Baile  /  Treoirlínte  /  Seicliosta Le hAghaidh Comhlacthaí Poiblí
 
 

Seicliosta Gníomhartha Le hAghaidh Comhlacthaí Poiblí

Ba cheart do gach comhlacht poiblí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

1.        Gach duine a bhfuil stiúrthóireacht ainmnithe acu nó a bhfuil post ainmnithe fostaíochta acu a shainaithint;

2.        Fógra a thabhairt do gach duine aonair faoi na hoibleagáidí atá orthu faoi na hAchtanna um Eitic i dtaca le ráitis maidir le leasanna ábhartha agus i dtaca le ráitis bhliantúla maidir le leasanna;

3.        An fhoirm bhán iomchuí um ráiteas maidir le leasanna a sholáthar do gach duine;

4.        Fógra a thabhairt do gach duine a gceanglaítear orthu leasanna a nochtadh gur cheart an fhoirm um ráiteas maidir le leasanna a chomhlánú (agus a bheith sínithe agus dátaithe ag an duine sin) agus í a thabhairt don duine cuí tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir 2018;

5.        A chinntiú go mbeidh gach duine aonair ar an eolas nach mór dóibh an ráiteas uathu a shíniú agus a dhátú tar éis dheireadh na tréimhse a chuimsítear sa ráiteas sin. I bhformhór na gcásanna, titeann deireadh na tréimhse sin tar éis dheireadh na bliana féilire (seolfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin aon ráiteas nach gcomhlíontar an ceanglas sin ann ar ais lena leasú);

6.        Fógra a thabhairt do gach duine aonair go bhfuil oibleagáid orthu aird a bheith acu ar na Treoirlínte maidir le Comhlíonadh Fhorálacha na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí: Treoirlínte do Sheirbhísigh Phoiblí ón gCoimisiún um Chaighdeáin;

7.        Fógra a thabhairt do gach duine aonair gur féidir leo comhairle a iarraidh ón gCoimisiún um Chaighdeáin maidir leis na hoibleagáidí atá orthu faoi na hAchtanna um Eitic;

8.        A chinntiú go mbeidh gach stiúrthóir ainmnithe (a gceanglaítear orthu ráitis a thabhairt d’oifigeach an chomhlachta atá sonraithe in Aguisín 3 a ghabhann leis na treoirlínte maidir le comhlíonadh agus don Choimisiún araon) ar an eolas go nglacfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin le ráiteas bunaidh nó le cóip de ráiteas, fad a thabharfar síniú bunaidh sa chóip den ráiteas (ar mhaithe le soiléire, ní mór gur ráiteas bunaidh nó cóip de ráiteas a bhfuil síniú bunaidh ann a bheidh sa ráiteas a thabharfar d’oifigeach an chomhlachta freisin toisc nach bhforáiltear leis an reachtaíocht do chóipeanna a thabhairt);

9.        A chinntiú, i gcás daoine a bhfuil níos mó ná stiúrthóireacht ainmnithe amháin acu, daoine a bhfuil níos mó ná post ainmnithe fostaíochta amháin acu nó daoine a bhfuil post ainmnithe fostaíochta agus stiúrthóireacht ainmnithe araon acu, go gceanglófar orthu ráiteas maidir le leasanna a thabhairt ar leithligh i dtaca le gach stiúrthóireacht ainmnithe atá acu nó i dtaca le gach post ainmnithe atá acu;

10.        A chinntiú go gcuirfear gach duine nua a cheapfar chuig "oifig shinsearach" ar an eolas faoi na hoibleagáidí a bheidh orthu maidir le himréiteach cánach, agus a chinntiú go dtabharfar sonraí don Choimisiún um Chaighdeáin faoi gach ceapachán den sórt sin a luaithe is féidir.

Tabhair na nithe seo a leanas faoi deara i dtaca le ráitis bhliantúla maidir le leasanna:

1.        I gcás go measann stiúrthóir ainmnithe nó fostaí ainmnithe nach bhfuil aon leasanna aige/aici a d’fhéadfadh tionchar a imirt air/uirthi le linn dó/di feidhmeanna na stiúrthóireachta nó an phoist a chomhlíonadh, ní cheanglófar le dlí air/uirthi ráiteas a thabhairt.

2.        Ba cheart ráitis chomhlánaithe, ina gcuimsítear an tréimhse clárúcháin ón 1 Eanáir 2017 go dtí an 31 Nollaig 2017 (nó cuid den tréimhse sin), a sholáthar tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir 2018. Ceanglaítear ar dhaoine leasanna a nochtadh do gach bliain a raibh stiúrthóireacht ainmnithe nó post ainmnithe acu lena linn.

3.        Ba cheart do stiúrthóirí ainmnithe (alt 17) an ráiteas bliantúil uathu a chur chuig oifigeach an chomhlachta mar atá leagtha amach in Aguisín 3 a ghabhann leis na treoirlínte agus chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin araon.

4.        Níor cheart d’fhostaithe ainmnithe (alt 18) an ráiteas bliantúil uathu a sholáthar ach amháin don údarás iomchuí mar atá leagtha amach san aguisín sin. Seolfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin ar ais aon fhoirmeacha a gheobhaidh sé ó fhostaithe ainmnithe (alt 18).

5.        Is féidir le stiúrthóirí ainmnithe nó le fostaithe ainmnithe teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin chun comhairle a fháil faoina bhfuil i gceist le haon fhoráil de na hAchtanna um Eitic nó faoi chur i bhfeidhm aon fhorála de na hAchtanna in aon chás ar leith. Is féidir iarrataí ar chomhairle a dhéanamh trí litir a sheoladh chuige, trí ghlao a chur air nó trí ríomhphost a sheoladh chuig sipo@sipo.ie. Tabhair faoi deara gur cheart don chomhlacht poiblí lena mbaineann, agus ní an Coimisiún um Chaighdeáin, déileáil le haon cheisteanna riaracháin, e.g., ceisteanna a bhaineann le foirmeacha a sholáthar nó le sonraí oifigeach de chuid an chomhlachta nó údarás iomchuí.

6.        Féadfaidh an duine ar soláthraíodh ráiteas maidir le leasanna dó/di iarraidh ar an duine a sholáthair an ráiteas sin faisnéis bhreise a thabhairt faoin ráiteas nó faoi aon ní eile a thagann chun cinn ina leith. I gcás go measann sé/sí go bhféadfadh gur sháraigh soláthraí an ráitis na hAchtanna um Eitic, féadfaidh sé/sí gearán scríofa a dhéanamh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin. Féach alt 11 den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001.

7.        Is cion é faisnéis atá i ráiteas a soláthraíodh faoi na hAchtanna um Eitic a nochtadh. Is é an t-aon eisceacht ina leith sin ná go bhféadfaidh duine ar soláthraíodh ráiteas dó/di faisnéis a nochtadh do stiúrthóirí nó d’fhostaithe eile sa chomhlacht poiblí lena mbaineann, de réir mar is cuí leis/léi, i gcás go bhfuil an duine sin den tuairim gur faisnéis í ina léirítear go bhféadfadh go mbeadh coinbhleacht ann idir leas ar leith atá sonraithe sa ráiteas, nó leas ar leith nach bhfuil nochta sa ráiteas, agus leas an phobail.

8.        Ní mór gach ráiteas a soláthraíodh faoi na hAchtanna um Eitic a choinneáil ar feadh tréimhse 15 bliana agus ní mór ráiteas a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin má iarrtar é.