Feidhmeanna faoin Reachtaíocht Eitice agus Toghcháin

Fógra Príobháideachta

Tugtar san fhógra seo faisnéis duit faoi na sonraí pearsanta a shealbhaíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí fút i ndáil leis na feidhmeanna reachtúla atá aige faoin reachtaíocht seo a leanas: 

 • an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 (arna leasú leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001);
 • an tAcht Toghcháin, 1997, arna leasú;
 • an tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014; agus
 • Cuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.

Urramaíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí go hiomlán an ceart chun príobháideachta atá agat.  Caithfear le do shonraí pearsanta de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (a dtugtar ‘an reachtaíocht Cosanta Sonraí’ orthu lena chéile). 

Úsáidtear san Fhógra seo focail nó téarmaí áirithe a bhfuil brí ar leith leo faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí.  Féach an rannán Sainmhínithe den Fhógra seo chun míniú nó sainmhíniú a fháil ar na focail sin.

Cé Sinn agus Cé a Rialaíonn do Shonraí

Tá do shonraí pearsanta i seilbh an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (nó ‘an Coimisiún’ san fhógra seo). Is é an Coimisiún an rialaitheoir sonraí chun críocha na reachtaíochta Cosanta Sonraí. 

Is í Oifig an Ombudsman a chuireann an rúnaíocht don Choimisiún ar fáil.  Dá bhrí sin, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach a mhéid is seirbhísí comhroinnte iad seirbhísí tacaíochta amhail seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide agus seirbhísí corparáideacha (seirbhísí airgeadais san áireamh).

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Teileafón: (01) 639 5666 

Ríomhphost:  sipo@sipo.ie

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

Teileafón: (01) 639 5760

Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise, d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus don Choimisiún Reifrinn.

Do shonraí pearsanta agus an dóigh a mbailímid iad

Cuid an-mhór de na sonraí pearsanta a shealbhaímid fút, tagann sí ó na glaonna teileafóin a chuireann tú orainn, ó na litreacha agus ó na ríomhphoist a sheolann tú chugainn agus ó aon chumarsáidí eile a dhéanann tú linn. 

Uaireanta, sealbhaímid sonraí pearsanta a fuarthas ó dhuine eile agus sonraí pearsanta a sholáthair duine éigin thar do cheann freisin.  Tá tuilleadh faisnéise faoi chásanna den sórt sin tugtha thíos.

Maidir le cén cineál sonraí pearsanta a shealbhaímid agus cén áit a bhfaightear na sonraí pearsanta sin, beidh sé sin ag brath ar an bhfeidhm atá á comhlíonadh againn agus ar an gcineál teagmhála a dhéanann tú linn. 

Státseirbhísigh Fhorordaithe agus Seirbhísigh Phoiblí Fhorordaithe; Comhairleoirí Speisialta; Comhaltaí den Oireachtas; an tArd-Aighne; Ceapaithe chuig Oifig Shinsearach; Finnéithe Dearbhuithe Reachtúla

Sealbhaímid faisnéis phearsanta (sonraí pearsanta) faoi na daoine atá tuairiscithe thuas.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla: ainm; sonraí teagmhála; ráitis leasanna (ar féidir sonraí faoi na nithe seo a leanas i gceist leo: ioncam ceirde; scaireanna; stiúrthóireachtaí; talamh; bronntanais; maoin agus seirbhísí; áiseanna taistil; poist íoctha; agus conarthaí); deimhnithe imréitigh cánach; dearbhuithe reachtúla; foirmeacha áirithe aitheantóirí amhail uimhreacha pas; agus uimhreacha ceadúnais tiomána.  Is féidir catagóirí speisialta sonraí pearsanta a bheith sna sonraí pearsanta. Is le reacht a fhorordaítear an fhaisnéis a sholáthraítear.

Is ó na daoine seo a leanas a thagann na sonraí sin: tusa; daoine a gceanglaítear orthu clárú; gearánaigh; daoine a dhéanann fiosruithe; síntiúsóirí corparáideacha; agus faisnéis atá ar fáil go poiblí ó na suíomhanna Gréasáin de chuid rialálaithe eile, lena n-áirítear an Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

Teachtaí Dála; Seanadóirí; Feisirí de Pharlaimint na hEorpa; oifigigh chuí de chuid páirtithe polaitíochta; daoine freagracha de chuid tríú páirtithe; daoine freagracha de chuid aonad cuntasaíochta; daoine freagracha de chuid síntiúsóirí corparáideacha; gníomhairí náisiúnta de chuid páirtithe polaitíochta; gníomhairí toghcháin; agus iarrthóirí i dtoghcháin

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi na daoine atá tuairiscithe thuas.  Áirítear leis na sonraí sin, mar shampla: ainm; sonraí teagmhála; sonraí cuntais bhainc; sonraí faoi chuntais Stripe nó Go Fund Me; ráitis chuntas; dearbhuithe reachtúla; sonraí faoi shíntiúsóirí; cóipeanna de shonraisc/d’admhálacha/d’uimhreacha CBL.  Is féidir catagóirí speisialta sonraí pearsanta a bheith sna sonraí pearsanta sin. Is le reacht a fhorordaítear an fhaisnéis a sholáthraítear.

Gearánaigh/Daoine Aonair a Dhéanann Fiosruithe

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann teagmháil leis an gCoimisiún chun gearáin nó fiosruithe a dhéanamh.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm agus do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann le d’fhiosrú nó le cuspóir do theagmhála, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú, lena n-áirítear catagóirí speisialta sonraí pearsanta.

Ionadaithe

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi ionadaithe, lena n-áirítear comhairleoirí dlí, a ghníomhaíonn thar ceann daoine a bhíonn i dteagmháil leis an gCoimisiún.  Áirítear leis na sonraí sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann le do cháil ionadaíoch nó le do chaidreamh leis an duine ar thar a c(h)eann atá tú ag gníomhú.  Áirítear leo freisin aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Imscrúduithe

Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún imscrúduithe a dhéanamh faoin reachtaíocht (an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 (arna leasú leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001); an tAcht Toghcháin, 1997, arna leasú; an tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014; agus Cuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001).

Agus imscrúdú á dhéanamh againn, faighimid sonraí pearsanta faoi ghearánaigh, faoi ábhair ghearán, faoi chomhairleoirí dlí, faoi fhinnéithe, faoi shainchomhairleoirí agus faoi sholáthraithe seirbhíse.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, ainmneacha; sonraí teagmhála; faisnéis faoi ghníomhaíochtaí, faoi shócmhainní airgeadais agus faoi ghabháltais, etc. D’fhéadfaí faisnéis a fháil ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí, ó ghearánaigh agus ó fhoinsí eile freisin. Is féidir catagóirí speisialta sonraí pearsanta a bheith sna sonraí pearsanta freisin. 

Agus taighde á dhéanamh aige, faigheann an Coimisiún sonraí pearsanta ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí (amhail an Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus na meáin).

Tagann na sonraí sin ón ábhar sonraí, ó sholáthraithe seirbhíse, ó fhinnéithe agus ó chomhlachtaí poiblí eile.

Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin 

Nuair a thugann duine cuairt ar www.sipo.ie, bailímid faisnéis chaighdeánach loga Idirlín agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí.  Baintear úsáid as roinnt den fhaisnéis chun staitisticí achoimre a chruthú lena gcumasaítear dúinn an líon cuairteoirí ar ár suíomh a mheas, na leathanaigh is mó cuairt a shainaithint agus, ar deireadh, an suíomh a dhéanamh níos áisiúla don úsáideoir.

Ní dhéanaimid iarracht ar bith aitheantas na ndaoine sin a thugann cuairt ar ár suíomh Gréasáin a fháil amach.  Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonraí a bhailítear ón suíomh sin agus aon fhaisnéis in-sainaitheanta phearsanta a fhaightear ó fhoinse ar bith.

Má tá sé beartaithe againn faisnéis phearsanta a bhailiú, cuirfimid in iúl go soiléir é sin agus míneoimid cad atá sé beartaithe againn a dhéanamh leis an bhfaisnéis.

Ar leathanaigh áirithe ar an suíomh Gréasáin, tugtar deis do dhaoine tuilleadh faisnéise a iarraidh trí ríomhphost a sheoladh nó gearán a dhéanamh ar líne. Ní dhéanfar aon fhaisnéis a sholáthraítear a thaifeadadh ach amháin i gcás go roghnaíonn tú teachtaireacht a sheoladh chugainn agus ní úsáidfear an fhaisnéis ach amháin chun na críche a sholáthair tú í.

Baill Foirne de chuid Comhlachtaí Poiblí

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi bhaill foirne de chuid comhlachtaí poiblí i ndáil lena gcaidreamh leis an gCoimisiún le linn dóibh fiosruithe ón gCoimisiún a láimhseáil nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí for-rochtana an Choimisiúin nó mar chuid de chomhairliúcháin le comhlachtaí poiblí eile.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin ainm an bhaill foirne, a s(h)onraí teagmhála, a g(h)rád/a ról agus faisnéis a bhaineann le comhlíonadh a f(h)eidhmeanna.  Tagann na sonraí pearsanta sin ón gcomhlacht poiblí nó ón duine aonair lena mbaineann. 

Coinníonn an Coimisiún liosta de theagmhálaithe laistigh de chomhlachtaí poiblí atá freagrach as fógra a thabhairt don Choimisiún faoi cheapacháin chuig oifig shinsearach. Áirítear leis sin ainm, ról agus sonraí teagmhála an teagmhálaí.

Ríomhphost a sheoladh chuig ár nOifig 

Is cuid den líonra Seirbhísí Rialtais sinn. D’fhéadfaimis faireachán a dhéanamh ar aon ríomhphoist a sheoltar chugainn, lena n-áirítear aon cheangaltáin, agus d’fhéadfaimis iad a úsáid ar chúiseanna slándála agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh bheartas na hoifige. D’fhéadfadh go n-úsáidfí bogearraí faireacháin nó blocála ríomhphoist freisin.

Tabhair faoi deara go bhfuil freagracht ort as a chinntiú gur laistigh de theorainn an dlí atá aon ríomhphost a sheolann tú chugainn.

Iarrataí Reachtúla chuig an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann iarrataí reachtúla chuig an gCoimisiún, lena n-áirítear, mar shampla, sonraí faoi dhaoine a dhéanann iarraidh saorála faisnéise nó iarraidh rochtana Cosanta Sonraí chun taifid nó faisnéis atá i seilbh an Choimisiúin a fháil.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin ainm agus sonraí teagmhála an duine agus faisnéis a bhaineann leis an iarraidh reachtúil. 

D’fhéadfadh go mbeadh sna hiarrataí reachtúla a dhéantar chuig an gCoimisiún sonraí pearsanta faoi dhuine eile seachas an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.  Maidir le cé acu atá nó nach bhfuil sonraí pearsanta iontu agus, má tá sonraí pearsanta iontu, cén cineál sonraí pearsanta atá i gceist, beidh sé sin ag brath ar an iarraidh lena mbaineann.  Tagann an fhaisnéis sin ón duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.

Daoine ar ár Liosta Seachadta

Tá liosta i bhfeidhm againn de dhaoine a ndéanaimid cumarsáid leo chun iad a chur ar an eolas faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí reatha agus faoi ábhair spéise eile.  Is é atá sa liosta sin d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus/nó do shonraí teagmhála.

Soláthraithe/Soláthraithe Seirbhíse/Daoine Eile a Bhíonn i dTeagmháil leis an gCoimisiún

Sealbhaímid sonraí pearsanta fút i gcás go raibh teagmháil ann idir tú féin agus an Coimisiún i ndáil le nithe éagsúla, lena n-áirítear, mar shampla, teagmháil a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a sholáthar nó teagmháil a bhaineann le cuireadh a thabhairt don Choimisiún láithreoireacht a thabhairt os comhair seimineáir, freastal ar chomhdháil, etc.  Samplaí de sholáthraithe nó de sholáthraithe seirbhíse is ea comhairleoirí dlí agus iniúchóirí, i measc daoine eile.  Samplaí de dhaoine eile a bhíonn i dteagmháil leis an gCoimisiún is ea iriseoirí, i measc daoine eile.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis na hearraí nó na seirbhísí a sholáthraítear, leis an seimineár, leis an gcomhdháil, etc.  Is ó do chuid teagmhála linn a fhaightear na sonraí sin.

Daoine eile

Rinneamar cur síos thuas ar na príomhchatagóirí daoine a sealbhaímid sonraí pearsanta fúthu.  Sealbhaímid sonraí freisin faoi dhaoine nach dtagann faoi na catagóirí sin.  Mar shampla, ó am go chéile, sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a fhreastalaíonn ar chruinnithe nó ar imeachtaí leis an gCoimisiún.  Deimhnímid go gcaitear leis na sonraí pearsanta uile de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí. 

Na críocha ar chucu a bhainimid úsáid as do shonraí agus an bunús dlí don úsáid sin

Feidhmeanna faoin Reachtaíocht Eitice agus Toghcháin

Úsáidimid an fhaisnéis fút ionas gur féidir leis an gCoimisiún cur i gcrích a dhéanamh ar na feidhmeanna atá aige faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 (arna leasú leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001); faoin Acht Toghcháin, 1997, arna leasú; faoin Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014; agus faoi Chuid 15 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001.

I dtéarmaí dlí, is gá dúinn sonraí pearsanta a úsáid:

 • ionas gur féidir leis an gCoimisiún cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Choimisiún
 • ar mhórchúiseanna leasa an phobail, ar bhonn na reachtaíochta Cosanta Sonraí atá comhréireach, lena n-urramaítear éirim an chirt maidir le cosaint sonraí agus lena bhforáiltear do bhearta oiriúnacha agus sonracha chun do chearta bunúsacha agus do leasanna a choimirciú.

Riarachán Ginearálta agus Comhlíonadh Oibleagáidí Dlíthiúla

Sealbhaímid faisnéis fút freisin chun freagra a thabhairt ar iarrataí reachtúla a dhéantar chuig an Oifig seo (amhail iarrataí rochtana faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, faoin Acht um Chosaint Sonraí agus faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol).  Is gá dúinn déanamh amhlaidh ionas gur féidir leis an Oifig a hoibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

Bainimid úsáid as an liosta seachadta de dhaoine a ndéanaimid cumarsáid leo chun iad a chur ar an eolas faoi fhoilseacháin, faoi fhorbairtí reatha agus faoi ábhair spéise eile.  Seolfaimid cumarsáidí den sórt sin chugat má thoilíonn tú leis sin.  Dá mba mhaith leat go mbainfí tú den liosta, cuir an méid sin in iúl dúinn agus bainfimid tú den liosta gan mhoill.

Tiomsaímid agus foilsímid staitisticí ina léirítear faisnéis amhail an líon athbhreithnithe a fhaighimid freisin. Ní dhéanaimid amhlaidh i bhfoirm ina sainaithnítear duine ar bith, áfach.

Na daoine a gcomhroinnimid d’fhaisnéis leo

 • Comhroinnimid sonraí pearsanta le linn dúinn ár bhfeidhmeanna a chur i gcrích. 
 • Rialaitheoir comhpháirteach: Mar atá mínithe thuas, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach sonraí áirithe a bhaineann le seirbhísí amhail seirbhísí corparáideacha (seirbhísí airgeadais san áireamh) agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise.  Chun críocha cosanta sonraí, meastar do shonraí pearsanta a bheith comhroinnte le hOifig an Ombudsman.

I dteannta sonraí a chomhroinnt le hOifig an Ombudsman mar rialaitheoir comhpháirteach, comhroinneann an Oifig seo do shonraí ar an mbealach atá leagtha amach thíos.

Déantar tuairisceáin áirithe a chuirtear isteach faoin reachtaíocht Eitice agus Toghcháin a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear ráitis síntiús agus deimhnithe síntiús airgid, i measc nithe eile.

Uaireanta, comhroinnimid d’fhaisnéis le soláthraithe seirbhíse, lena n-áirítear, mar shampla, comhairleoirí dlí agus aistritheoirí. 

Próiseálann an Coimisiún iarrataí ar aisíocaíocht costas toghcháin faoin Acht Toghcháin ó am go chéile freisin i gcás go gcáilíonn duine aonair d’aisíocaíocht den sórt sin. Sna cásanna sin, déantar faisnéis fút, lena n-áirítear faisnéis airgeadais, a chomhroinnt leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, atá freagrach as íoc na n-aisíocaíochtaí ordaithe a riar.

 

An fad ama a choinnímid do shonraí pearsanta

Beidh an fad ama a choinneoimid do shonraí pearsanta ag brath ar an gcineál doiciméid nó taifid ina bhfuil na sonraí.  Leagtar amach inár mBeartas um Choinneáil Taifead ina bhfuil sonraí pearsanta na tréimhsí ama le haghaidh cineálacha difriúla taifid.  Féach an tábla thíos le haghaidh tuilleadh sonraí:

Grúpa Taifid

Cur Síos ar an Taifead

Tréimhse Coinneála

Reachtaíocht

/Réasúnaíocht

Gníomhaíocht Deiridh

Úinéir an Taifid

Riarachán Ginearálta

Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí

Taifid a bhaineann le rannpháirtíocht le geallsealbhóirí (seachas cliaint), lena n-áirítear comhlachtaí poiblí, grúpaí geallsealbhóirí, geallsealbhóirí idirnáisiúnta, an pobal i gcoitinne, Grúpaí Comhairleacha, Oifigigh Idirchaidrimh de chuid Comhlachtaí Poiblí agus na meáin

Ceisteanna ó na meáin:

 • Ceisteanna agus freagraí nach bhfuil aon ainm luaite iontu a choinneáil ar feadh na bliana reatha móide 5 bliana

Láithreoireachtaí/óráidí:

 • Taifid a choinneáil go deo

Liostaí teagmhálaithe:

 • Taifid a choinneáil fad atá an grúpa/an líonra gníomhach

Doiciméid tacaíochta/comhfhreagras:

 • Taifid a choinneáil ar feadh na bliana reatha móide bliain amháin

 

Faoin Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, agus faoin Acht Toghcháin, 1997 (arna leasú), tá údarás ag an gCoimisiún um Chaighdeáin an reachtaíocht a riar.

Is le halt 25 d’Acht 1995 agus le halt 4 den Acht Toghcháin a thugtar údarás don Choimisiún treoir a chur ar fáil maidir leis na hAchtanna.

 

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Comhairle dlí agus seirbhísí dlí

Taifid a bhaineann le comhairle/seirbhísí dlí a fhaightear ó fhoinsí inmheánacha nó seachtracha

Comhairle a choinneáil go deo

 

Comhfhreagras a choinneáil go dtí an tráth a dhúntar an comhad móide bliain amháin

Ó am go chéile, iarrann an Coimisiún comhairle dlí ar nithe a bhaineann le riar na hAchtanna a thagann faoina shainchúram, lena n-áirítear comhairle ar léiriú na nAchtanna agus ar oibríochtaí agus ar nithe imscrúdaithe/forfheidhmithe faoi na hAchtanna.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Reachtaíocht

Taifid a bhaineann le reachtaíocht lena ndéantar difear do shainchúram na hoifige, lena n-áirítear comhfhreagras le geallsealbhóirí/le comhlachtaí poiblí maidir leis an reachtaíocht a fhorbairt/a athrú

Go dtí go dtéitear ina n-ionad móide 5 bliana

Ní mheastar go mbeidh aon fhiúntas ag baint leis na taifid tar éis na tréimhse seo

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Grúpa Taifid

Cur Síos ar an Taifead

Tréimhse Coinneála

Reachtaíocht/Réasúnaíocht

Diúscairt Deiridh

Úinéir an Taifid

Iarrataí reachtúla

Taifid a bhaineann le Saoráil Faisnéise, le Cosaint Sonraí, le hIarrataí Faisnéise Poiblí agus leis na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a bhfuair an t-aonad iad

Taifid a choinneáil ar feadh 5 bliana

Breitheanna agus mionsonraí an iarrthóra a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

Ní mór iarrataí a rinneadh faoi reachtanna eile, lena n-áirítear an tAcht um Shaoráil Faisnéise, na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid, agus an tAcht um Chosaint Sonraí a phróiseáil i gcomhréir le forálacha na nAchtanna sin.

Cé nach bhforchuirtear tréimhse coinneála le haghaidh iarrataí a choinneáil leis na hAchtanna, tá sé tábhachtach taifead a choinneáil de dhiúscairt deiridh na hiarrata ar dhoiciméad i riocht breithe chun a chinntiú go mbeidh taifead ann den fhaisnéis a eisíodh agus chun faisnéis a rianú faoi threochtaí.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Foilseacháin

Taifid a bhaineann le dréachtú agus táirgeadh a dhéanamh ar fhoilseacháin, lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla agus tuarascálacha bliantúla toghcháin

An foilseachán deiridh a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

Doiciméid tacaíochta a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis foilsiú

Ba cheart foilseacháin deiridh san fhearann poiblí a choinneáil le haghaidh tagartha.

Ní mheastar go mbeidh aon fhiúntas ag baint le doiciméid tacaíochta tar éis na tréimhse seo

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

   Na hAchtanna Toghcháin

Treoirlínte (Toghcháin)

Taifid a bhaineann le forbairt agus bunú a dhéanamh ar threoirlínte faoi na hAchtanna Toghcháin, lena n-áirítear comhfhreagras le comhlachtaí poiblí agus le geallsealbhóirí

Treoirlínte deiridh a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte.

Doiciméid tacaíochta a choinneáil go dtí go dtéitear ina n-ionad móide 3 bliana

Ba cheart foilseacháin deiridh san fhearann poiblí a choinneáil le haghaidh tagartha.

Ní mheastar go mbeidh aon fhiúntas ag baint le doiciméid tacaíochta tar éis na tréimhse seo

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           Ráitis Speansais Toghcháin (lena n-áirítear toghcháin Dála, toghcháin Seanaid, fothoghcháin, toghcháin Eorpacha agus toghcháin uachtaránachta)

Ráitis, dearbhuithe reachtúla, doiciméid tacaíochta (admhálacha), foirmeacha aisíoca agus comhfhreagras gaolmhar le cliaint agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (le haghaidh orduithe aisíoca) (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 3 bliana

Foráiltear le halt 73 de na hAchtanna Toghcháin do ráitis agus dearbhuithe a choinneáil ar feadh tréimhse 3 bliana. Faoin Acht, féadfaidh an Coimisiún a ordú go n-aisíocfaí

Speansais; coinnítear faisnéis a bhaineann leis an aisíocaíocht, comhfhreagras san áireamh, chun cruinneas a chinntiú agus ar eagla go ndéanfaí iniúchadh le linn na tréimhse coinneála.

Foráiltear le halt 4A de na hAchtanna Toghcháin nach mór imeachtaí achoimre maidir le cion a thionscnamh laistigh de 12 mhí ón dáta a rinneadh an cion nó laistigh de 6 mhí ón am a bhfuil sé soiléir don Choimisiún um Chaighdeáin go ndearnadh cion. Ní fhéadfar aon imeachtaí maidir le cion achomair a thionscnamh tráth is déanaí ná 5 bliana ón dáta a rinneadh an cion. Níl aon teorainneacha reachtúla ann i gcás imeachtaí a bhaineann le cionta cistiúcháin pholaitíochta atá intriailte ar díotáil. 

Ós rud é go bhfuil foráil fhollasach ann san Acht do thaifid a choinneáil, fágann sé sin go bhféadfar na taifid a dhiúscairt ag an am sin, beag beann ar an tréimhse níos faide atá ann le haghaidh imeachtaí a thionscnamh as sárú.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           Tuairisceáin Bhliantúla (Toghcháin): Comhaltaí den Oireachtas agus FPEnna

Ráitis síntiús, deimhnithe síntiúis airgid, dearbhuithe reachtúla, doiciméid tacaíochta (admhálacha, ráitis bhainc), foirmeacha aisíoca agus comhfhreagras gaolmhar le cliaint (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 3 bliana

Foráiltear le halt 73 de na hAchtanna Toghcháin do ráitis agus dearbhuithe a choinneáil ar feadh tréimhse 3 bliana. Faoin Acht, féadfaidh an Coimisiún a ordú go n-aisíocfaí

Speansais; coinnítear faisnéis a bhaineann leis an aisíocaíocht, comhfhreagras san áireamh, chun cruinneas a chinntiú agus ar eagla go ndéanfaí iniúchadh le linn na tréimhse coinneála.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           An Clár de Shíntiúsóirí Corparáideacha

Taifid a bhaineann le bunú agus coimeád an Chláir de Shíntiúsóirí Corparáideacha, lena n-áirítear comhfhreagras le cláraithe/le cláraithe féideartha

Ar feadh na tréimhse ina bhfuil an clárú gníomhach móide 3 bliana

Foráiltear le halt 73 de na hAchtanna Toghcháin do ráitis agus dearbhuithe a choinneáil ar feadh tréimhse 3 bliana.

Faoi alt 6(2) den Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938, arna leasú, foráiltear do na nithe seo a leanas:

“D’ainneoin fhorálacha alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851, féadfar imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoin Acht seo a thosú—

(a) aon tráth laistigh de 12 mhí ón dáta a rinneadh an cion, nó

(b) aon tráth laistigh de 6 mhí ón dáta a thiocfaidh fianaise ar iúl an duine a thabharfaidh na himeachtaí sin ar fianaise í is leor, i dtuairim an duine sin, chun gur cóir na himeachtaí a thabhairt,

cibé acu is déanaí, ach ní thionscnófar aon imeachtaí den sórt sin tráth is déanaí ná 3 bliana ón dáta a rinneadh an cion lena mbaineann.”

 

Dá réir sin, ba cheart an doiciméad a choinneáil ar feadh thréimhse a bhailíochta móide trí bliana sa bhreis (i.e. ar feadh na tréimhse ina bhfuil an sealbhóir i mbun poist móide 3 bliana).

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           Clár na bPáirtithe Polaitíochta agus na nAonad Cuntasaíochta

 

Taifid a bhaineann le bunú agus coimeád Chlár na bPáirtithe Polaitíochta agus na nAonad Cuntasaíochta (leibhéal craoibhe), lena n-áirítear comhfhreagras le cláraithe/le cláraithe féideartha

An bhliain reatha móide 3 bliana

Foráiltear le halt 87 go bhféadfaidh an Coimisiún doiciméid a choinneáil “ar feadh cibé tréimhse is cuí leis”. Dá réir sin, cuireadh i bhfeidhm an sceideal coinneála sin lena rialaítear dearbhuithe/doiciméid eile sna hAchtanna Toghcháin.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Ráitis síntiús, deimhnithe síntiúis airgid, dearbhuithe reachtúla, doiciméid tacaíochta (ráitis bhainc) agus comhfhreagras gaolmhar le cliaint (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 3 bliana

Foráiltear le halt 87 go bhféadfaidh an Coimisiún doiciméid a choinneáil “ar feadh cibé tréimhse is cuí leis”. Dá réir sin, cuireadh i bhfeidhm an sceideal coinneála sin lena rialaítear dearbhuithe/doiciméid eile sna hAchtanna Toghcháin.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           An Clár Tríú Páirtithe

 

Taifid a bhaineann le bunú agus coimeád an Chláir Tríú Páirtithe, lena n-áirítear comhfhreagras le cláraithe/le cláraithe féideartha

Ar feadh na tréimhse ina bhfuil an clárú gníomhach móide 3 bliana

Ní luaitear aon rud san Acht faoi thréimhse coinneála na ndoiciméad a bhaineann le tríú páirtithe. Dá réir sin, cuireadh i bhfeidhm an sceideal coinneála sin lena rialaítear dearbhuithe/doiciméid eile sna hAchtanna Toghcháin.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Ráitis síntiús, deimhnithe síntiúis airgid, dearbhuithe reachtúla, doiciméid tacaíochta (ráitis bhainc) agus comhfhreagras gaolmhar le cliaint (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 3 bliana

Ní luaitear aon rud san Acht faoi thréimhse coinneála na ndoiciméad a bhaineann le tríú páirtithe. Dá réir sin, cuireadh i bhfeidhm an sceideal coinneála sin lena rialaítear dearbhuithe/doiciméid eile sna hAchtanna Toghcháin.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           Cuntais na bPáirtithe Polaitíochta (Ráiteas Síntiús agus Deimhniú Síntiúis Airgid)

Ráitis síntiús, deimhnithe síntiúis airgid, doiciméid tacaíochta (admhálacha, ráitis bhainc) agus comhfhreagras gaolmhar le cliaint (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 3 bliana

Foráiltear le halt 87 go bhféadfaidh an Coimisiún doiciméid a choinneáil “ar feadh cibé tréimhse is cuí leis”. Dá réir sin, cuireadh i bhfeidhm an sceideal coinneála sin lena rialaítear dearbhuithe/doiciméid eile sna hAchtanna Toghcháin.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           An Liúntas Ceannairí Páirtí

Ráiteas i dtaobh Caiteachais don Liúntas Ceannairí Páirtí agus comhfhreagras gaolmhar (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 6 bliana

Foráiltear le halt 10 den Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014, go bhféadfaidh an Coimisiún doiciméid ábhartha a choinneáil “ar feadh cibé tréimhse is cuí leis”. Ós rud é gur ar an duine atá ag tabhairt an ráitis atá an dualgas na doiciméid a choinneáil ar feadh tréimhse nach giorra ná 6 bliana, bheadh sé cuí doiciméid a choinneáil ar feadh na tréimhse sin.

Coinneáil agus iniúchadh ag an bpobal

10C.(1) Aon duine a dhéanfaidh, nó a chuirfidh faoi deara go ndéanfar, ráiteas faoi alt 10B, coimeádfaidh sé nó sí taifid i ndáil leis an ráiteas—

(a) i gcás ceannaire parlaiminte páirtí cháilithigh, ar feadh tréimhse nach giorra ná 6 bliana, agus

(b) i gcás comhalta neamhspleách agus ionadaí pearsanta, ar feadh tréimhse nach giorra ná 6 bliana nó cibé tréimhse is giorra a chinnfidh an Coimisiún,

ó dheireadh na bliana airgeadais lena mbaineann an ráiteas.

(2) Coinneoidh an Coimisiún gach ráiteas agus tuarascáil iniúchóra a thabharfar dó faoi alt 10B ar feadh cibé tréimhse is cuí leis.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Oibríochtaí:

-           Ráiteas faoi Mhaoiniú Státchiste

Ráitis Chaiteachais faoi Mhaoiniú Státchiste agus comhfhreagras gaolmhar (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

An bhliain reatha móide 3 bliana 6

6 Foráiltear le halt 73 de na hAchtanna Toghcháin go ndéanfaidh an Coimisiún [um Oifigí Poiblí] na nithe seo

“a choinneáil in oifig an Choimisiúin ar feadh tréimhse 3 bliana—

(a) gach cóip de ráiteas agus tuarascáil iniúchóra a thabharfar dó faoi alt 20,

(b) gach fógra a thabharfar faoi alt 23 agus gach ráiteas agus dearbhú a thabharfar faoi alt 24 nó alt 48, agus

(c) gach ráiteas speansais toghcháin agus dearbhú a thabharfar de bhun alt 36 nó alt 56 mar aon leis na sonraisc agus na hadmhálacha lena mbaineann agus le cóipeanna d’aon orduithe cúirte lena mbaineann...” 

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Forfheidhmiú: Tarchuir chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/chuig an nGarda Síochána faoi na hAchtanna Toghcháin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taifid a bhaineann le sáruithe ar na hAchtanna Toghcháin a tharchur chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/chuig an nGarda Síochána

Achoimrí ar tharchuir chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/chuig an nGarda Síochána a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte.

Na doiciméid tacaíochta go léir a dhiúscairt a luaithe atá na treoirlínte d’achomhairc agus d’agóidí imithe as feidhm

Foráiltear le halt 4A de na hAchtanna Toghcháin nach mór imeachtaí achoimre maidir le cion a thionscnamh laistigh de 12 mhí ón dáta a rinneadh an cion nó laistigh de 6 mhí ón am a bhfuil sé soiléir don Choimisiún um Chaighdeáin go ndearnadh cion. Ní fhéadfar aon imeachtaí maidir le cion achomair a thionscnamh tráth is déanaí ná 5 bliana ón dáta a rinneadh an cion. Níl aon teorainneacha reachtúla ann i gcás imeachtaí a bhaineann le cionta cistiúcháin pholaitíochta atá intriailte ar díotáil. 

Coinneofar ar feadh tréimhse éiginnte na hachoimrí ar tharchuir, lena n-áirítear ainm an duine/na heagraíochta a tharchuirtear.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

  Na hAchtanna um Eitic 

Cóid Iompair

Taifid a bhaineann le cóid iompair a bhunú agus a mhodhnú, lena n-áirítear comhfhreagras le geallsealbhóirí agus le comhlachtaí poiblí

Go dtí go dtéitear ina n-ionad móide trí bliana

Ní mheastar go mbeidh aon fhiúntas ag baint leis na taifid tar éis na tréimhse seo.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Ráitis maidir le Leasanna

Ráitis maidir le Leasanna agus comhfhreagras gaolmhar (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

Ráitis:

-           A choinneáil ar feadh na bliana reatha móide 15 bliana

Comhfhreagras gaolmhar:

-           A scriosadh a luaithe atá an duine comhlíontach

Ceanglaítear le halt 34(1) den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, go gcoinneofaí ráitis maidir le leasanna ar feadh 15 bliana. Molann an Coimisiún go ndéanfadh siad sin a thugann ráitis cóip díobh a choinneáil ar feadh na tréimhse céanna.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Imréiteach Cánach/Dearbhuithe Reachtúla

Deimhnithe Imréitigh Cánach, Dearbhuithe Reachtúla, agus comhfhreagras gaolmhar (comhaid pháipéir agus comhaid leictreonacha)

Deimhnithe Imréitigh Cánach agus Dearbhuithe Reachtúla:

-           Ar feadh na tréimhse ina bhfuil an duine i mbun poist móide 3 bliana

Comhfhreagras gaolmhar:

-           A scriosadh a luaithe atá an duine comhlíontach

Ní mór fianaise ar chomhlíonadh a choinneáil ar feadh na tréimhse ina bhfuil an duine i seilbh oifige.

Faoi alt 6(2) den Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938, arna leasú, foráiltear do na nithe seo a leanas:

“D’ainneoin fhorálacha alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act 1851, féadfar imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoin Acht seo a thosú—

(a) aon tráth laistigh de 12 mhí ón dáta a rinneadh an cion, nó

(b) aon tráth laistigh de 6 mhí ón dáta a thiocfaidh fianaise ar iúl an duine a thabharfaidh na himeachtaí sin ar fianaise í is leor, i dtuairim an duine sin, chun gur cóir na himeachtaí a thabhairt,

cibé acu is déanaí, ach ní thionscnófar aon imeachtaí den sórt sin tráth is déanaí ná 3 bliana ón dáta a rinneadh an cion lena mbaineann.”

 

Ba cheart an doiciméad a choinneáil ar feadh thréimhse a bhailíochta móide trí bliana sa bhreis (i.e. ar feadh na tréimhse ina bhfuil an sealbhóir i mbun poist móide 3 bliana).

Níl gá ann le comhfhreagras gaolmhar a thuilleadh a luaithe atá an duine comhlíontach.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

Forfheidhmiú (Eitic): Gearáin, fiosrúcháin, imscrúduithe, tarchuir chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/chuig an nGarda Síochána, tuarascálacha foilsithe agus cásanna suntasacha

Taifid a bhaineann le gearáin, le fiosrúcháin, le himscrúduithe, le tarchuir chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/chuig an nGarda Síochána, le tuarascálacha imscrúdaithe foilsithe

 

Gearán (atá bailí nó neamhbhailí) nach dtugtar ar aghaidh chuig réamhfhiosrúchán:

-           Achoimre ar an ngearán agus ar dhiúscairt an ní a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

-           Na doiciméid tacaíochta go léir a dhiúscairt bliain amháin tar éis an cás a dhúnadh agus tar éis gach bealach achomhairc a úsáid

Réamhfhiosrúchán nach dtugtar ar aghaidh chuig imscrúdú:

-           Achoimre ar an ngearán agus ar dhiúscairt an ní a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

-           Tuarascáil fiosrúcháin a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

-           Doiciméid tacaíochta (lena n-áirítear comhfhreagras agus ráitis) a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis an cás a dhúnadh agus go dtí go n-úsáidtear gach bealach achomhairc

Imscrúdú:

-           Tuarascáil imscrúdaithe (lena n-áirítear aon aguisíní foilsithe) a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

-           Doiciméid tacaíochta (lena n-áirítear comhfhreagras agus ráitis) a choinneáil ar feadh bliain amháin tar éis an cás a dhúnadh agus go dtí go n-úsáidtear gach bealach achomhairc

Tarchuir chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/chuig an nGarda Síochána:

-           Achoimre ar tharchuir a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte

-           Doiciméid tacaíochta a choinneáil go dtí go bhfaightear scéala ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí/ón nGarda Síochána gur diúscraíodh an comhad, agus ar feadh bliain amháin tar éis an cás a dhúnadh

 

Foráiltear le halt 6(6) den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 2001, go gcoinneoidh oifigeach fiosrúcháin na doiciméid ar feadh “tréimhse réasúnach” chun críocha iad a scrúdú agus a chóipeáil. I gcás nach bhfuil aon tréimhse coinneála shainithe ann, is é cinneadh an Choimisiúin nach mór na doiciméid a choinneáil ar feadh na tréimhse ina bhfuil an comhad gníomhach agus go dtí an t-am sin a ndiúscraítear an ghníomhaíocht imscrúdaithe/forfheidhmithe ar fad sa deireadh. Scriosfar taifid a bhfuil sonraí pearsanta iontu, seachas achoimrí ar dhúnadh gearáin agus tuarascálacha (inmheánacha nó foilsithe) ar chur i gcrích imscrúdaithe nó foilseacháin.

Taifid a scriosadh trí stialladh faoi rún

Sonraí leictreonacha a scriosadh ó stóráil ríomhaire

Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil

 

Do Chearta Cosanta Sonraí

Tá cearta áirithe agat faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí. Tagann na cearta sin chun cinn in imthosca áirithe agus tá siad faoi réir díolúintí nó srianta áirithe. Leis an reachtaíocht a riarann sí, ceanglaítear ar an Oifig faisnéis a fhaightear le linn di a feidhmeanna a chur i gcrích a choinneáil faoi rún. Cuirtear srian ar do chearta dá bharr sin.  Go háirithe, cuirtear srian ar na cearta sin i ndáil le cionta a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

Is iad seo na cearta atá agat:

 • an ceart chun na sonraí a rochtain – tá sé de cheart agat cóip de na sonraí pearsanta a choimeádaimid fút a iarraidh, i dteannta faisnéis eile faoin dóigh a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta sin
 • an ceart go ndéanfaí ceartúcháin – tá sé de cheart agat a iarraidh go ndéanfaí sonraí pearsanta míchruinne a cheartú agus go ndéanfaí sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad) – tá sé de cheart agat a iarraidh go scriosfaí sonraí pearsanta
 • an ceart go ndéanfaí srianadh ar phróiseáil nó an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála – tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfí srian leis an dóigh a ndéanaimid do shonraí a úsáid nó a phróiseáil nó agóid a dhéanamh i gcoinne na dóighe a bpróiseálaimid do shonraí
 • an ceart chun iniomparthacht sonraí – tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí sonraí pearsanta duit nó do dhuine eile i bhformáid atá inaistrithe nó atá inléite ag meaisín.

Más ar bhonn do thoilithe (nó ar bhonn do thoilithe shainráite) atá do shonraí pearsanta inár seilbh, beidh sé de cheart agat an toiliú sin a aistarraingt am ar bith.

Más mian leat ceann ar bith de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

An ceart atá agat chun gearán a dhéanamh

Féachaimid leis na caighdeáin is airde a chomhlíonadh agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á húsáid againn. Chuige sin, tugaimid aird chuí ar aon ghearáin a fhaighimid ina leith sin. Molaimid do dhaoine ár n-aird a tharraingt ar chásanna ina measann siad gur míchothrom, míthreorach nó míchuí atá an dóigh a ndéanaimid faisnéis a bhailiú nó a úsáid.

De bhreis air sin, tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Suíomh Gréasáin: www.dataprotection.ie

Ríomhphost:  info@dataprotection.ie

Teileafón:  (0761) 104 800; Íosghlao 1890 25 22 31. 

Seoladh Poist: Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23. 

Ceanglais maidir le Sonraí Pearsanta a Sholáthar agus Iarmhairtí Féideartha ar an gCliseadh iad a Sholáthar

Tá ceanglas reachtúil ar dhaoine atá faoi réir na nAchtanna a riarann an Coimisiún faisnéis phearsanta a sholáthar. I gcás go gcliseann ar dhuine na hoibleagáidí reachtúla atá leagtha amach sna hAchtanna a chomhlíonadh, d’fhéadfadh go mbeadh sé/sí ciontach i gcion agus go n-ionchúiseofaí é/í sa chion sin.

Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún in imthosca áirithe a ordú go soláthrófaí faisnéis. I gcás go bhfeidhmítear an chumhacht sin agus go gcliseann ar dhuine an t-ordú a chomhlíonadh, d’fhéadfadh go mbeadh an duine sin ciontach i gcion agus go n-ionchúiseofaí é/í sa chion sin.

Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún in imthosca áirithe freisin a ordú go ndéanfaí doiciméid a fhollasú de réir Rialacha na hArd-Chúirte.

Tuilleadh Faisnéise

Cuireadh gontacht agus soiléire san áireamh agus an fógra príobháideachta seo á dhréachtú. Ní thugtar sonraí uileghabhálacha ann faoi gach gné den dóigh a ndéanann an Coimisiún faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid. Mar sin féin, táimid sásta aon fhaisnéis bhreise nó aon mhíniú breise a theastaíonn a chur ar fáil. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. 

​Úsáid Fianán

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Ár bhFianáin

Ainm

Cuspóir

Tuilleadh faisnéise

Glacadh le fianáin ar Shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Chaighdeáin

Glac_le_fianáin

Baintear úsáid as an bhfianán seo chun a thaifeadadh cé acu a ghlac nó nár ghlac an t-úsáideoir le húsáid fianán ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin.

Chun do thoiliú a tharraingt siar tar éis glacadh leis an bhfianán seo, scrios an fianán ‘glac le fianáin’. Faigh tuilleadh faisnéise ag www.aboutcookies.org

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh.  Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach sainaithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.

Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar bheartas príobháideachta Google

Chun diúltú do bheith do do rianú ag Google Analytics ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Google

Inneall Cuardaigh

 

Tá an t-inneall cuardaigh ar ár suíomh Gréasáin deartha chun bheith chomh cumhachtach agus chomh soláimhsithe le hinneall cuardaigh Google, ceann a bhfuil an-tóir air. Cumasaítear an cuardach le píosa crua-earraí (‘fearas’ cuardaigh) a soláthraíonn Google é. Tá an fearas sin plugáilte isteach inár bhfreastalaí agus innéacsaítear an t-inneachar ar ár suíomh go leanúnach leis. Is leis an bhfearas sin a láimhseáiltear gach iarraidh cuardaigh. Ní thugtar an fhaisnéis atá sna hiarrataí ar aghaidh d’aon tríú páirtí, Google ina measc.

Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar bheartas príobháideachta Google

Fianán na foirme fógartha ar líne

ASP.NET_SessionId

Tá an fianán seo riachtanach don fhoirm ar líne agus ní shocraítear é ach amháin do dhaoine a bhfuil an fhoirm in úsáid acu. Léirscriostar an fianán seo nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Téigh chuig suíomh Gréasáin Microsoft

Naisc chuig suíomhanna Gréasáin eile

Ní chlúdaítear leis an ráiteas príobháideachta seo na naisc ar an suíomh seo chuig suíomhanna Gréasáin eile. Molaimid duit na ráitis phríobháideachta ar na suíomhanna Gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu a léamh.

Sainmhínithe

Ciallaíonn Toiliú an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a dhéanann an t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, á rá gur mian leis nó léi aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.

Ciallaíonn Rialaitheoir an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt, críocha agus modhanna na próiseála; i gcás ina gcinntear críocha agus modhanna na próiseála sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, féadfar foráil a dhéanamh don rialaitheoir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit nó féadfar foráil a dhéanamh do na critéir shonracha dá ainmniú le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 I measc nithe eile, tugtar tuilleadh éifeachta leis an Acht seo don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (féach thíos) i réimsí ina dtugtar solúbthacht do na Ballstáit. 

Oifigeach Cosanta Sonraí  Ceanglaítear ar roinnt eagraíochtaí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí Oifigeach Cosanta Sonraí a ainmniú.  Sonraítear in Airteagal 39 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí go “[m]beidh na cúraimí seo a leanas ar a laghad ar an oifigeach cosanta sonraí:

 1. fógra a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí agus do na fostaithe a dhéanann an phróiseáil, agus comhairle a chur orthu siúd chomh maith, faoi na hoibleagáidí atá orthu de bhun an Rialacháin seo agus de bhun dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó de bhun fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí;
 2. faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, ar chomhlíonadh dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó ar chomhlíonadh fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí, agus ar chomhlíonadh bheartais an rialaitheora nó an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear freagrachtaí a shannadh, cur leis an bhfeasacht agus oiliúint a chur ar chomhaltaí foirne atá bainteach le hoibríochtaí próiseála, agus maidir leis na hiniúchtaí gaolmhara;
 3. comhairle a thabhairt nuair a iarrtar sin air maidir leis an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun Airteagal 35;
 4. comhoibriú leis an údarás maoirseachta;
 5. gníomhú mar phointe teagmhála don údarás maoirseachta i dtaobh saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 36, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile.”

Ciallaíonn Ábhar Sonraí an duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta lena mbaineann na sonraí pearsanta – féach freisin an sainmhíniú ar shonraí pearsanta thíos.

Is é is an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ann ná Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann le cosaint sonraí agus a tháinig in éifeacht an 25 Bealtaine 2018. 

Rialaitheoir Comhpháirteach.  I gcás ina gcinneann dhá rialaitheoir (féach thuas) nó níos mó go comhpháirteach críocha agus bealaí na próiseála, beidh siad ina rialaitheoirí comhpháirteacha.

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (“ábhar sonraí”); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin.

Ciallaíonn Próiseáil aon oibríocht nó aon sraith d’oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar shraitheanna de shonraí pearsanta, trí mhodhanna uathoibrithe nó trí mhodhanna eile, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, ceadú, úsáid, nochtadh trí tharchur, trí scaipeadh nó trí chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó comhcheangal, srianadh, léirscriosadh nó díothú.

Ciallaíonn Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta aon sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha.