Foirmeacha le haghaidh Oireachtas Ráitis Chomhaltaí um Leas Inchláraithe

Foirmeacha le haghaidh Ráitis um Leas arna bhfoilsiú ag an Roinn Airgeadais

Ráitis Nialasacha – Baill den Oireachtas

Ceanglaítear ar Bhaill den Oireachtas nach bhfuil aon leasanna acu lena nochtadh ar a Ráiteas bliantúil Leasanna Inchláraithe faoi na hAchtanna Eitice chun ráiteas a ullmhú agus a chur faoi bhráid Chléireach Dháil Éireann nó Cléireach Sheanad Éireann i scríbhinn a thugann an fhíric sin le fios.

Ráitis Nialasacha – Fostaithe sa tSeirbhís Phoiblí

Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin a mholadh a aistarraingt a rinneadh roimhe seo go seolann fostaithe sa tseirbhís phoiblí ráitis nialasacha ar aghaidh. Tá athmheasúnú déanta aige ar an staid le déanaí, áfach. Foráiltear i Mír 5 ‘Tacú le Comhlíonadh Eitice: Na Deich nDea-Chleachtas is Fearr do Chomhlachtaí Poiblí’ don mhéid seo a leanas, i measc rudaí eile:

Nuair nach sainaithnítear aon leasanna, moltar go mór go spreagtar daoine chun ráiteas nialasach a sheoladh ar aghaidh. Ní oibleagáid reachtúil iad ráitis nialasacha, ach is ionann agus dea-chleachtas iad.

Dhréachtaigh an Coimisiún foirm ráitis ‘nialasaigh’. Féadfaidh comhlachtaí poiblí a bhfoirm féin a dhréachtú nó foirm aitheantais a lorg ó dhuine ina dtugtar le fios go ndearna sé/sí breithniú ar fhorálacha na nAchtanna um Eitic in Oifig Poiblí, 1995 agus 2001 agus ina ndearbhaíonn sé/sí nach bhfuil aon leasanna aige/aici atá le nochtadh.