Baile  /  Foirmeacha  /  Leasanna a Nochtadh
 
 

Leasanna a Nochtadh

Faoi na hAchtanna um Eitic, ceanglaítear ar Chomhaltaí Thithe an Oireachtais ráiteas maidir lena leasanna inchláraithe a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin gach bliain. Ceapann Cléirigh Dháil Éireann agus Sheanad Éireann foirmeacha a eisítear chuig Comhaltaí go luath i mí Eanáir chun na críche seo. Cuireann an Coimisiún um Chaighdeáin ráitis um leasanna inchláraithe, a chuir Comhaltaí ar fáil, ar aghaidh chuig Cléireach Dháil Éireann nó Sheanad Éireann, de réir mar is cuí. Cláraítear na ráitis i gclár arna chur ar bun ag gach Cléireach agus leagtar an clár sin faoi bhráid Dháil Éireann nó Sheanad Éireann, de réir mar is cuí, ina dhiaidh.

Ceanglaítear ar chomhairleoirí speisialta d’Airí, ar Chomhaltaí Boird Chomhlachtaí Stáit agus ar shealbhóirí post ainmnithe sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí ar bhonn níos leithne ráiteas a chur ar fáil go bliantúil maidir le haon leasanna incláraithe agus aon leasanna den sórt sin atá ag céile nó ag leanbh (nó ag leanbh céile) a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt orthu agus a bhfeidhmeanna á bhfeidhmiú acu, nó i ndáil le feidhmiú a bhfeidhmeanna. Ceanglaítear ar Shealbhóirí Oifige ráiteas a chur ar fáil maidir le haon leasanna breise (.i. leasanna atá ag céile, leanbh nó ag leanbh céile) a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt orthu agus a bhfeidhmeanna á bhfeidhmiú acu, nó i ndáil le feidhmiú a bhfeidhmeanna. Iarrtar ráiteas ‘nialasach’ mura bhfuil aon leasanna den sórt sin ann le nochtadh. An Roinn Airgeadais a tháirgeann na foirmeacha chun na críche seo.