Baile  /  Foirmeacha  /  Tríú Páirtithe
 
 

Triú Páirtithe

 

Foirm Iarratais

Tríú Páirtí Forim Iarratais.docx (size 70.5 KB)

Tríú Páirtí Forim Iarratais.pdf (size 543.4 KB)

 

Tríú Páirtí Tuairisceáin Bhliantúla
Tríú Páirtí Deimhniú Maidir le Síntúis Airgid 2018.docx (size 36.3 KB)Tríú Páirtí Deimhniú Maidir le Síntúis Airgid 2018.pdf (size 459.1 KB)

 

Sainmhínithe

Faoin an tAcht Toghcháin 1997, arna leasú (an tAcht) ciallaíonn tríú páirtí aon duine aonair nó grúpa, seachas páirtí polaitíochta cláraithe nó iarrthóir toghcháin, a ghlacann le síntiús chun críocha polaitíochta os cionn €100 i mbliain fhéilire ar leith.

Ciallaíonn síntiús aon ranníoc arna thabhairt chun críocha polaitíochta agus áirítear ann aon cheann díobh seo a leanas, eadhon:

· síntiús airgid;

· síntiús maoine nó earraí;

· úsáid saor in aisce maoine nó earraí (i.e. ceart a thabhairt ar aon slí aon mhaoin nó earraí a úsáid, gan íocaíocht nó comaoin eile ina leith, ar feadh tréimhse éiginnte nó ar feadh tréimhse sonraithe ama);

· soláthar seirbhísí saor in aisce (i.e. seirbhísí a sholáthar ar aon slí gan íocaíocht nó comaoin ina leith);

· an difríocht idir an praghas tráchtála agus an praghas (níos ísle) a mhuirearaítear ar cheannach, ar fháil nó ar úsáid maoine nó earraí, nó ar sholáthar aon seirbhíse, i gcás inar lú an praghas, an táille nó an chomaoin eile níos lú ná an praghas tráchtála;

· ranníoc a dhéanann duine le hócáid tiomsaithe airgid a eagraítear chun críche airgead a bhailiú chun leasa tríú páirtí.

Ciallaíonn críocha polaitíochta aon cheann díobh seo a leanas, eadhon:

(i)(I) leasanna páirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, comhalta de Thithe an Oireachtais nó ionadaí i bParlaimint na hEorpa a chur chun cinn go díreach nó go neamhdhíreach nó cur ina gcoinne go díreach nó go neamhdhíreach, nó

(II) beartais nó beartas ar leith páirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, comhalta de Thithe an Oireachtais, ionadaí i bParlaimint na hEorpa nó tríú páirtí a chur i láthair go díreach nó go neamhdhíreach, nó

(III) tuairimí páirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, comhalta de Thithe an Oireachtais, ionadaí i bParlaimint na hEorpa nó tríú páirtí a chur i láthair agus aird ar bheartas nó beartais pháirtí polaitíochta, grúpa polaitíochta, comhalta de Thithe an Oireachtais, ionadaí i bParlaimint na hEorpa, tríú páirtí nó iarrthóir eile i dtoghchán nó reifreann nó eile, nó

(IV) chun leas tríú páirtí maidir le hiompar nó bainistiú aon fheachtas a reáchtáladh chun toradh ar leith a chur chun cinn nó a fháil i ndáil le beartas nó beartais nó feidhmeanna an Rialtais nó aon údaráis poiblí a chur chun cinn nó le cur ina choinne go díreach nó go neamhdhíreach;

(ii) Toghadh iarrthóra sa toghchán Dála, Seanaid, Uachtaránachta nó Eorpach a chur chun cinn go díreach nó go neamhdhíreach, nó cur i gcoinne toghadh iarrthóra, go díreach nó go neamhdhíreach, nó vótaí a shireadh ar son nó i gcoinne iarrthóra nó beartas áirithe de chuid an iarrthóra nó tuairimí iarrthóra maidir le haon ní i dtaca leis an toghchán nó tráchtaí iarrthóra maidir le beartas nó beartais de chuid páirtí polaitíochta nó de chuid aon iarrthóra eile sa toghchán a chur i láthair nó eile;

(iii) iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar thoradh an toghcháin ar shlí eile.

 

Clárúchán:

Caithfidh tríú páirtí, nuair a fhaigheann sé/sí síntiús de luach os cionn €100, agus sula dtabhaítear aon chostais chun críocha polaitíochta, nó aon chostais eile, na nithe seo a leanas a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin:

· ainm agus seoladh an tríú páirtí agus ainm agus seoladh an duine freagrach as a eagrú, bainistiú nó a ghnóthaí airgeadais (“an duine freagrach”),

· ráiteas maidir le cineál, feidhm agus méid mheasta na síntiús le, agus caiteachas beartaithe an, tríú páirtí i rith na bliana, agus

· tabhair le tuiscint aon cheangal a d’fhéadfadh a bheith ag an tríú páirtí le haon páirtí polaitíochta nó iarrthóir i dtoghchán nó reifreann nó eile.

 Ní gá don “tríú páirtí” sonraí na síntiús iarbhír a fuarthas ná caiteachais iarbhír a tabhaíodh a nochtadh.

 

Cuntais um Shíntiús Polaitíchta

I gcás go bhfaightear síntiús airgeadais os cionn €100, caithfidh an tríú páirtí:

· cuntas a oscailt agus a chothabháil in institiúid airgeadais sa Stát;

· an síntiús agus aon síntiúis airgeadais ina dhiaidh sin a lóisteáil chuig an gcuntas.

Éilítear ar an duine freagrach as an tríú páirtí ráiteas a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin ón institiúid airgeadais inar osclaíodh an cuntas nach déanaí ná an 31 Márta gach bliain. Caithfear na hidirbhearta a rinneadh i ndáil leis an gcuntas sa bhliain roimhe a shonrú sa ráiteas.

Caithfidh an duine freagrach teastas a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin chomh maith ina luaitear gur lóisteáladh na síntiúis airgeadais ar fad a fuair an tríú páirtí i rith na bliana roimhe sa chuntas sin agus gur úsáideadh na suimeanna ar fad a aistarraingíodh ón gcuntas chun críocha polaitíochta. Agus an teastas á chur ar fáil, beidh ar an duine freagrach chomh maith Dearbhú Reachtúil a chomhlánú ina ndearbhaítear go bhfuil an teastas, ar feadh eolais agus tuairime an duine sin, ceart ar gach bealach ábhartha agus gur ghlac an duine gach gníomh iomchuí d’fhonn é/í féin a shásamh go bhfuil an teastas cruinn.

Eiseoidh an Coimisiún um Chaighdeáin Teastas um Shíntiúis Airgeadais/Dearbhú Reachtúil/Litir Dheimhniúcháin don duine freagrach chun na críche sin.

Srianta ar Shíntiúis

Ní féidir le faighteoir síntiúis glacadh le:

· síntiús, nó síntiúis ón deontóir céanna, in aon bhliain fhéilire os cionn luach comhiomlán €2,500;

· síntiús, de luach ar bith, ó dhuine aonair (seachas saoránach de chuid na hÉireann) a chónaíonn taobh amuigh d'oileán na hÉireann;

· síntiús ó chomhlacht corparáideach nó comhlacht daoine neamhchorpraithe nach bhfuil oifig acu ar oileán na hÉireann óna bhfuil ceann nó níos mó dá bpríomhghníomhaíochtaí dírithe;

· síntiús os cionn €100, mura bhfuil ainm agus seoladh an deontóra ar eolas.

IS CION É LE GAN A CHOMHLÍONADH LEIS NA RIACHTANAIS SEO.