Baile  /  Treoirlínte  /  Treoirlínte do Sheirbhísigh Phoiblí
 
 

Nós Imeachta maidir le Leasanna a Nochtadh - Ginearálta

18.       Tá sé de cheangal ar dhuine lena mbaineann na treoirlínte seo ráiteas a thabhairt i scríbhinn maidir leis na nithe seo a leanas:

(i)     leasanna an duine, agus

(ii)    leasanna a bhfuil eolas iarbhír ag an duine maidir leo, is é sin, leasanna a chéile nó a céile nó a pháirtneir  nó a páirtnéir sibhialta nó leasanna de chuid linbh an duine nó de chuid leanbh a chéile nó a céile

ar leasanna iad a d'fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar an duine le linn feidhmeanna oifigiúla an duine a chomhlíonadh, nó i ndáil leis an gcomhlíonadh sin, de bharr go bhféadfadh an comhlíonadh sin fearadh ar na leasanna sin go feadh méid a thabharfadh tairbhe shubstaintiúil don duine nó don chéile nó don leanbh nó a choimeádfadh tairbhe shubstaintiúil siar ón duine nó ón gcéile nó ón bpáirtnéir sibhialta nó ón leanbh.

(Tá leaganacha éagsúla de na ráitis le fáil in Aguisín 1.)

 

19.      Níl aon cheanglas dlíthiúil ann ráiteas a thabhairt i gcás nach bhféadfadh na leasanna tionchar ábhartha a imirt ar an duine le linn a fheidhmeanna oifigiúla nó a feidhmeanna oifigiúla a chomhlíonadh, nó i ndáil leis an gcomhlíonadh sin.

 

20.       Tá na leasanna dá dtagraítear thuas leagtha amach i mír 66. I gcás daoine ag a bhfuil poist ainmnithe sa státseirbhís, tugtar ráitis do Cheann na Roinne nó na hOifige lena mbaineann de ghnath. (Tugtar sonraí in Aguisín 3 faoi na daoine ar ceart do shealbhóirí stiúrthóirí ainmnithe agus do dhaoine ag a bhfuil poist ainmnithe i gcomhlachtaí poiblí ainmnithe eile a thabhairt dóibh.)

 

21.       I dteannta an ráitis leasanna dá dtagraítear i mír 18, tá sé de cheangal ar dhuine lena mbaineann na treoirlínte seo ráiteas a thabhairt, ag an am, i gcás ina mbíonn feidhm oifigiúil le comhlíonadh ag an duine agus go bhfuil eolas iarbhír ag an duine go bhfuil leas ábhartha aige nó aici, nó ag duine bainteach, in ábhar lena mbaineann an fheidhm.

22.       Tá nósanna imeachta éagsúla ann maidir le ráitis a thabhairt i gcás na n-earnálacha éagsúla atá liostaithe i mír 17.  Dá réir sin, tá an nós imeachta do gach earnáil ar leith leagtha amach i gCuid 5.

23.       Más rud é, maidir le duine lena mbaineann na treoirlínte seo, go bhfuil leas aige nó aici nach bhfuil leagtha amach i mír 66, nó go bhfuil eolas iarbhír ag an duine go bhfuil leas den sórt sin ag a chéile nó ag a céile nó  ag a pháirtnéir nó a páirtnéir sibhialta nó ag leanbh de chuid an chéile, féadfaidh an duine, aon tráth, ráiteas faoin leas sin a thabhairt don duine nó do na daoine a bheidh ainmnithe chun ráitis den sórt sin a ghlacadh.  I gcás ina dtabharfar ráiteas den sórt sin, beidh feidhm ag Acht 1995 agus beidh éifeacht leis amhail is dá mba leas atá leagtha amach i mír 66 an leas.

24.       Más rud é, maidir le duine lena mbaineann na treoirlínte seo, go bhfaighidh sé nó sí comhairle ón gCoimisiún um Chaighdeáin, nó más léir ó na treoirlínte atá foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin, go bhfuil leas de chuid an duine, nó de chuid céile nó páirtnéir sibhialta nó leanbh an duine nó de chuid leanbh an chéile, ina leas in-nochta, ní mór don duine lena mbaineann, a luaithe is féidir, ráiteas faoin leas sin a thabhairt don duine nó do na daoine a bheidh ainmnithe chun ráitis den sórt sin a ghlacadh.

25.       I gcás nach ndéanfaidh duine lena mbaineann na treoirlínte seo ceanglas a chomhlíonadh i dtaca le ráiteas leasanna a thabhairt, féadfaidh an duine, aon tráth, ráiteas faoi na leasanna a thabhairt i scríbhinn don duine nó do na daoine a bheidh ainmnithe chun ráitis den sórt sin a ghlacadh.

26.         I gcás ina dtagann athrú ar leasanna duine lena mbaineann na treoirlínte, nó ar leasanna chéile nó pháirtneir sibhialta an duine  nó ar leasanna linbh dá chuid nó dá cuid nó ar leasanna leanbh an chéile, féadfaidh an duine, aon tráth, ráiteas faoin athrú a thabhairt i scríbhinn don duine nó do na daoine a bheidh ainmnithe chun ráitis den sórt sin a ghlacadh.