ar an gcaoi ar chaith siad na cistí leis an gCoimisiún.

Bhí an caiteachas iomlán a tuairiscíodh don bhliain díreach faoi bhun €4.66 milliún. Féadfar aon mhaoiniú nár úsáideadh ón mbliain roimhe sin a thabhairt ar aghaidh lena úsáid an bhliain dar gcionn, agus cuntas a thabhairt air sa bhliain a chaitear é. 

Ina thuarascáil, chuir an Coimisiún imní in iúl arís nach bhfuil aon iarmhairt ann do neamhchomhlíonadh páirtithe cáilithe nach gcomhlíonann na ceanglais tuairiscithe agus nach gcáilíonn le haghaidh maoinithe an bhliain dar gcionn.

Tá sonraí faoin maoiniú, lena n-áirítear an chaoi ar caitheadh é agus na ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil dar teideal Maoiniú Státchiste Páirtithe Polaitíochta in 2020, arna fhoilsiú inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá an tuarascáil ar fáil anseo.

 

Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte 2021

Ina dhara tuarascáil a eisíodh inniu, tuairiscíonn an Coimisiún ar chaiteachas an mhaoinithe a thugtar do cheannairí cáilithe páirtí agus do bhaill neamhspleácha an Oireachtais. Ar a dtugtar go neamhfhoirmiúil an “Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte”, cáilíonn páirtí polaitíochta le haghaidh íocaíochta faoin reachtaíocht Liúntais Gníomhaíochtaí Parlaiminte má chláraigh siad i gClár na bPáirtithe Polaitiúla agus má toghadh ball amháin ar a laghad chun Dáil Éireann nó má toghadh nó ainmníodh é do Sheanad Éireann san olltoghchán deireanach. Tá baill neamhspleácha den Oireachtas incháilithe freisin. Cuirtear maoiniú ar fáil faoin Oifigí Aireachta agus Parlaiminte Act 1938. 

In 20201, cháiligh naoi bpáirtí a cháiligh don liúntas, eadhon: Aontú, Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Neamhspleáigh ar son an Athraithe, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht - an Comhaontas Pobal seachas Brabús. B'ionann an maoiniú iomlán a bhí iníoctha in 2021 le ceannairí páirtithe parlaiminte na bpáirtithe seo agus díreach faoi bhun €7.6 milliún.  

B'ionann an maoiniú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí den Dáil le linn 2021 agus €705,461.  

B'ionann an maoiniú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí den Seanad le linn 2021 agus €189,878

B'ionann an caiteachas iomlán a thuairiscigh an dá pháirtí agus baill neamhspleácha a chuir tuairisceáin isteach i rith na bliana agus beagnach €7.2 milliún. 

Tá sonraí faoin maoiniú agus conas a caitheadh é, mar aon le ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil, dar teideal Maoiniú Státchiste faoin Reachtaíocht um Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte in 2021. Tá an tuarascáil seo ar fáil anseo

Teagmháil: Preasoifigeach

Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán an Iarla
Baile Átha Cliath 2, D02 W773
Teileafón: 01 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

 

***

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách, neamhpháirteach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblíatá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), an tAcht Oireachtais (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus an Rialachán den Acht um Brústocaireacht 2015. 

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

 

 

 

 

 

 

Le heisiúint láithreach  

22 Lúnasa 2022: D’fhoilsigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) tuarascáil inniu ar shíntiúis a tugadh do TDanna, do Sheanadóirí agus FPEnna i 2021. Tá faisnéis sa tuarascáil chomh maith ar shínitúis eile a chaithfear a nochtadh.  

Don tréimhse tuairiscithe 2021, ceanglaíodh ar 233 ionadaí poiblí san iomlán — 160 TD, 59 Seanadóir, 13 Feisire de Pharlaimint na hEorpa, agus iar-TD amháin – ráitis sínitúis a dhéanamh faoin 31 Eanáir 2022.  

Faoin Acht Toghcháin 1997, arna leasú, ní féidir le hionadaithe poiblí glacadh le síntiúis in aon bhliain amháin de níos mó ná €200 in airgead tirim, agus níos mó ná €1,000 i luach iomlán ó aon fhoinse amháin. Caithfidh siad aon síntiúis dar luach (nó san iomlán) €600 nó níos mó ó fhoinse aonair a nochtadh. Ní gá síntiúis faoi bhun na tairsí tuairiscithe sin a nochtadh don Choimisiún. Mar sin ní léiríonn an tuarascáil ach na síntiúis sin os cionn na tairsí tuairiscithe agus ní léiríonn sé gach síntiús a fhaigheann baill.  

Nocht baill i leith 2021 síntiúis os cionn na tairsí tuairiscithe le luach iomlán de €3,800. Nuair a chuirtear aisíocaíochtaí san áireamh, ba é an glan iomlán le haghaidh síntiús a fuarthas ná €3,000. Tháinig laghdú air sin ó fhigiúr coibhéiseach 2020, a bhí ag €64,875. Is dócha gurb é an t-olltoghchán a tionóladh i mí Feabhra 2020 an chúis leis an luach sách ard na síntiús a nochtadh maidir le 2020. 

Is féidir tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin agus ráitis síntiús aonair a fheiceáil ar líne anseo.

Déan teagmháil le: An Preasoifigeach  
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 

Teileafón: 01 - 6395666 

R-phost: info@sipo.ie   

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie 

Twitter: @SIPOCIreland 

Cúlra  

Is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí  (1995 agus 2001), An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte 1938, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

Bunaíodh an Coimisiún leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

2nd Lúnasa 2022 - D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil bhliantúil don bhliain 2021 inniu. Tugann an tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin le linn 2021 faoi reachtaíocht a bhaineann le heitic in oifigí poiblí, le maoiniú toghcháin, agus le maoiniú Stáit. Áirítear leis, faisnéis maidir le hoibríochtaí agus comhlíonadh na reachtaíochta eitice, gearáin agus fiosrúcháin, síntiúis pholaitiúla, maoiniú stáit na bpáirtithe polaitíochta agus clárú tríú páirtithe agus deontóirí corparáideacha.Áirítear i measc na tuarascála 2021:

 • Phróiseáil an Coimisiún 127 gearán faoi na hAchtanna um Eitic agus chuir sé tús le 4 réamhfhiosrúchán. Tugadh 7 réamhfhiosrúchán ó 2020 chun críche in 2021. Astu seo, dúnadh dhá cheann agus chuaigh cúig cinn ar aghaidh chuig imscrúduithe. Thionóil an Coimisiún dhá éisteacht imscrúdaithe i mí na Samhna 2021, agus foilsíodh na tuarascálacha ina dhiaidh sin i mí Eanáir 2022.

 

 • Bhí seacht n-imscrúdú leanúnacha ann maidir le daoine a ceapadh in “oifig shinsearach”, ar neamhchomhlíonadh le forálacha imréitigh cánach ag tús 2021. Faomhadh trí imscrúdú eile faoi na forálacha seo le linn 2021. Tháinig ochtar i gcomhlíonadh le linn na bliana, agus bhí beirt gan réiteach fós ag deireadh na bliana. Eisíodh dhá thuarascáil imscrúdaithe maidir le daoine ceaptha san “oifig shinsearach”, a chomhlíon ina dhiaidh sin lena n-oibleagáidí imréitigh cánach.

 

 • I rith na bliana, foilsíodh trí thuarascáil ar nochtuithe bliantúla maidir le síntiúis do pháirtithe polaitíochta, caiteachas maoinithe an Státchiste, agus ráitis ar chuntais bhainc na bpáirtithe polaitíochta.

 

 • Bhí maoirseacht ag an gCoimisiún ar airgeadas feachtais d’olltoghchán na Dála in 2020 freisin, agus d’fhoilsigh sé a thuarascáil in 2021. Chomh maith leis sin, fuair an Coimisiún dearbhuithe reachtúla agus ráitis síntiús faoin Acht Toghcháin 1997 i ndáil le Toghchán an tSeanaid 2020, agus d’fhoilsigh sé a thuarascáil ina leith sin sa bhliain 2021.

 

 • Reáchtáladh dhá fhothoghchán don Seanad agus fothoghchán do Dháil Éireann i gCuan Bhaile Átha Cliath Theas in 2021. Ina dhiaidh, d’fhoilsigh an Coimisiún a thuarascálacha ar chaiteachas ag na toghcháin sin.

 

 • Thug san Coimisiún  faoi ghníomhaíochtaí for-rochtana éagsúla chun feasacht a ardú, agus chun tuiscint agus comhlíonadh na nAchtanna a fheabhsú.


Mar a tharla i mblianta roimhe, tá roinnt moltaí ag an gCoimisiún um Chaighdeáin ina thuarascáil bhliantúil maidir le hathrú reachtach ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) agus ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, atá fós gan réiteach le linn dó a bheith a fhoilsiú.


I mí na Samhna 2021, sheol an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, comhairliúchán poiblí maidir le hathbhreithniú ar an reachtaíocht eitice. Tá an comhairliúchán poiblí faoi athbhreithniú faoi láthair ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe d’fhonn tograí le haghaidh athchóiriú reachtaíochta a thabhairt chun cinn in 2022. Tá fáilte curtha ag an gCoimisiún roimh sheoladh an chomhairliúcháin phoiblí ag an Aire. Tacaíonn an Coimisiún le tionscnaimh a fheabhsóidh creat eitice na hÉireann, agus glacfaidh sé páirt in aon athbhreithnithe reachtaíochta agus acmhainne.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin a léamh, tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin anseo.


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le do thoil le:

 

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
Fón:                               +353 (0)1 639 5666

Ríomhphost:                  info@sipo.ie

Suíomh Gréasáin:         www.sipo.ie

Twitter:                          @SIPOCIreland


Cúlra

 

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in 2001, agus is é an comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), an tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Ba iad comhaltaí an Choimisiúin um Chaighdeáin in 2021 ná:

An Breitheamh Garrett Sheehan, Cathaoirleach;

Seamus McCarthy, Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

 

Peter Tyndall, Ombudsman (ar scor i mí na Nollag 2021);

Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;

Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann;

Geraldine Feeney, iarbhall de Sheanad Éireann.

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúil gach bliain; ceann amháin ar a ghníomhaíochtaí ag riaradh na reachtaíochta eitice, toghcháin agus maoinithe Stáit, agus an ceann eile ar a ghníomhaíochtaí ag riaradh an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Ar an 30 Meitheamh, foilsíodh an tuarascáil bhliantúil ar leith maidir le Brústocaireacht a Rialáil 2021, agus is féidir é a fheiceáil ar www.lobbying.ie.

 

14 Márta 2022: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil bhliantúil inniu maidir leis na ráitis cúntais arna gcur ar fáil dó ag páirtithe polaitíochta atá cláraithe in Éirinn. Faoin Acht Toghcháin 1997, arna leasú ag an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, ní mór do gach páirtí cláraithe ráitis iniúchtha ar a gcuid cuntais a thíolacadh don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis deireadh na bliana féilire lena mbaineann na cuntais. 

Tugtar forléargas sa tuarascáil maidir le hoibleagáidí an Achta, agus tá eolas inti maidir le comhlíonadh na bpáirtithe ar fad gcumhdaítear faoin Acht. Bhí 24 páirtí polaitíochta cláraithe a raibh gá orthu ráitis cuntais a chur ar fáil don bhliain 2020. Cinneadh gur chomhlíon deich bpáirtí a gcuid dualgas dlíthiúil chun ráiteas cuntais bliantúil a chur ar fáil. Chuir ocht bpáirtí ráitis cuntais nó comhfhreagras ar fáil nach raibh i gcomhréir leis an Acht. Chuir páirtí amháin comhfhreagras ar fáil nach raibh i gcomhréir leis an Acht, agus theip ar chúig pháirtí polaitíochta ráiteas cuntais a chur ar fáil.  

I gcomhréir leis na riachtanais a leagtar amach san Acht, cuirfear cóip den tuarascáil seo ar fáil do Chathaoirleach Dháil Éirinn agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin maidir le Ráitis Cuntais na bPáirtithe Polaitíochta ar fáil anseo.

Ní mór do pháirtithe polaitíochta cláraithe ráitis chuntais don bhliain féilire 2021 a thíolacadh tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2022. Foilseofar iad in am trátha. 

Teagmháil: Preasoifigeach  

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 
6 Ardán Phort an Iarla 
Baile Átha Cliath 2, D02 W773  

Teileafón: 01 639 5666  
R-phost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland  

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.   

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

 

24 Feabhra 2022: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil inniu ar Fhothoghchán Dála Chuan Bhaile Átha Cliath Theas a reáchtáladh an 8 Iúil 2021.

Tugann an tuarascáil eolas ar chaiteachas toghcháin ag gníomhairí toghcháin agus ar nochtadh síntiús ó iarrthóirí nár éirigh leo le linn na tréimhse toghcháin (16 Meitheamh go 8 Iúil 2022).

Ba é iomlán na gcostas toghcháin a nochtadh, lena n-áirítear caiteachas an iarrthóra, a g(h)níomhaire toghcháin, agus páirtithe polaitíochta, ná €236,453. Níor ghá caiteachas ar mhaoin, earraí nó seirbhísí a úsáideadh lasmuigh den tréimhse toghcháin a nochtadh. B’ionann na síntiúis a d’fhógair na hiarrthóirí nár éirigh leo ag fothoghchán na Dála agus €5,200. Cháiligh cúigear den 15 iarrthóir a sheas don toghchán d’aisíoc costais toghcháin.

Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar Fhothoghchán Dála Chuan Bhaile Átha Cliath Theas ar fáil anseo.

Cúlra

Is foras neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeán leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Tá seisear ball aige agus tá iar-bhreitheamh den Ard-Chúirt ina chathaoirleach air. Is é an Breitheamh Garrett Sheehan an cathaoirleach faoi láthair. Is iad na baill eile ná: Seamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste; Ger Deering, An tOmbudsman; Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann; Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann, agus Geraldine Feeney, iarbhall de Sheanad Éireann.

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

 

Teileafón: (01) 6395666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

 

An 7 Eanáir 2022 - Inniu d'fhoilsigh an Coimisiún a thuarascáil imscrúdaithe maidir le sáruithe líomhnaithe ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001 agus ar chuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 ag an Uasal Tom Enright, Príomhfheidhmeannach, Chomhairle Contae Loch Garman. Leanann an tuarascáil éisteacht imscrúdaithe a rinneadh an 12 Samhain 2021.

Chinn an Coimisiún i gcoinne an Uasail Enright i leith gach ceann de na trí sárú líomhnaithe.

De réir riachtanais alt 24 den Acht um Eitic agus alt 180 den Acht Rialtais Áitiúil 2001, chuir an Coimisiún cóipeanna dá thuarascáil ar fáil don Uasal Enright, don Uasal Fitzpatrick agus do Chathaoirleach Chomhairle Contae Loch Garman, agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá an tuarascáil imscrúdaithe, mar aon le sonraí iomlána ar thorthaí agus ar chinntí an Choimisiúin, ar fáil anseo: https://www.sipo.ie/reports-and-publications/investigation-reports/.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Chruthaigh an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 an Coimisiún um Chaighdeáin. Tá seisear ball ann agus tá iar-bhreitheamh na hArd-Chúirte mar chathaoirleach air. Is é an Breitheamh Garrett Sheehan an cathaoirleach reatha. Is iad baill eile ná: Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste; Peter Tyndall, Ombudsman; Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann; Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann, agus Ger Feeney, iarchomhalta de Sheanad Éireann.

Le haghaidh tuilleadh eolais, nó chun an tuarascáil a fheiceáil, téigh go dtí https://www.sipo.ie/reports-and-publications/investigation-reports/.

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

 

Teileafón: (01) 6395666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

An 5 Eanáir 2022 - Inniu d'fhoilsigh an Coimisiún a thuarascáil imscrúdaithe maidir le sáruithe líomhnaithe ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001 agus ar chuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 ag an gComhairleoir Seamus Treanor, Comhairle Contae Mhuineacháin. Leanann an tuarascáil éisteacht imscrúdaithe a rinneadh an 1 Samhain 2021.

Chinn an Coimisiún i gcoinne an Chomhairleora Treanor i leith gach ceann de na sé sárú líomhnaithe.

De réir riachtanais alt 24 den Acht um Eitic agus alt 180 den Acht Rialtais Áitiúil 2001, chuir an Coimisiún cóipeanna dá thuarascáil ar fáil don Chomhairleoir Treanor, do Chathaoirleach agus do Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Mhuineacháin, agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá an tuarascáil imscrúdaithe, mar aon le sonraí iomlána ar thorthaí agus ar chinntí an Choimisiúin, ar fáil anseo: www.sipo.ie.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Chruthaigh an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 an Coimisiún um Chaighdeáin. Tá seisear ball ann agus tá iar-bhreitheamh na hArd-Chúirte mar chathaoirleach air. Is é an Breitheamh Garrett Sheehan an cathaoirleach reatha. Is iad baill eile ná: Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste; Peter Tyndall, Ombudsman; Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann; Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann, agus Geradine Feeney, iarchomhalta de Sheanad Éireann.

Le haghaidh tuilleadh eolais, nó chun an tuarascáil a fheiceáil, téigh go dtí www.sipo.ie.

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

 

Teileafón: (01) 6395666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

2021

Le heisiúint láithreach  

16 Nollaig 2021: D’fhoilsigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) tuarascáil inniu ar shíntiúis a tugadh do TDanna, do Sheanadóirí agus FPEnna i 2020. Tá faisnéis sa tuarascáil chomh maith ar shínitúis eile a chaithfear a nochtadh.  

Don tréimhse tuairiscithe 2020, ceanglaíodh ar 263 ionadaí poiblí san iomlán — 160 TD, 60 Seanadóir, 13 Feisire de Pharlaimint na hEorpa, 18 iar-TD agus 12 iar-Sheanadóir – ráitis sínitúis a dhéanamh faoin 31 Eanáir 2021.  

Faoin Acht Toghcháin 1997, arna leasú, ní féidir le hionadaithe poiblí glacadh le síntiúis in aon bhliain amháin de níos mó ná €200 in airgead tirim, agus níos mó ná €1,000 i luach iomlán ó aon fhoinse amháin. Caithfidh siad aon síntiúis dar luach (nó san iomlán) €600 nó níos mó ó fhoinse aonair a nochtadh. Ní gá síntiúis faoi bhun na tairsí tuairiscithe sin a nochtadh don Choimisiún. Mar sin ní léiríonn an tuarascáil ach na síntiúis sin os cionn na tairsí tuairiscithe agus ní léiríonn sé gach síntiús a fhaigheann baill.  

Nocht baill i leith 2020 síntiúis os cionn na tairsí tuairiscithe le luach iomlán de €92,454. 

Fuair fiche ball den Oireachtas síntiúis os cionn €200 óna bpáirtithe polaitiúla nár chláraigh leis an gCoimisiún mar dheontóirí corparáideacha ag an am a thug an páirtí na síntiúis. Ceanglaítear leis an Acht, i gcás go bhfaightear síntiús os cionn €200 ó dheontóir corparáideach neamhchláraithe, go gcaithfidh sé/sí an síntiús nó an chuid de bhreis ar €200 a thabhairt ar ais don deontóir, nó an síntiús a chur ar ais don Choimisiún.  

Nuair a chuirtear sínitúis ar ais san áireamh, ba é an glan-iomlán le haghaidh síntiús a fuarthas ná €64,875. Tháinig méadú air sin ó fhigiúr coibhéiseach 2019, a bhí ag €13,645. Is dócha gurb é an t-olltoghchán a tionóladh i mí Feabhra 2020 an chúis leis an méadú ar luach na síntiús a nochtadh. 

Is féidir tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin agus ráitis síntiús aonair a fheiceáil ar líne anseo.

Déan teagmháil le: An Preasoifigeach  
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2 

Teileafón: 01 - 6395666 

R-phost: info@sipo.ie   

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie 

Twitter: @SIPOCIreland 

Cúlra  

Is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí  (1995 agus 2001), An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

Bunaíodh an Coimisiún leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

Le scaoileadh láithreach

An 23 Samhain 2021: Léirítear i bhfigiúirí a scaoil an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu go ndearna páirtithe polaitíochta tabhartais a fuarthas in 2020 ar luach €152,686 a nochtadh.

Cláraíodh 24 páirtí polaitíochta i rith 2020 agus b’ionann sin agus dhá pháirtí ní ba mhó ná mar a cláraíodh in 2019. Caithfidh gach páirtí cláraithe ráiteas tabhartas a chur faoi bhráid an Choimisiúin gach bliain faoin 31 Márta ina nochtar tabhartais a fuarthas don bhliain roimhe sin ar mó ná €1,500 ar luach iad. Is é an tsuim uasta is féidir a ghlacadh ón deontóir céanna sa bhliain chéanna €2,500.

Cé gur féidir le páirtithe tabhartais de shuimeanna níos lú a fháil freisin, ní gá ach iad siúd os cionn thairseach an dearbhaithe reachtúil a nochtadh don Choimisiún. Ní léirítear sna suimeanna a leagtar amach sa tuarascáil seo, ar an ábhar sin, ach tabhartais a fuarthas a bhí os cionn thairseach an dearbhaithe, agus ní cuntas iad ar na tabhartais go léir a fuair páirtí i rith na bliana tuairiscithe.

Tá ar aonaid chuntasaíochta páirtí polaitíochta freisin deimhniú tabhartais airgeadaíochta agus ráiteas bainc óna gcuntas tabhartas airgeadaíochta a chur faoi bhráid an Choimisiúin. Níl ar aonaid chuntasaíochta páirtí polaitíochta ráiteas tabhartas a sholáthar, faoi mar atá i gceist lena máthairpháirtithe. Ba é an t-iarmhéid comhiomlán deiridh a bhí á choimeád ag aonaid chuntasaíochta don bhliain 2020 €544,722.

Brainse nó eagraíocht fochuideachta eile le páirtí polaitíochta é aonad cuntasaíochta a fhaigheann tabhartas os cionn €100 in aon bhliain. Faoi mar a bhíonn i gceist le páirtithe polaitíochta, caithfidh aonad cuntasaíochta, tar éis tabhartas airgeadaíochta os cionn €100 a fháil, cuntas tabhartas airgeadaíochta a oscailt agus a chothabháil in institiúid airgeadais sa Stát.

I gcomhréir leis an reachtaíocht, ní chuirtear deimhnithe tabhartas airgeadaíochta agus ráitis bhainc a chuir páirtithe polaitíochta agus aonaid chuntasaíochta faoi bhráid an Choimisiúin faoi bhráid Thithe an Oireachtais ná ní chuirtear ar taispeáint phoiblí iad.

Tugtar sonraí i dtuarascáil an Choimisiúin, dar teideal Tabhartais do Pháirtithe Polaitíochta 2020, faoi na tabhartais a nocht páirtithe polaitíochta, anuas ar eolas ar aonaid chuntasaíochta. Tá an tuarascáil agus na ráitis tabhartais pháirtí polaitíochta ar fáil ag: https://www.sipo.ie/reports-and-publications/annual-disclosures/index.xml?&Language=ga

Teagmháil: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí,

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 6395666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

Cúlra

Comhlacht neamhspleách neamhpháirtíneach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar a bhfuil dualgas maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), an Achta Toghcháin, 1997 (arna leasú), an Achta um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Bunaíodh an Coimisiún faoin Acht um Eitic in Oifig Poiblí, 2001.

Le heisiúint láithreach

An 18 Samhain 2021: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) a thuarascáil inniu ar olltoghchán an tSeanaid 2020. Tá faisnéis sa tuarascáil ar shíntiúis a fuair na hiarrthóirí nár éirigh leo sa toghchán. Níl oibleagáid ar iarrthóirí don Seanad caiteachas toghcháin a nochtadh, agus níl aon teorainn reachtúil caiteachais ann.

Chuaigh 147 iarrthóir san iomaíocht sa toghchán (118 iarrthóir Painéil agus 29 iarrthóir Ollscoile). Chuir Ceann Comhairimh an tSeanaid agus na hollscoileanna lena mbaineann ainmneacha agus seoltaí na n-iarrthóirí ar fáil don Choimisiún. Toghtar daichead a trí Seanadóir ag na painéil ghairme agus seisear Seanadóirí ón dá thoghcheantar ollscoile (trí cinn ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann agus trí cinn ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath).

De réir fhorálacha Chuid IV den Acht Toghcháin 1997 (arna leasú), ceanglaíodh ar iarrthóirí nár éirigh leo in olltoghchán an tSeanaid, laistigh de 56 lá tar éis an lae ábhartha ar dhún an vótaíocht, ráiteas síntiús a thabhairt don Choimisiún agus doiciméadacht a ghabhann leis. Ceanglaíodh sonraí faoi gach síntiús le luach níos mó ná €600 a fuair iarrthóirí nár éirigh leo i ndáil leis an toghchán a nochtadh.

Tar éis olltoghchán 2020 an tSeanaid, iarradh ar 98 iarrthóir nár éirigh leo ráiteas síntiús a chur isteach. Ceanglaíodh ráitis síntiús chomhlánaithe a thabhairt ar ais don Choimisiún faoin 25 Bealtaine 2020 i gcás iarrthóirí painéil nár éirigh leo agus faoin 26 Bealtaine 2020 i gcás iarrthóirí ollscoile nár éirigh leo.

Bhreithnigh an Coimisiún na ráitis síntiús a chuir gach iarrthóir nár éirigh leo sa toghchán ar fáil. Nocht ceathrar iarrthóirí síntiúis dar luach €5,970.94 san iomlán. Ba laghdú 30% é seo ar Olltoghchán an tSeanaid 2016 nuair a nocht seachtar iarrthóirí síntiúis dar luach €8,459 san iomlán.Toisc nach n-éilítear síntiúis atá faoi bhun na tairsí nochtaithe a nochtadh, ní gá go léiríonn na méideanna a thuairiscítear gach síntiús a fhaightear.

In Aibreán 2020, sheol an Coimisiún comhaid chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí maidir le beirt iarrthóirí nár éirigh leo an doiciméadacht reachtúil riachtanach a thabhairt ar ais. Tarraingíodh siar muirir i gcoinne iarrthóra amháin ar chúiseanna dlínse, agus tá cás eile ar siúl.

Ceanglaítear ar iarrthóirí a n-éiríonn leo sa toghchán, mar chomhaltaí de chuid Sheanad Éireann, ráiteas síntiús bliantúil agus cáipéisíocht a ghabhann leis a sholáthar don Choimisiún faoin 31 Eanáir gach bliain. Caithfidh sonraí faoi aon síntiús a fuair siad le linn 2020 a bheith san áireamh sna ráitis síntiús atá le tabhairt don Choimisiún i leith 2020 ag comhaltaí Sheanad Éireann. Tá Tuarascáil ar Olltoghchán an tSeanaid 2020 an Choimisiúin ar fáil ag anseo.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001, An tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 agus ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú). Chruthaigh an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 an Coimisiún.

Díscaoileadh an 32 Dáil an 14 Eanáir 2020. De réir alt 8 d’Airteagal 18 den Bhunreacht, caithfear olltoghchán don Seanad a dhéanamh tráth nach déanaí ná 90 lá tar éis dhíscaoileadh na Dála. Eisíodh páipéir bhallóide do na toghcháin painéil an 16 Márta 2020; eisíodh páipéir bhallóide do dháilcheantair na hollscoile an 28 Feabhra 2020. Dúnadh an vótaíocht do thoghcháin phainéil an 30 Márta 2020 agus dúnadh an vótaíocht do dháilcheantair ollscoile an 31 Márta 2020.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil le do thoil le:

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2 D02 W773

Teileafón: 01 - 6395666

R-phost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

An 18 Samhain 2021: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) dhá thuarascáil ar leithligh inniu ar olltoghchán na Dála 2020. Soláthraíonn an tuarascáil faisnéis faoi chaiteachas toghcháin arna nochtadh ag iarrthóirí agus páirtithe polaitiúla, aisíocaíocht chostais toghcháin iarrthóirí, nochtadh síntiús ó iarrthóirí nár éirigh leo, agus gníomhaíocht “daoine eile” le linn na tréimhse toghcháin.

 Cuireadh tús le tréimhse toghcháin 2020 nuair a díscaoileadh an Dáil an 14 Eanáir 2020 agus chríochnaigh sí ar lá na vótála an 8 Feabhra 2020. Níor ghá cuntas a thabhairt ar chaiteachas ar mhaoin, earraí nó seirbhísí a úsáideadh lasmuigh den tréimhse seo.

 Nocht iarrthóirí agus páirtithe polaitiúla costais toghcháin de bheagán os cionn €7.3 milliún in olltoghchán 2020, laghdú beagnach 13% ar an bhfigiúr beagnach €8.4 milliún a tuairiscíodh i dtoghchán 2016.

Cháiligh 319 iarrthóir toghcháin d'aisíocaíocht ar a gcostas toghcháin. Le cáiliú, caithfidh iarrthóir a bheith tofa nó céatadán áirithe den vóta céad rogha a bheith faighte aige/aici. Is ionann an t-iomlán atá deimhnithe le haghaidh aisíocaíochta le hiarrthóirí go dtí seo agus €2,548,827.

 Ní thuairiscítear gur sháraigh aon iarrthóir na teorainneacha caiteachais reachtúla, atá difriúil de réir mhéid an dáilcheantair. Ba ionann na teorainneacha d’olltoghchán 2020 agus €30,150 (3 shuíochán), €37,650 (4 shuíochán) agus € 45,200 (5 shuíochán). D’fhéadfadh iarrthóirí atá ag rith faoi bhratach páirtí cuid dá dteorainn caiteachais a shannadh dá bpáirtí.

 Murar éirigh le hiarrthóir sa toghchán, ceanglaíodh air/uirthi ráiteas síntiús a sholáthar don Choimisiún, faoin 4 Aibreán 2020, ag nochtadh gach síntiús a fuarthas i ndáil leis an toghchán le luach níos mó ná €600. Nocht 64 iarrthóir nár éirigh leo síntiúis le luach iomlán de €111,282. Tá sé seo difriúil ó 2016, áit ar nocht 102 iarrthóir €112,320.

 Ní cheanglaítear síntiúis faoin tairseach €600 a nochtadh; tá feidhm fós ag toirmisc reachtúla agus teorainneacha inghlactha. Mar sin ní léiríonn na hiomláin seo gach síntiús a fuarthas.

 Ceanglaíodh ar iarrthóirí tofa ráiteas síntiús a sholáthar don Choimisiún roimh an 31 Eanáir 2021 mar chuid den phróiseas nochtaithe bliantúil do bhaill an Oireachtais. Caithfidh síntiúis a fuarthas i rith na bliana féilire roimhe sin a bheith i dtuairisceáin, lena n-áirítear iad siúd a tugadh don toghchán.

 Tar éis an toghcháin, tharchuir an Coimisiún 25 comhad chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí mar gheall ar mhainneachtain an doiciméadacht reachtúil ábhartha a chur isteach faoin spriocdháta reachtúil. Tá gníomh forfheidhmithe ar siúl i roinnt cásanna. Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar olltoghchán 2020 na Dála ar fáil ag anseo.

 Cúlra

 Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001, An tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 agus ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú). Chruthaigh an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 an Coimisiún. Le tuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil le do thoil le:

 Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2 D02 W773

Teileafón: 01 - 6395666

R-phost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

8th Samhain: Reáchtálfar éisteacht imscrúdaithe maidir le sáruithe a líomhnaítear a rinne an tUasal Tom Enright, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Loch Garman ar Acht Rialtais Áitiúil 2001 agus Cód Iompair Fostaithe ag 9.30 am ar an Aoine, an 12 Samhain 2021.

D’fhonn cloí leis an gcomhairle agus leis na srianta sláinte phoiblí reatha, reáchtálfar an éisteacht imscrúdaithe go cianda, trí Zoom. Iarrtar ar na meáin ar spéis leo an éisteacht teagmháil a dhéanamh leis an oifig seo roimh 5pm ar an 10th Samhain 2021 chun a spéis a chlárú trí ríomhphost a sheoladh chuig bebhinn.cogan@sipo.ie nó info@sipo.ie. Cuirfear sonraí logála isteach ar fáil ansin.

Tabhair faoi deara, go bhféadfadh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a threorú, más cuí, go mbeadh an éisteacht ar fad nó cuid den éisteacht á reáchtáil go príobháideach.

Má tá aon cheist agat maidir leis seo, glaoigh ar an uimhir (01) 639 5666.

Cúlra

Bunaíodh an Coimisiún in 2001, comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminteacha) (Leasú) 2014, agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

Teileafón: (01) 639 5666

R-phost: info@sipo.ie

Suíomh gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin preasráiteas inniu ar Éisteacht Imscrúdaithe i leith an Chomhairleora Seamus Treanor, Comhairle Contae Mhuineacháin.

Tionólfar éisteacht ar sháruithe líomhnaithe ar An Acht Rialtais Áitiúil 2001, agus sáruithe líomhnaithe den Chód Iompair do Chomhairleoirí ag an gComhairleoir Seamus Treanor ó Chomhairle Contae Mhuineacháin ag 9.30rn Dé Luain 1 Samhain 2021.

Ag teacht le comhairle agus srianta reatha sláinte poiblí, tionólfar an éisteacht imscrúdaithe go cianda, trí Zoom. Iarrtar ar bhaill de na meáin ar mian leo an éisteacht a bhreathnú teagmháil a dhéanamh leis an oifig seo faoi 4in Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021 chun a spéis a chlárú. Soláthrófar sonraí logála isteach cianda ansin.

Tabhair le fios le do thoil go bhféadfadh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, nuair a mheasann sé gur cuí, treoir a thabhairt go ndéanfar aon éisteacht iomlán nó cuid di a reáchtáil go príobháideach.

Má tá aon cheist agat maidir leis an ábhar seo, glaoigh ar (01) 639 5666.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é an Coimisiún a bunaíodh i 2001, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

Teileafón: (01) 639 5666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

 

Tionólfar éisteacht ar sháruithe líomhnaithe ar An Acht Rialtais Áitiúil 2001, agus sáruithe líomhnaithe den Chód Iompair do Chomhairleoirí ag an gComhairleoir Seamus Treanor ó Chomhairle Contae Mhuineacháin ag 9.30rn Dé Luain 4 Deireadh Fómhair 2021.

Ag teacht le comhairle agus srianta reatha sláinte poiblí, tionólfar an éisteacht imscrúdaithe go cianda, trí Zoom. Iarrtar ar bhaill de na meáin ar mian leo an éisteacht a bhreathnú teagmháil a dhéanamh leis an oifig seo faoi 4in Dé hAoine, 1 Deireadh Fómhair 2021 chun a spéis a chlárú. Soláthrófar sonraí logála isteach cianda ansin.

Tabhair le fios le do thoil go bhféadfadh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, nuair a mheasann sé gur cuí, treoir a thabhairt go ndéanfar aon éisteacht iomlán nó cuid di a reáchtáil go príobháideach.

Má tá aon cheist agat maidir leis an ábhar seo, glaoigh ar (01) 639 5666.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách, neamh-chlaonpháirteach é an Coimisiún a bunaíodh i 2001, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2

D02 W773

Teileafón: (01) 639 5666

Ríomhphost: info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

24 Meán Fómhair 2021: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí dhá thuarascáil inniu maidir le maoiniú stáit do pháirtithe polaitiúla agus do TDanna agus do Sheanadóirí neamhspleácha le linn 2020.

Maoiniú Státchiste na bPáirtithe Polaitíochta in 2020

Ina chéad tuarascáil, tuairiscíonn an Coimisiún ar chaiteachas ar mhaoiniú an Státchiste do pháirtithe polaitiúla. Féadfaidh páirtithe cáiliú le haghaidh maoinithe ón Státchiste faoin Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) bunaithe ar a gcéatadán den vóta sa toghchán deireanach sa Dáil.

In 2020, cháiligh seacht bpáirtí pholaitiúla don mhaoiniú: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht - an Comhaontas Pobal seachas Brabús. Ní bhfuair Renua maoiniú ach don 1 Eanáir 2020 - 7 Feabhra 2020.

Fuair na páirtithe maoiniú dar luach díreach os cionn €5.8 milliún faoin reachtaíocht toghcháin in 2020. Ní fhéadfar an maoiniú a úsáid chun críocha toghcháin nó reifrinn, agus caithfidh páirtithe tuairisciú ar an gcaoi ar chaith siad na cistí leis an gCoimisiún.

Bhí an caiteachas iomlán a tuairiscíodh don bhliain díreach faoi bhun €4.8 milliún. Féadfar aon mhaoiniú nár úsáideadh ón mbliain roimhe sin a thabhairt ar aghaidh lena úsáid an bhliain dar gcionn, agus cuntas a thabhairt air sa bhliain a chaitear é.

Ina thuarascáil, chuir an Coimisiún imní in iúl arís nach bhfuil aon iarmhairt ann do neamhchomhlíonadh páirtithe cáilithe nach gcomhlíonann na ceanglais tuairiscithe agus nach gcáilíonn le haghaidh maoinithe an bhliain dar gcionn.

Tá sonraí faoin maoiniú, lena n-áirítear an chaoi ar caitheadh é agus na ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil dar teideal Maoiniú Státchiste Páirtithe Polaitíochta in 2020, arna fhoilsiú inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá an tuarascáil ar fáil anseo.

Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte 2020

Ina dhara tuarascáil a eisíodh inniu, tuairiscíonn an Coimisiún ar chaiteachas an mhaoinithe a thugtar do cheannairí cáilithe páirtí agus do bhaill neamhspleácha an Oireachtais. Ar a dtugtar go neamhfhoirmiúil an “Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte”, cáilíonn páirtí polaitíochta le haghaidh íocaíochta faoin reachtaíocht Liúntais Gníomhaíochtaí Parlaiminte má chláraigh siad i gClár na bPáirtithe Polaitiúla agus má toghadh ball amháin ar a laghad chun Dáil Éireann nó má toghadh nó ainmníodh é do Sheanad Éireann san olltoghchán deireanach. Tá baill neamhspleácha den Oireachtas incháilithe freisin. Cuirtear maoiniú ar fáil faoin Acht Oireachtais (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014.

In 2020, cháiligh naoi bpáirtí a cháiligh don liúntas, eadhon: Aontú, Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Neamhspleáigh ar son an Athraithe, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta agus Dlúthpháirtíocht - an Comhaontas Pobal seachas Brabús. B'ionann an maoiniú iomlán a bhí iníoctha in 2020 le ceannairí páirtithe parlaiminte na bpáirtithe seo agus díreach faoi bhun €7.6 milliún.

B'ionann an maoiniú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí den Dáil le linn 2020 agus €667,351.

B'ionann an maoiniú a bhí iníoctha le baill neamhpháirtí den Seanad le linn 2020 agus €220,482.

B'ionann an caiteachas iomlán a thuairiscigh an dá pháirtí agus baill neamhspleácha a chuir tuairisceáin isteach i rith na bliana agus beagnach €7.3 milliún.

Tá sonraí faoin maoiniú agus conas a caitheadh é, mar aon le ráitis a ghabhann leis, le fáil sa tuarascáil, dar teideal Maoiniú Státchiste faoin Reachtaíocht um Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte in 2020. Tá an tuarascáil seo ar fáil anseo.

Teagmháil: Preasoifigeach

Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 6 Ardán an Iarla

Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Teileafón: 01 6395666 Ríomhphost: info@sipo.ie

***

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách, neamhpháirteach é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), an tAcht Oireachtais (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus an Rialachán den Acht um Brústocaireacht 2015.

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

An Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí 

Preas Ráiteas 

16th Meán Fómhair 2021:  

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu maidir le Fhothoghchán Seanad na bliana 2021. 

Chuaigh 7 n-iarrthóir san iomaíocht sa dhá thoghchán ar shuíochán ar an bPainéal Talmhaíochta agus ar an bPainéal Tionscail agus Tráchtála. Toghadh na hiarrthóirí Maria Byrne agus Gerry Horkan agus is baill Seanad Éireann anois iad. 

De réir fhorálacha Chuid IV den Acht, bhí ar na hiarrthóirí nár éirigh leo i bhFothoghchán an tSeanaid, ráiteas síntiús agus na doiciméid a ghabhann leis a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin laistigh de 56 lá tar éis lae deiridh na vótaíochta. Ba é an 16 Meitheamh 2021 an dáta deiridh a theastaigh ón gCoimisiún um Chaighdeáin na ráitis maidir le síntiús a fháil. Chloígh gach iarrthóir nár éirigh leo a gcuid dualgais faoin dáta deiridh. Níor nochtadh aon síntiúis i leith Fothoghchán seo an tSeanaid. 

Caithfidh na hiarrthóirí rathúla sa toghchán, mar bhaill Seanad Éireann, ráiteas síntiús bliantúil agus an cháipéisíocht a ghabhann leis a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Eanáir gach bliain. Caithfidh na sonraí faoi aon síntiúis a fuarthas le linn na bliana 2021 maidir le Fothoghchán an tSeanaid a bheith sna ráitis síntiús atá le tabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin i leith na bliana 2021 ag baill Seanad Éireann. Caithfear na ráitis seo a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 31 Eanáir 2022. 

Tá Tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar Fhothoghchán Seanad na bliana 2021 ar fáil anseo.  

Cúlra 

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2001, ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 agus ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú). Cruthaíodh an Coimisiún ag an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: 

Preasoifigeach 

An Coimisiún um Chaighdeáin sa Saol Poiblí 
6 Ardán Phort an Iarla 

Baile Átha Cliath 2 
D02 W773 
 

Fón: 01 - 6395666 
r-phost: info@sipo.ie 
Gréasán: www.sipo.ie 
Twitter: @SIPOCIreland 

FOILSÍONN AN COIMISIÚN UM CHAIGHDEÁIN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL DO 2020

15 Iúil 2021 – Inniu d’fhoilsigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil bhliantúil do 2020. Soláthraíonn an tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin le linn 2020 faoi reachtaíocht a bhaineann le heitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin agus maoiniú Stáit. Cuimsíonn sé eolas maidir le hoibríochtaí agus comhlíonadh na reachtaíochta eitice, gearáin agus imscrúduithe, síntiúis pholaitiúla, maoiniú stáit páirtithe polaitiúla agus clárú triú páirtithe agus deontóirí corparáideacha.

I measc bhuaicphointí thuarascáil 2020 tá:

 • Phróiseáil an Coimisiún 91 gearán faoi na hAchtanna um Eitic, chuir sé tús le ceithre réamhfhiosrúchán, agus d’fhoilsigh sé tuarascáil imscrúdaithe amháin. Bhí trí réamhfhiosrúchán breise, a thosaigh i 2019, ar siúl i 2020;
 • Sheol sealbhóirí oifige sinsearacha sé imscrúdú freisin ar neamhchomhlíonadh fhorálacha imréitigh cánach na nAchtanna um Eitic;
 • Foilsíodh ceithre thuarascáil ar nochtadh bliantúil síntiús do pháirtithe polaitiúla, caiteachas mhaoiniú an Státchiste, agus ráitis ar chuntais páirtithe polaitiúla i rith na bliana;
 • Tar éis na dToghchán Eorpacha i 2019 agus fothoghcháin na Dála an bhliain sin, d’fhoilsigh an Coimisiún a thuarascálacha ar chaiteachas sna toghcháin sin i 2020;
 • Rinne an Coimisiún maoirseacht ar chomhlíonadh fhorálacha síntiús agus caiteachais an Achta d’Olltoghchán na Dála 2020;
 • D’fhoilsigh an Coimisiún treoir nua do ghníomhairí toghcháin agus d’iarrthóirí  olltoghchán na Dála, agus
 • Thug sé faoi go leor gníomhaíochtaí for-rochtana chun feasacht a mhúscailt agus tuiscint agus comhlíonadh na nAchtanna a fheabhsú.

Mar a tharla i mblianta roimhe seo, chuir An Coimisiún um Chaighdeáin roinnt moltaí san áireamh ina thuarascáil bhliantúil maidir le hathrú reachtach ar an Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) agus maidir leis na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, a bhí fós le réiteach tráth a fhoilsithe.

D’fhógair An Clár Rialtais a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2020, athbhreithniú eitice chun an eitic i reachtaíocht oifige poiblí a athchóiriú agus a dhaingniú. An mhí dár gcionn, mhol Grúpa Athbhreithnithe Hamilton go bhfeabhsófaí neamhspleáchas agus acmhainn an Choimisiúin trí fhéinriail agus acmhainní leordhóthanacha. Tacaíonn an Coimisiún le tionscnaimh a fheabhsóidh creat eitice na hÉireann, agus a ghlacfaidh páirt in aon athbhreithnithe reachtaíochta agus acmhainní.

Le haghaidh tuilleadh eolais, agus chun tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin a léamh tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin www.sipo.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le do thoil le:

An Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 Fón: +353 (0) 1 639 5666

Ríomhphost:               info@sipo.ie

Láithreán Gréasáin:    www.sipo.ie

Twitter:                       @SIPOCIreland

 

Cúlra

Cruthaíodh An Coimisiún um Chaighdeáin i 2001, agus is é an comhlacht atá neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Ba iad baill an Choimisiúin um Chaighdeáin i 2020:

 • An Breitheamh Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach (go dtí 10 Feabhra 2020);
 • An Breitheamh Garrett Sheehan, Cathaoirleach (ó 9 Nollaig 2020);
 • Seamus McCarthy, Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, Ombudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dáil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Seanad Éireann;
 • Jim O’Keeffe, iarbhall de Dáil Éireann (go dtí 10 Feabhra 2020), agus
 • Geraldine Feeney, iarbhall de Seanad Éireann (ó 9 Nollaig 2020).

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúla gach bliain; ceann ar a ghníomhaíochtaí  ag riaradh reachtaíochta eitice, toghcháin agus maoinithe Stáit, agus an ceann eile ar a ghníomhaíochtaí ag riaradh an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil ar leithligh ar an Rialachán um Brústocaireacht i 2020 an 28 Meitheamh agus is féidir í a fheiceáil ar www.lobbying.ie.

31 Márta 2021: Inniu d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin tuarascáil maidir leis na síntiúis a tugadh do Theachtaí Dála, Seanadóirí agus FPEnna in 2019.

I ndáil le tréimhse thuairiscithe 2019, nocht 17 ionadaí poiblí síntiúis a raibh luach iomlán de €22,545 luaite leo. De bhrí gur tugadh síntiúis áirithe ar ais do dheontóirí sa chás go raibh siad do-ghlactha faoin Acht, bhí glanluach iomlán na síntiús a fuarthas cothrom le €13,645.

Faoin Acht, ní cheadaítear d’ionadaithe poiblí glacadh le síntiúis de bhreis ar €200 in airgead tirim in aon bhliain, agus nach mó ná luach iomlán de €1,000 ó fhoinse amháin.  Ní mór dóibh aon síntiúis lena mbaineann luach (nó atá cothrom le) €600 nó níos mó a fhaightear ó fhoinse amháin a nochtadh. Ní féidir le hionadaithe poiblí glacadh ach le síntiúis ó dheontóirí corparáideacha atá cláraithe leis an gCoimisiún. 

In 2019, ceanglaíodh ar 237 ionadaí poiblí ar fad — 158 Teachta Dála, 60 Seanadóir, 13 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE) agus sé iar-FPE – ráitis maidir le síntiúis a dhéanamh faoin 31 Eanáir 2020.  Rinne roinnt daoine aonair tuairisceáin a chomhdú i ndiaidh an spriocdháta. Tá gach duine comhlíontach anois, níor mheas an Coimisiún gá a bheith le haon ghníomh forfheidhmiúcháin.

Is féidir breathnú ar thuarascáil an Choimisiúin agus ar ráitis na ndeontóirí aonair ar líne ag www.sipo.ie

Cúlra

Faoin Acht Toghcháin 1997 (leasú), ní mór d’ionadaithe poiblí ar comhaltaí de Thithe an Oireachtais nó de Pharlaimint na hEorpa iad sonraí maidir leis na síntiúis a fhaigheann siad os cionn luach ar leith a nochtadh don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún).

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 (ar a dtugtar na hAchtanna Eitice i dteannta a chéile), an tAcht Toghcháin 1997 (leasú), an tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminteacha) (Leasú) 2014, agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Cruthaíodh an Coimisiún faoi Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 agus tá seisear comhaltaí páirteach sa Choimisiún, lena n-áirítear:

 • An Cathaoirleach Garrett Sheehan, iarbhreitheamh na Cúirte Achomhairc;

 • Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;

 • Peter Tyndall, Ombudsman;

 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;

 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus

 • Geraldine Feeney, iarchomhalta de Sheanad Éireann.

Tá Rúnaíocht ag tacú leis an gCoimisiún.

Sonraí Teagmhála: An Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Teileafón: 01 6395666

Ríomhphost: info@sipo.ie

2020

D’EISIÚINT LÁITHREACH

Tuairiscíonn An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar Fhothoghcháin na Dála 2019

3 Nollaig 2020: D’fhoilsigh An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (An Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu ar Fhothoghcháin na Dála 2019. Bhí lá na vótála d’fhothoghchán na Dála 2019 ar siúl an 29 Samhain 2019. Tionóladh fothoghcháin i gceithre dháilcheantar: Corcaigh Thuaidh-Lár, Baile Átha Cliath Fine Gall, Baile Átha Cliath Lár-Iarthar agus Loch Garman. Soláthraíonn an tuarascáil eolas faoi chaiteachas toghcháin ag gníomhairí toghcháin agus nochtadh síntiús ó iarrthóirí nár éirigh leo le linn na tréimhse toghcháin (7 Samhain go 29 Samhain 2019).

Ba é iomlán na gcostas toghcháin a nochtadh, lena n-áirítear caiteachas an iarrthóra, a ghníomhaire/a gníomhaire toghcháin, agus páirtithe polaitíochta, ná €432,010. Ní raibh gá le caiteachas ar mhaoin, earraí nó seirbhísí a úsáideadh lasmuigh de thréimhse an toghcháin a nochtadh.

B’ionann na síntiúis a dhearbhaigh na hiarrthóirí nár éirigh leo i bhfothoghchán na Dála agus €2,000.

I bhfothoghchán na Dála 2019, cháiligh 28 de na 46 iarrthóir a sheas sa toghchán le haghaidh aisíoc costais toghcháin. 

Tá tuarascáil an Choimisiúin ar Fhothoghcháin na Dála 2019 ar fáil ag www.sipo.ie.

Cúlra

Is comhlacht neamhspleách é An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, An tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Gníomhaíochtaí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Chruthaigh An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 An Coimisiún um Chaighdeáin.

Teagmháil: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773

Teileafón: 01 6395666
R-phost: info@sipo.ie

LE FOILSIÚ LÁITHREACH

Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le maoiniú Stáit ar pháirtithe polaitíochta in 2019 

2 Nollaig  2020:  Tá tuarascáil foilsithe agan gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu maidir le maoiniú Stáit ar pháirtithe polaitíochta le linn 2019.

Maoiniú Státchiste do Pháirtithe Polaitíochta sa bhliain 2019

Féadfaidh páirtithe polaitíochta cáiliú do mhaoiniú ón Státchiste faoin Acht Toghcháin 1997 (arna leasú) bunaithe ar chéatadán an vóta a bhuaigh siad sa toghchán Dála deireanach.

In 2019, cháiligh ocht bpáirtí polaitíochta do mhaoiniú ón Státchiste faoin Acht Toghcháin: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Páirtí an Lucht Oibre, Renua, Sinn Féin, Daonlathaigh Shóisialta agus Dlúthpháirtíocht – Daoine Roimh Bhrabús. Bronnadh maoiniú dar luach €5.964 milliún ar an iomlán ar na hocht pháirtí polaitiúla faoin reachtaíocht toghcháin in 2019. Féadfaidh aon mhaoiniú nár úsáideadh ón mbliain roimhe a thabhairt ar aghaidh le úsáid an chéad bhliain eile, déantar tuairisc air sa bhliain ina gcaitear é.  Ní fhéadfaidh an maoiniú a úsáid chun críoch toghchánach nó reifrinn.

€6.102 milliún an caiteachas iomlán a tuairiscíodh don bhliain.

Sa tuarascáil, dúirt an Coimisiún go raibh imní air nach raibh iarmhairtí ann i gcás nach gcomhlíonfadh páirtithe incháilithe na ceanglais um thuairisciú agus mura mbeidh siad incháilithe do mhaoiniú an bhliain ina dhiaidh sin. 

Tá sonraí maidir leis an maoiniú, lena n-áirítear an caoi ina gcaitheadh é agus ráitis ghaolmhara, sa tuarascáil dar teideal Maoiniú ón Státchiste ar Pháirtithe Polaitíochta in 2019, arna foilsiú inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Tá an tuarascáil ar fáil ag www.sipo.ie

An Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte

Féadfaidh ceannairí páirtí agus comhaltaí neamhspleácha den Oireachtas maoiniú a fháil faoin Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, rud ar a dtugtar “an tAcht um Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte” go neamhfhoirmiúil.

Féadfaidh páirtí polaitíochta cáiliú le haghaidh íocaíochta faoin reachtaíocht um an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte más rud é go bhfuil sé cláraithe i gClár na bPáirtithe Polaitíochta agus gur toghadh comhalta amháin ar a laghad dá chuid chuig Dáil Éireann nó go ndearnadh comhalta amháin ar a laghad dá chuid a thoghadh nó a ainmniú chuig Seanad Éireann san olltoghchán is déanaí. Is incháilithe freisin atá comhaltaí neamhspleácha den Oireachtas.

Sa bhliain 2019, bhí ocht bpáirtí ann a cháiligh le haghaidh an liúntas a fháil. Ba iad sin: Fianna Fáil, Fine Gael, an Comhaontas Glas, Neamhspleáigh ar son an Athraithe, Páirtí an Lucht Oibre, Sinn Féin, na Daonlathaithe Sóisialta, agus Dlúthpháirtíocht – Pobal roimh Bhrabús. B’ionann agus €7.510 milliún an maoiniú iomlán a bhí iníoctha sa bhliain 2019 leis na ceannairí páirtí parlaiminteacha ar na páirtithe sin.

B’ionann agus €682,098 san iomlán an maoiniú a bhí iníoctha le comhaltaí neamhpháirtí den Dáil sa bhliain 2019.

B’ionann agus €315,675 san iomlán an maoiniú a bhí iníoctha le comhaltaí neamhpháirtí den Seanad sa bhliain 2019.

B’ionann agus €9.538 milliún sa bhliain an tsuim thuairiscithe iomlán a chaith páirtithe agus comhaltaí neamhspleácha a chuir tuairisceáin isteach.

Tá sonraí faoin maoiniú agus faoin dóigh ar caitheadh é, mar aon leis na ráitis a ghabhann leo, ar áireamh sa tuarascáil dar teideal Maoiniú Státchiste faoin Reachtaíocht um an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte sa bhliain 2019. Tá an tuarascáil sin ar fáil ag: www.sipo.ie.

Teagmháil:

Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla

Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Teileafón 01 6395666

 R-phost: info@sipo.ie

*** 

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

LE FOILSIÚ LÁITHREACH

Tuarascáil foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin maidir le cuntais na bpáirtithe polaitíochta don bhliain 2019

26 Samhain 2020: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil bhlaintúil inniu maidir leis na ráitis cúntais arna gcur ar fáil dó ag páirtithe polaitíochta atá cláraithe in Éirinn. 

Faoin Acht Toghcháin 1997, arna leasú ag an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, ní mór do gach páirtí cláraithe ráitis iniúchtha ar a gcuid cuntais a thíolacadh don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis deireadh na bliana feilíre lena mbaineann na cuntais.

Tugtar forléargas sa tuarascáil maidir le hoibleagáidí an Choimsiúin, agus tá eolas inti maidir le comhlíonadh na bpáirtithe ar fad a gcumhdaítear faoin Acht. 

Bhí 22 pháirtí polaitíochta cláraithe a raibh gá orthu ráitis cuntais a chur ar fáil don bhliain 2019. Cinneadh gur chomhlíon naoi bpáirtí a gcuid dualgas dlíthiúil chun ráiteas cuntais bliantúil a chur ar fail. Chuir ocht bpáirtí ráitis cuntais nó comhfhreagras ar fáil nach raibh i gcomhréir leis an Acht, agus theip ar chúig pháirtí polaitíochta ráiteas cuntais a chur ar fáil. 

Mar a dúradh cheana, tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil sé iomarcach go bhfuil sé de dhualgas ag gach páirtí polaitíochta ráitis cuntais a chur ar fáil, arna n-iniúchadh ag iniúchóir reachtach, beag beann ar mhéid an pháirti nó ar ioncaim agus caiteachas an pháirtí. Ar an mbonn sin, molann an Coimisiún arís go ndéanfar athbhreithniú ar an reachtaíocht d’fhonn na páirtithe beaga a dhíolúnú ón ndualgas ráitis cuntais iniúchta a chur ar fáil don Choimsiún. Mar shampla, d’fhéadfadh páirtithe nach bhfaigheann maoiniú poiblí, nó páirtithe nach bhfaigheann ach líon an-bheag deonachán poiblí a áireamh sa mhéid sin. Tá an Coimisiún den tuairim gur cheart go mbeidh sé de dhualgas ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis airgeadais a chur ar fáil, ach nach bhfuil gá ann iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis sin sna cásanna thuas.

I gcomhréir leis na riachtanais a leagtar amach san Acht, cuirfear cóip den tuarascáil seo ar fáil freisin do Chathaoirleach Dháil Éirinn agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin maidir le Ráitis Cuntais na bPáirtithe Polaitíochta ar fáil ag www.sipo.ie  

Teagmháil: Preasoifigeach 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2, D02 W773 

Teileafón: 01 6395666 
R-phost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland 

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.  

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

LE FOILSIÚ LÁITHREACH

Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le deonacháin arna dtuairisciú ag páirtithe polaitíochta in 2019

24 Samhain 2020: Léirítear i bhfigiúirí a d'fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí gur thuairiscigh páirtithe polaitíochta deonacháin dar luach €175,576 sa bhliain 2019.

Bhí 22 pháirtí polaitíochta cláraithe chun dul san iomaíocht i dtoghcháin Dála nó Eorpacha in 2019. Faoin 31 Márta gach bliain, ní mór do gach páirtí cláraithe ráiteas deonacháin a thíolacadh don Choimisiún ina bhfuil sonraí maidir gach deonacháin níos mó €1,500 a bhfuarthas sa bhliain roimhe sin. Níl cead ag páirtithe glacadh le níos mó ná €2,500 ón deontóir céanna in aon bhliain amháin.

Ní mór d'aonaid cuntasaíochta na bpáirtithe polaitiúla teastas deontais airgid agus ráiteas bainc óna gcuntais deontais a thíolacadh don Choimisiún freisin. €950,111 ar an iomlán an t-iarmhéid deiridh a bhí i seilbh na n-aonad cuntasaíochta don bhliain 2019.

Is éard atá in aonad cuntasaíochta ná brainse nó fochuideachta ag páirtí polaitíochta a fhaigheann deonachán dar luach €100 nó níos mó in aon bhliain amháin. Nuair a ghlactar le deonachán airgid níos mó ná €100, ní mór d'aonad cuntasaíochta cuntas deonacháin poiblí a oscailt agus a choinneáil in institiúid airgeadais sa Stát.

I gcomhréir leis an dlí, ní chuirtear aon theastais deonacháin airgid agus ráitis bainc a thugann páirtithe polaitiúla ná a gcuid aonad cuntasaíochta don Choimisiún faoi bhráid an Oireachtais ná ar fáil go poiblí.

Tugtar eolas i dtuarascáil an Choimisiúin, dar teideal Deonacháin do Pháirtithe Polaitiúla 2019, maidir le mionsonraí na ndeonachán arna dtuairisciú ag páirtithe polaitiúla mar aon le heolas maidir leis na haonaid cuntasaíochta. Tá an tuarascáil agus ná ráitis deonacháin ó na páirtithe polaitiúla ar fáil ag: www.sipo.ie

Déan teagmháil leis an bPreasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

Teileafón  01 - 6395666

R-phost: info@sipo.ie  

Twitter: @SIPOCIreland

Website: www.sipo.ie

Cúlra

Foras neamhspleách, neamh-pháirtíneach is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, An tAcht Toghcháin (arna leasú), An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 agus An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. 

LE hEISIÚ LÁITHREACH 

Tuairiscíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar an Toghchán Eorpach 2019 

5 Deireadh Fómhair 2020: Tá tuarascáil foilsithe inniu ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) ar an Toghchán Eorpach 2019. Cuireann an tuarascáil faisnéis ar fáil ar chaiteachas toghcháin a rinne gníomhairí toghcháin, agus ar nochtadh tabhartas a rinne iarrthóirí nár éirigh leo le linn na tréimhse toghcháin 2019 (25 Márta 2019 go dtí 24 Bealtaine 2019). 

Ba é an méid iomlán de chaiteachas toghcháin a nochtadh, lena n-áirítear an caiteachas a rinne an t-iarrthóir, a g(h)níomhaire toghcháin, agus páirtithe polaitíochta, ná €3.012 milliún. Is méadú é seo de 4.5% ón bhfigiúr €2.88 milliún a tuairiscíodh don toghchán 2014. Ní raibh sé riachtanach caiteachas ar réadmhaoin, ar earraí ná ar sheirbhísí a nochtadh má úsáideadh lasmuigh den tréimhse toghcháin iad.  

Nocht 15 iarrthóir tabhartais ar a raibh luach iomlán de €34,750 (ba é €23,649 an figiúr coibhéiseach in 2014). 

Cháiligh fiche a trí iarrthoir le haghaidh aisíocaíochta de chaiteachas toghcháin, agus ba é an méid iomlán a deimhníodh ná €851,422. 

Tá tuarascáil an Choimisiúin um Chaighdeáin ar an Toghchán Eorpach 2019 le fáil ag  www.sipo.ie.  

Cúlra 

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí atá freagrach as maoirsiu a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, ar an Acht um Thoghcháin 1997 (arna leasú), ar Acht an Oireachtais 2014 (Gníomhaíochtaí Aire agus Parlaiminte) (Arna Leasú), agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

Is é an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001 a chruthaigh an Coimisiún um Chaighdeáin. 

Teagmháil : Preasoifigeach 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí  

6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2 
D02 W773 

Guthán: 01 6395666 
Ríomhphost:info@sipo.ie 
 

Le heisiúint láithreach

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 FOILSITHE AG AN GCOIMISIÚN UM CHAIGHDEÁIN

24 Iúil 2020 – Inniu d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a thuarascáil bhliantúil le haghaidh 2019. Soláthraítear sa tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin i rith 2019 faoi reachtaíocht a bhaineann le heitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin agus maoiniú Stáit. Áirítear ann faisnéis a bhaineann le hoibríochtaí agus comhlíontacht le reachtaíocht eitice, gearáin agus imscrúduithe, síntiúis pholaitiúla, maoiniú stáit le haghaidh páirtithe polaitíochta agus clárú tríú páirtithe agus deontóirí corparáideacha.

Áirítear i measc bhuaicphointí thuarascáil 2019:

 • D’fhoilsigh an Coimisiún *ceithre thuarascáil imscrúdaithe faoi na hAchtanna Eitice, lena n-áirítear dhá thuarascáil maidir le neamhchomhlíonadh le forálacha an Achta maidir le comhlíontacht cánach;
 • Rinne an Coimisiún maoirseacht ar chomhlíontacht le forálacha síntiúis agus caiteachais an Achta le haghaidh na dtoghchán Eorpach 2019 agus na bhfothoghchán Dála;
 • Foilsíodh cúig thuarascáil maidir le nochtadh bliantúil síntiús do Theachtaí Dála, Seanadóirí, FPEanna agus páirtithe polaitíochta, caiteachas maoiniú Státchiste, agus ráitis maidir le cuntais páirtithe polaitíochta i gcaitheamh na bliana; agus
 • D’fhoilsigh an Coimisiún treoir nua le haghaidh gníomhairí agus iarratasóirí toghcháin, agus le haghaidh comhlachtaí poiblí maidir le comhlíontacht eitice, agus tugadh faoi roinnt mhaith gníomhaíochtaí for-rochtana chun feasacht a mhúscailt agus chun tuiscint agus comhlíontacht leis na hAchtanna a fheabhsú.

Tá an Coimisiún ag leanúint lena ghairm le haghaidh athchóiriú bunúsach eitice agus toghcháin, agus mar a rinneadh sna blianta roimhe seo, molann sé roinnt athruithe sonracha ar an reachtaíocht laistigh dá shainchúram. Feidhmeoidh na hathruithe seo, má chuirtear chun feidhme iad, chun forálacha na reachtaíochta atá á riaradh ag an gCoimisiún a shoiléiriú agus a threisiú.

Tacaíonn an Coimisiún le tograí chun coimisiún toghcháin a chruthú chun freagracht as maoirseacht toghchán in Éirinn a chomhdhlúthú agus a shruthlíniú, gné a bhfuil roinnt comhlachtaí reachtúla freagrach as i láthair na huaire. Molann an Coimisiún go ndéanfaí é seo i dteannta le hathbhreithniú cuimsitheach ar Acht Toghcháin 1997, chun léargas níos fearr a thabhairt ar réaltachtaí nua-aimseartha toghchán, lena n-áirítear tiomsú airgid, fógraíocht agus feachtasaíocht ar líne.

Thug an Coimisiún faoi deara go raibh An Bille um Chaighdeáin san Earnáil Phoiblí 2015, a bhí ag Céim Coiste i nDáil Éireann le haghaidh dhá bhliain, imithe ó éifeacht i ndiaidh dhíscaoileadh Dháil Éireann ar an 14 Eanáir 2020. Molann an Coimisiún go ndéanann an rialtas nua breithniú práinneach ar rith reachtaíocht athbhreithnithe eitice go luath, agus d’fháilteofaí roimh an deis páirt a ghlacadh i bhforbairt creat cuimsitheach, láidir agus sruthlínithe eitice, atá ag teastáil le fada an lá.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, agus más mian leat tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin a léamh tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin www.sipo.ie.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le:

An Preasoifigeach An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 Teileafón: +353 (0) 1 639 5666

Ríomhphost: info@sipo.ie Suíomh gréasáin: www.sipo.ie

Twitter: @SIPOCIreland

Cúlra

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in 2001, agus is é an comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), an tAcht Toghcháin 1997 (arna leasú), Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminteacha)(Leasú) 2014, agus an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Ba iad seo a leanas comhaltaí an Choimisiúin um Chaighdeáin in 2019:

 • An Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach;
 • Seamus McCarthy, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, Ombudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus
 • Jim O'Keeffe, iar-Theachta Dála.

Tháinig deireadh le téarmaí an Chathaoirligh, an Breitheamh Onórach O’Keeffe, agus an ghnáthchomhalta, Jim O’Keeffe, i mí Feabhra 2020. Tá na poist fós gan líonadh ar feitheamh ceapachán nua. Tá an Coimisiún ag súil le fáilte a chur roimh Chathaoirleach agus gnáthchomhalta nua in am trátha.

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúla gach bliain; tuarascáil amháin maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le riaradh eitice, reachtaíocht maoinithe toghcháin agus Stáit, agus tuarascáil eile maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le riaradh an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil ar leithligh maidir le Brústocaireacht a Rialáil in 2019 ar an 23 Meitheamh agus tá an tuarascáil ar fáil ag www.lobbying.ie.

* Curtha in eagar ar 27/07/2020

2019

Preaseisiúint - An Tuarascáil maidir le Ráitis Chuntas na bPáirtithe Polaitíochta 2018

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) inniu an tuarascáil bhliantúil uaidh maidir leis na ráitis chuntas a chuir páirtithe polaitíochta atá cláraithe in Éirinn ar fáil dó.

Leis an Acht Toghcháin, 1997, arna leasú leis an Acht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta) 2012, ceanglaítear ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis chuntas iniúchta a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin faoin 30 Meitheamh tar éis dheireadh na bliana féilire lena mbaineann na cuntais.

Tugtar forbhreathnú sa tuarascáil ar na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Acht agus cuirtear faisnéis ar fáil inti faoi stádas comhlíonta gach páirtí atá faoi réir an Achta. B’ann do 19 bpáirtí polaitíochta chláraithe a raibh ceangal orthu ráitis chuntas a chur ar fáil don bhliain 2018. Aimsíodh go raibh deich bpáirtí ag comhlíonadh go hiomlán na n-oibleagáidí dlíthiúla atá orthu ráiteas cuntas bliantúil a chur ar fáil. Chuir cúig pháirtí ráiteas cuntas ar fáil nár chomhlíon an tAcht agus theip ar cheithre pháirtí polaitíochta ráiteas cuntas a chur ar fáil.

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin den tuairim fós gurb iomarcach atá an ceanglas atá ar gach páirtí polaitíochta cláraithe ráitis chuntas a thabhairt agus a iarraidh go ndéanfadh iniúchóir poiblí iniúchadh orthu, beag beann ar mhéid an pháirtí nó ar mhéid a ioncaim agus a chaiteachais.  Dá bhrí sin, molann an Coimisiún an athuair go ndéanfaí athbhreithniú ar an reachtaíocht d’fhonn díolúine a dheonú do pháirtithe beaga ón gceanglas ráitis chuntas iniúchta a thabhairt don Choimisiún.

De réir cheanglais an Achta, tabharfar cóip den tuarascáil seo do Chathaoirleach Dháil Éireann agus don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá an Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin maidir le Ráitis Chuntas na bPáirtithe Polaitíochta 2018 ar fáil.

Cúlra

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí sa bhliain 2001. Is comhlacht neamhspleách é atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2014.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2, D02 HE97

Teileafón: 01 - 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin: www.sipo.ie
Twitter: @SIPOCIreland

Preaseisiúint - Nochtann Páirtithe Polaitíochta na Síntiúis a Fuair Siad sa bhliain 2018

Páirtithe Polaitíochta

Léirítear i bhfigiúirí a d’eisigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu ina dtuarascáil bhliantúil ar na síntiúis a fuair páirtithe polaitíochta gur nocht páirtithe polaitíochta síntiúis dar luach iomlán €159,819 don bhliain 2018.

Bhí 19 bpáirtí polaitíochta cláraithe le dul san iomaíocht i dtoghcháin Dála nó Eorpacha sa bhliain 2018. Ceanglaíodh ar gach ceann de na páirtithe sin Ráiteas Síntiús maidir leis an mbliain 2018 a thabhairt don Choimisiún faoin 31 Márta 2019, áit a nochtfadh siad síntiúis a fuarthas sa bhliain 2018 agus ar mó a luach ná €1,500. Is é €2,500 an luach uasta síntiús a bhféadfadh páirtí polaitíochta glacadh leis ón aon síntiúsóir amháin san aon bhliain amháin.

Aonaid chuntasaíochta

Is ionann aonad cuntasaíochta agus craobh nó fo-eagraíocht eile de chuid páirtí polaitíochta a fhaigheann síntiús ar mó a luach ná €100 in aon bhliain ar bith. Ar shíntiús airgid ar mó a luach ná €100 a fháil, ní mór d’aonad cuntasaíochta cuntas síntiús polaitíochta a oscailt agus a chothabháil in institiúid airgeadais sa Stát. Faoin 31 Márta gach bliain, ní mór d’aonaid chuntasaíochta ráiteas ón institiúid airgeadais ina bhfuil an cuntas á choinneáil agus Deimhniú Síntiús Airgid a thabhairt don Choimisiún.

I gcomhréir leis an reachtaíocht, ní dhéantar na Deimhnithe Síntiús Airgid ná na ráitis bhainc a fhaigheann an Coimisiún ó pháirtithe polaitíochta nó óna n-aonaid chuntasaíochta a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais. Ní chuirtear iad ar taispeáint don phobal ach oiread.

Ba é €1,150,073 an t-iarmhéid deiridh comhiomlán a bhí á shealbhú ag aonaid chuntasaíochta i ndáil leis an mbliain 2018.

Tugtar sa tuarascáil ón gCoimisiún, dar teideal Síntiúis do Pháirtithe Polaitíochta 2018, sonraí faoi na síntiúis a nocht páirtithe polaitíochta, mar aon le faisnéis faoi aonaid chuntasaíochta. Tá an tuarascáil agus ráitis síntiús na bpáirtithe polaitíochta ar fáil ag: www.sipo.ie

Teagmhálaí: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 - 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie
Suíomh Gréasáin:www.sipo.ie
Twitter:@SIPOCIreland

Cúlra

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin sa bhliain 2001 agus tá sé ar an gcomhlacht neamhspleách a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Is iad seo a leanas na comhaltaí den Choimisiún um Chaighdeáin:

 • An Breitheamh Onórach Daniel O'Keeffe, Cathaoirleach;
 • Seamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, an tOmbudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus
 • Jim O’Keeffe, iar-Theachta Dála.

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a thuarascáil inniu maidir leis an Toghchán Uachtaránachta 2018. Sa tuarascáil, tugtar faisnéis faoi chaiteachas toghcháin agus faoin nochtadh síntiús ag gníomhairí toghcháin.

Thosaigh an tréimhse toghcháin 2018 an 28 Lúnasa 2018 agus chríochnaigh sí ar lá na vótála an 26 Deireadh Fómhair 2018. Ní raibh sé ina cheangal cuntas a choinneáil ar airgead a caitheadh lasmuigh den tréimhse sin ar mhaoin, ar earraí nó ar sheirbhísí.

Nocht gníomhairí toghcháin speansais toghcháin dar luach €1.36 milliún. Tá an figiúr sin 41% níos lú ná an figiúr €2.32 milliún a tuairiscíodh le haghaidh an Toghcháin Uachtaránachta sa bhliain 2011.

Ba iad síntiúis dar luach iomlán €74,300 a nocht triúr iarrthóirí (ba é €304,570 an figiúr coibhéiseach sa bhliain 2011).

Cháiligh beirt iarrthóirí le haghaidh aisíocaíocht speansais toghcháin agus ba é €319,911.30 an t-iomlán a bhí deimhnithe lena íoc.

Tá an Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin ar an Toghchán Uachtaránachta 2018 ar fáil ag www.sipo.ie

Cúlra

Comhlacht neamhspleách atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, ar an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Bunaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.

Teagmhálaí: Preasoifigeach

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 HE97
Teileafón: 01 6395666
Ríomhphost: info@sipo.ie
 

Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) an tuarascáil bhliantúil don bhliain 2018 uaidh a fhoilsiú inniu. Tugtar sa tuarascáil achoimre ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin sa bhliain 2018 faoin reachtaíocht um eitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin agus maoiniú Stáit. Tugtar inti freisin faisnéis maidir le hoibríochtaí agus comhlíonadh na reachtaíochta um eitic, gearáin agus imscrúduithe, síntiúis pholaitíochta, an maoiniú stáit a chuirtear ar fáil do pháirtithe polaitíochta, agus clárú tríú páirtithe agus síntiúsóirí corparáideacha.

Faoi na hAchtanna um Eitic, phróiseáil an Coimisiún 29 ngearán, chuir sé réamhfhiosrúchán amháin i gcrích agus reáchtáil sé ceithre éisteacht imscrúdaithe sa bhliain 2018. Foilsíodh trí thuarascáil sa bhliain freisin. Anuas air sin, rinneadh 80 imscrúdú agus ullmhaíodh sé thuarascáil ar neamhchomhlíonadh fhorálacha an Achta maidir le comhlíonadh cánach.

Faoin Acht Toghcháin, rinne an Coimisiún maoirseacht ar mhaoiniú toghcháin don toghchán uachtaránachta a cuireadh ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2018. Foilseofar tuarascáil ar an toghchán uachtaránachta sa bhliain 2019. Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascálacha reachtúla bliantúla ar an bhfothoghchán don Seanad a cuireadh ar siúl i mí Aibreáin, agus tuarascálacha ar shíntiúis a tugadh do pháirtithe polaitíochta, do TDanna, do Sheanadóirí, do FPEnna, do chuntais pháirtí polaitíochta agus d’aonaid chuntasaíochta.

Sa tuarascáil uaidh don bhliain 2018, dhearbhaigh an Coimisiún an athuair gur mhaith leis go ndéanfaí athchóiriú toghcháin. Cé go dtugann an Coimisiún faoi deara go ndearnadh roinnt bearta dearfacha ina leith sin, táthar dóchasach go mbeadh athbhreithniú reachtach iomlán ar an Acht Toghcháin ag gabháil le hathrú struchtúrach den sórt sin. Tá an tAcht breis agus 20 bliain d’aois anois agus is gá é a nuachóiriú.

Faoi mar a rinne sé i mblianta roimhe seo, chuir an Coimisiún um Chaighdeáin roinnt moltaí le haghaidh athrú reachtach ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), agus ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí ar áireamh sa tuarascáil bhliantúil uaidh. Dá gcuirfí na hathruithe sin chun feidhme, chabhróidís le forálacha na reachtaíochta arna riar ag an gCoimisiún a shoiléiriú agus a neartú.

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin www.sipo.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún a léamh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2
(01) 6395666

Ríomhphost:             info@sipo.ie

Suíomh Gréasáin:   www.sipo.ie

Twitter:                       @SIPOCIreland

Cúlra

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin sa bhliain 2001 agus tá sé ar an gcomhlacht neamhspleách a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí (1995 agus 2001), ar an Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), ar an Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, agus ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

Is iad seo a leanas na comhaltaí den Choimisiún um Chaighdeáin:

 • An Breitheamh Onórach Daniel O'Keeffe, Cathaoirleach;
 • Seamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
 • Peter Tyndall, an tOmbudsman;
 • Peter Finnegan, Cléireach Dháil Éireann;
 • Martin Groves, Cléireach Sheanad Éireann; agus
 • Jim O’Keeffe, iar-Theachta Dála.

Foilsíonn an Coimisiún dhá thuarascáil bhliantúla gach bliain; ceann amháin ar a chuid gníomhaíochtaí le linn dó an reachtaíocht um eitic, toghcháin agus maoiniú Stáit a riar agus ceann eile ar a chuid gníomhaíochtaí le linn dó an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a riar. Rinneadh tuarascáil bhliantúil ar leith maidir leis na gníomhaíochtaí a rinneadh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil sa bhliain 2018 a fhoilsiú an 27 Meitheamh. Is féidir amharc ar an tuarascáil sin ag www.lobbying.ie.