Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, ceanglaítear ar chomhlachtaí saorála faisnéise amhail an Coimisiún um Chaighdeáin loga nochta a fhoilsiú, áit a dtugtar mionsonraí faoi iarrataí neamhphearsanta arna bhfáil faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise ó mhí Eanáir 2015 i leith agus mionsonraí faoi na breitheanna arna dtabhairt ag an gcomhlacht mar fhreagra ar na hiarrataí sin.

Tá mionsonraí faoi Loga Nochta an Choimisiúin leagtha amach sa tábla thíos.

Tá an nochtadh liostaithe in ord an dáta a fuair an Coimisiún an iarraidh. Tabhair faoi deara gurb amhlaidh, chun críocha príobháideachta, nach gcuirtear faisnéis aitheantais amhail ainm an iarrthóra ar áireamh sa loga nochta.

Uimhir thagartha

Dáta na hiarrata

Catagóir an iarrthóra

Dáta an chinnidh

Sonraí

Scaoilte/Coimeádta Siar

Díolúintí a cuireadh i bhfeidhm

SF/2020/34

30/12/2020

Iriseoir

20/01/2021

Miontuairiscí chruinnithe an Choimisiúin

Diúltaithe

Alt 41(1)(b)

SF/2021/01

04/01/2021

Iriseoir

28/01/2021

Taifid maidir leis an iar-Aire Michael D'Arcy agus a cheapadh le Cumann Bainisteoirí Infheistíochta na hÉireann (ón 01/09/20 go dtí dáta na hiarrata)

Deonaithe go páirteach

Alt 18(1), 30(1), 35(1) agus 37(1)

SF/2021/02

01/02/2021

Iriseoir

08/02/2021

Taifid a choimeádtar ina dtagraítear do nó a bhaineann le hathlonnú oifig chláraithe eagraíocht an AE chuig Poblacht na hÉireann (01/12/2020 go dtí dáta na hiarrata)

Deonaithe

Deonaíodh na taifid ina n-iomláine

SF/2021/03

02/02/2021

Eile

23/02/2021

Comhfhreagras idir an Coimisiún agus Sinn Féin maidir leis an litir dheireanach; cumarsáid inmheánach uile leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an SIPO) maidir leis an litir

Deonaithe go páirteach

Alt 30(1)(a) agus 32(1)(a)

SF/2021/04

12/02/2021

Cliaint

10/03/2021

An comhfhreagras neamhchaighdeánach uile idir Ceannoifig Shinn Féin agus an SIPO maidir le Ráitis Chuntas a sheol Sinn Féin ar aghaidh maidir leis na blianta 2015 go 2019 (na blianta sin san áireamh).

Deonaithe

Deonaíodh na taifid ina n-iomláine

SF/2021/05

08/02/2021

Iriseoir

18/02/2021

Cóipeanna de cháipéisí a bhí á gcoimeád ag an SIPO faoi airgeadas Shinn Féin

Aistarraingthe

Aistarraingthe

SF/2021/06

09/02/2021

Iriseoir

15/02/2021

Comhfhreagras idir an SIPO agus na heagraíochtaí seo a leanas: Amazon, Facebook, Twitter, Google. Idir Samhain 2020 agus an t-am i láthair

Aistarraingthe

Aistarraingthe

SF/2021/07

16/02/2021

Iriseoir

19/03/2021

Comhfhreagras idir an SIPO, FSS agus Roinn Sláinte maidir le comhlíonadh nó neamhchomhlíonadh na reachtaíochta eitice ag fostaithe nó státseirbhísigh aonair, agus comhfhreagras ginearálta leis an dá chomhlacht a bhaineann le comhlíonadh na reachtaíochta/nósanna imeachta atá le glacadh ag na comhlachtaí don tréimhse ó Dheireadh Fómhair 2020 go hEanáir 2021.

Deonaithe go páirteach

Alt 41(1)(b)

SF/2021/09

01/03/2021

Iriseoir

29/03/2021

Comhfhreagras idir an SIPO agus Sinn Féin maidir le cistiú/tabhartais a dhearbhú;
Comhfhreagras idir an SIPO agus Sinn Féin maidir le caiteachas polaitíochta i dTuaisceart Éireann agus/nó tuarascáil airgeadais ar ghníomhaíochtaí i dTuaisceart Éireann agus/nó sa Phoblacht a chomhdú.
Tá an dá chuid den iarraidh leis an tréimhse ón 1 Samhain 2020 go dtí go bhfuarthas an iarraidh a chur san áireamh.

Deonaithe go páirteach

Alt 37(1)

 

Uimhir Thagartha Dáta na hIarrata Catagóir iarrthóra Dáta na Breithe Sonraí Eisithe/Coinnithe Siar Díolúintí a Cuireadh i bhFeidhm
FOI/2020/01 09/01/2020 Cliant 11/02/2020 Taifid maidir le costas Imscrúdaithe Ceadaithe i bpáirt A. 12(1)(b), 18(1), 36(1) agus 37(1)
FOI/2020/02 13/01/2020 Iriseoir 04/02/2020 Miontuairiscí chruinnithe an Choimisiúin Diúltaithe A. 41(1)(b)
FOI/2020/03 04/02/2020 Iriseoir 17/02/2020 Comhfhreagras idir SIPO agus Teachtaí Dála nó Seanadóirí neamhspleácha maidir le Liúntas na nGníomhaíochtaí Parlaiminteacha le haghaidh 2016 Ceadaithe i bpáirt A. 18(1) agus 37(1)
FOI/2020/04 04/02/2020 Iriseoir 27/02/2020 comhfhreagras idir SIPO agus Fianna Fáil maidir le húsáid imeachtaí stáit chun críoch polaitíochta; taifid a bhaineann le nó a thagraíonn do mholtaí Fhianna Fáil gur úsáid an Taoiseach Leo Varadkar imeacht stáit le haghaidh tairbhe pholaitiúil (ón 01/01/2019) Ceadaithe i bpáirt A. 20
FOI/2020/05 05/02/2020 Ionadaithe Oireachtais/Poiblí 13/02/2020 Maidir le duine atá cláraithe mar 'dhuine eile' le haghaidh toghchán Ceadaithe i bpáirt A. 18(1) agus 37(1)
FOI/2020/06 14/02/2020 Eile 17/02/2020 Cóip d’Acht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus 2002 Diúltaithe A. 15(1)(d)
FOI/2020/07 17/02/202 Iriseoir 02/03/2020 Gach gearán toghcháin déanta ag an bpobal idir an 1 Eanáir 2020 agus an 17 Feabhra 2020 Ceadaithe i bpáirt A. 18(1), 29(1) agus 37(1)
FOI/2020/08 21/02/2020 Cliant 10/03/2020 Taifid maidir le costas imscrúdaithe Ceadaithe i bpáirt A. 15(1), 18(1) agus 37(1)
FOI/2020/09 26/02/2020 Iriseoir 16/03/2020 Comhfhreagras idir SIPO agus an Roinn Caiteachais Phoiblí maidir leis an Dara hAthbhreithniú Reachtach ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil; doiciméid faisnéise, aighneachtaí, tuarascálacha, meamraim, nó aon athbhreithniú nó doiciméid mhínitheacha dá leithéid atá ullmhaithe don fhoireann bhainistíochta, nó don Choimisiún maidir leis an tuarascáil thuasluaite. Rochtain ceadaithe Rochtain iomlán ar thaifid ceadaithe
FOI/2020/10
03/03/2020 Eile 03/03/2020 Faisnéis maidir le síntiúis do pháirtithe polaitíochta, eadhon Fine Gael agus Fianna Fáil i bhfeachtas thoghchán 2020 le déanaí. Aistarraingthe Aistarraingthe
FOI/2020/11
07/04/2020 Eile 08/04/2020 Tuarastail a íocadh le gach TD in 2019 Aistrithe go dtí Seirbhís Thithe an Oireachtais N/B
FOI/2020/12
29/04/2020
Cliant 16/06/2020 Doiciméid a bhaineann le breithniú air agus conclúidí déanta i ndáil le gearán curtha faoi bhráid an Choimisiúin Ceadaithe i bpáirt A. 15(1)(d), 18(1), 29(1), 37(1) & 41(1)(b)
FOI/2020/13 24/06/2020 Iriseoir 30/07/2020 Comhfhreagras idir SIPO agus Saorpháirtí Éireann [Irish Freedom Party] maidir le síntiúis thoirmiscthe idir 01/01/2019 agus dáta an iarratais Ceadaithe i bpáirt A. 18(1), 30(1), 32(a), 36(1) & 37(1)
FOI/2020/14
09/07/2020 Ionadaithe Oireachtais/Poiblí 28/07/2020 Taifid maidir le 1.  breithniú déanta ag an gCoimisiún nó a oifigigh ar an tiomnacht faighte ag Sinn Féin ó eastát, agus 2. breithniú, más ann dó, déanta ag an gCoimisiún nó a oifigigh maidir le feidhmiú a fheidhmeanna in imthosca ina nglacann páirtí polaitíochta páirt i ngníomhaíocht pholaitiúil lasmuigh den Stát chomh maith, lena n-áirítear go háirithe sa chás go bhfuil an páirtí cláraithe mar pháirtí polaitíochta faoi dhlíthe dlínse eile Ceadaithe i bpáirt A. 18(1) & 31(1)
FOI/2020/15
22/07/2020 Cliant 13/08/2020 Doiciméid a bhaineann le breithniú air agus conclúidí déanta i ndáil le gearáin curtha faoi bhráid an Choimisiúin Ceadaithe i bpáirt A. 18(1) & 31(1)
FOI/2020/16 02/08/2020 Iriseoir 24/08/2020 comhfhreagras idir SIPO agus aon roinn rialtais maidir le bearna a chiallaíonn nach féidir leis an gCoimisiún um Chaighdeáin imscrúdú a dhéanamh ar iar-bhaill den Oireachtas nó d’údaráis áitiúla.
- cóipeanna d’aon seisiúin faisnéise, meamraim, aighneachtaí, tuarascálacha, nó doiciméid athbhreithnithe/forléargais eile dá leithéid ullmhaithe i ndáil leis an tsaincheist thuasluaite.
Cumhdóidh an dá chuid den iarratas seo an tréimhse idir an 1 Meán Fómhair 2019 agus dáta faighte an iarratais.
Ceadaithe i bpáirt A. 18(1)
FOI/2020/17 24/08/2020 Eile 04/09/2020 Taifead a áirítear ann faisnéis dá dtagraítear i ríomhphost dar dáta an 30/11/18 ón gCoimisiún um Chaighdeáin mar ‘faisnéis atá tagtha ar a iúl' agus a áirítear ann faisnéis maidir le cé uaidh a fuarthas an fhaisnéis. Diúltaithe A. 15(1)(d)
FOI/2020/18 16/08/2020 Cliant 27/08/2020 Doiciméid ar a dtaispeántar na dátaí ar reáchtáladh cruinnithe an Choimisiúin leis an gcóram iomchuí nuair a reáchtáladh plé agus/nó nuair a rinneadh cinntí nó breithniúcháin maidir le gearáin áirithe a cuireadh faoi bhráid SIPO in 2019/2020. Diúltaithe A. 15(1)(a)
FOI/2020/19 28/08/2020 Iriseoir 21/09/202 Cóipeanna d’aon ghearáin déanta ó 2018 maidir le faisnéis mhíchruinn ar an gClár Brústocaireachta, agus aon chomhfhreagras chuig brústocairí ó SIPO á dtreorú chun faisnéis ar an gclár a athrú sa chás gur measadh go bhfuil iontráil míchruinn. Ceadaithe i bpáirt A. 18(1) & 37(1)
FOI/2019/20 27/09/2019 Gnólacht/Grúpa Sainleasa 23/10/2019 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an CCOP) agus Cumann Rotary Loch Garman (2019) agus taifid maidir le freastal baill foirne ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil Chumann Rotary Loch Garman (1/7/19) Deonaithe go páirteach Ailt 18(1) agus 37(1)
FOI/2019/21 15/10/2019 Iriseoir 04/11/2019 Comhfhreagras idir UCD agus an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an CCOP) nach mbaineann ach le brústocaireacht a rinne UCD ó Eanáir 2017 ar aghaidh  Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/22 18/10/2019 Iriseoir 06/12/2019 Cóipeanna de ghearáin maidir le polaiteoirí a ghlacann le tabhartais pholaitiúla do thoghcháin Eorpacha agus áitiúla (2019); cóipeanna d’aon chomhfhreagras inmheánach faoi na gearáin seo; cóipeanna de chomhfhreagras a sheol an CCOP chuig polaiteoirí nó grúpaí faoi shaincheisteanna comhlíonta reachtúil a bhaineann lena bhfeachtais toghcháin a chistiú Deonaithe go páirteach Ailt 18(1), 30(1)(a), 32(1)(a) agus 37(1)
FOI/2019/23 22/10/2019 Iriseoir 01/11/202/12/2019019 Cóipeanna de thaifid maidir le cibé acu ar cheart nó nár cheart go mbeadh airí sa rialtas reatha (ar TDanna Neamhspleácha iad, chomh maith céanna) i dteideal an liúntas gníomhaíochtaí parlaiminteacha a éileamh. Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/24 21/11/2019 Iriseoir 02/12/2019 Cóipeanna de thaifid maidir le toirmeasc ar fhógraí polaitiúla ar Twitter (ón 1 Meán Fómhair 2019 go dtí dáta na fála) Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/25 21/11/2019 Iriseoir 09/12/2019 Cóipeanna de thaifid maidir le córas chun míleáiste a thaifeadadh i bhfeidhm d’airí agus d’airí sóisearacha (ón 1 Eanáir 2019 go dtí dáta na fála). Deonaithe  Deonaíodh na taifid ina n-iomláine
FOI/2019/26 04/12/2019 Iriseoir 18/12/2019 Comhfhreagras idir an oifig seo agus Dara Murphy, T.D., nó a oifig, nó daoine a ghníomhaíonn thar a cheann, i rith mhí na Samhna agus na Nollag 2019 go dtí seo Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/27 06/12/2019 Iriseoir 23/12/2019 aon taifid a coimeádadh nó a bhaineann leis an bhféidearthacht go n-imscrúdóidh an CCOP éilimh an Teachta Dála Dara Murphy ar an liúntas taistil agus cóiríochta. Deonaithe go páirteach Ailt 18(1) agus 37(1)
FOI/2020/28
 
 
18/11/2020
Cliant
09/12/2020
Taifid maidir le síntiús/tiomnacht do Shinn Féin Ceadaithe i bpáirt A. 15(1)(d), 18(1) & 31(1)
FOI/2020/29 18/11/2020 Cliant 16/12/2020 Comhfhreagras ó 2002 le Sinn Féin maidir leis an mbealach a gcaitear le tiomnachtaí do pháirtithe polaitíochta Diúltaithe A. 15(1)(a)
FOI/2020/30 5/11/2020 Eile 07/12/2020 Ráiteas Síntiúis 2015 don Seanadóir (TD an tráth sin) Joe  Diúltaithe A. 15(1)(d)
FOI/2020/31 29/11/2020 Eile 03/12/2020 Tá dearbhuithe úinéireachta i ndáil le capall rása agus/nó cú rása ag Teachtaí Dála/Seanadóirí i gClár Leasanna Comhaltaí 2010-2020 Aistarraingthe n/b
FOI/2020/32 01/12/2020 Iriseoir 23/12/2020 23/12/2020 Ceadaithe i bpáirt A. 18(1), 35(1) & 37(1)
 
FOI/2020/33
 
 
02/12/2020 Iriseoir 24/12/2020 comhfhreagras idir SIPO agus Renua/Aontú maidir le soláthar ráiteas cuntas le haghaidh 2019 Ceadaithe i bpáirt A. 15(1)(d), 18(1) & 37(1)
Uimhir Thagartha Dáta na hIarrata Catagóir iarrthóra Dáta na Breithe Sonraí Eisithe/Coinnithe Siar Díolúintí a Cuireadh i bhFeidhm
FOI/2019/01 01/01/2009 Iriseoir 15/01/2019 Faisnéis maidir le himscrúduithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2019/02 03/01/2019 Eile 29/01/2019 Na doiciméid ar fad a fuair an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ó Aonad Cuntasaíochta CDC an Chabháin de chuid Fhianna Fáil sna blianta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 agus 2018 Diúltaíodh don iarraidh Alt 41(1)(a)
FOI/2019/03 14/01/2009 Grúpaí Gnó/Sainleasa 21/01/2019 Miondealú ar na vótaí do thoghchán Pharlaimint na hEorpa sa bhliain 2014 de réir comhairle cathrach/comhairle contae Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2019/04 23/01/2019 Eile 19/02/2019 Taifid maidir le hathcheapadh na gcomhaltaí den Choimisiún Diúltaíodh don iarraidh Alt 15(1)(a)
FOI/2019/05 06/02/2019 Cliant 21/02/2019 Faisnéis maidir le cuairteanna a thug an t-iarrthóir ar shuíomh an chláir bhrústocaireachta sa 2 mhí a chuaigh thart Diúltaíodh don iarraidh Alt 15(1)(a
FOI/2019/06 18/02/2019 Iriseoir 26/02/2019 Cóipeanna de na tuarascálacha iniúchóireachta inmheánaí ar fad a cuireadh i gcrích sa bhliain 2017, sa bhliain 2018 agus go dtí seo sa bhliain 2019 Géilleadh do rochtain a dheonú Géilleadh go hiomlán do rochtain a dheonú ar an taifead
FOI/2019/07 06/03/2019 Eile 27/03/2019 An líon cásanna éillithe/mí-iompair ag polaiteoirí i gCeantar Bardasach Bhaile Átha Troim ón mbliain 2014 i leith, agus iad miondealaithe de réir bliana Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2019/08 06/03/2019 Eile 27/03/2019 An líon cásanna éillithe/mí-iompair ag polaiteoirí i bPoblacht na hÉireann ón mbliain 2014 i leith, agus iad miondealaithe de réir bliana Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2019/09 17/04/2019 Iriseoir 13/05/2019 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte maidir le comhlíonadh na reachtaíochta um eitic ag pearsana don tréimhse idir an 17/04/18 agus an 17/04/09. Géilleadh do rochtain a dheonú Géilleadh go hiomlán do rochtain a dheonú ar na taifid
FOI/2019/10 30/04/2019 Iriseoir 21/05/2019 Maidir le síntiúis a bheith á bhfáil ag páirtithe polaitíochta chun críocha polaitíochta cé nach raibh siad cláraithe chun déanamh amhlaidh (an 1/4/19 go dtí an lá inniu). Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 18(1), 32(1)(a) agus 37(1)
FOI/2019/11 30/04/2019 Iriseoir 21/05/2019 Maidir le hardáin Ghréasáin slua-chistithe a úsáid le haghaidh feachtais toghcháin (an 1/1/19 go dtí an lá inniu). Géilleadh don iarraidh go páirteach Alt 32(1)(a)
FOI/2019/12 05/06/2019 Iriseoir 28/06/2019 Maidir le híocaíochtaí a tháinig chun cinn in imscrúduithe lenar bhain an Comhairleoir John O’Donnell, an Comhairleoir Joe Queenan agus an Comhairleoir Hugh McElvaney Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 18(1), 36(1)(b) agus 37(1)
FOI/2019/13 07/06/2019 Eile 04/07/2019 Maidir le tríú páirtí féideartha Géilleadh go páirteach do rochtain a dheonú Ailt 18(1), 31(1)(a) agus 32(1)(a)
FOI/2019/14 21/06/2019 Iriseoir 04/07/2019 Maidir le: taifid airgeadais a bhaineann leis an imscrúdú ar cheathrar comhairleoirí agus comhfhreagras le Tithe an Oireachtais maidir le húsáid, mí-úsáid nó drochúsáid ar bith a baineadh as saoráidí Theach Laighean roimh na Toghcháin Eorpacha Géilleadh go páirteach do rochtain a dheonú Ailt 15(1)(d), 18(1), 36(1) agus 37(1)
FOI/2019/15 15/07/2019 Iriseoir 07/08/2019 Comhfhreagras idir Facebook, Google, Twitter agus an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ó mhí Eanáir 2018 i leith Géilleadh go páirteach do rochtain a dheonú Ailt 15(1)(d), 18(1) agus 41(1)(a)
FOI/2019/16 08/08/2019 Cliant 03/09/2019 An fhaisnéis ar fad atá i seilbh an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le hiarraidh a rinneadh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 Diúltaíodh do rochtain Ailt 15(1)(d) agus 32(1)(a)(i)
FOI/2019/17 08/08/2019 Iriseoir 15/08/2019 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus TDanna nó Seanadóirí neamhspleácha i dtaca leis an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte don bhliain 2018 Géilleadh do rochtain a dheonú Géilleadh go hiomlán do rochtain a dheonú ar na taifid
FOI/2019/18 28/08/2019 Iriseoir 05/09/2019 Taifid a bhaineann lena easnamhaí atá cumhachtaí an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le faireachán agus formhaoirseacht a dhéanamh ar airgead a chaitear faoin Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte Diúltaíodh do rochtain Alt 15(1)(a)
FOI/2019/19 28/08/2019 Iriseoir 10/09/2019 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus TDanna nó Seanadóirí neamhspleácha i dtaca leis an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte don bhliain 201 Géilleadh do rochtain a dheonú Géilleadh go hiomlán do rochtain a dheonú ar na taifid
FOI/2019/20 27/09/2019 Gnólacht/Grúpa Sainleasa 23/10/2019 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an CCOP) agus Cumann Rotary Loch Garman (2019) agus taifid maidir le freastal baill foirne ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil Chumann Rotary Loch Garman (1/7/19 Deonaithe go páirteach Ailt 18(1) agus 37(1)
FOI/2019/21 15/10/2019 Iriseoir 04/11/2019 Comhfhreagras idir UCD agus an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an CCOP) nach mbaineann ach le brústocaireacht a rinne UCD ó Eanáir 2017 ar aghaidh  Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/22 18/10/2019 Iriseoir 06/12/2019 Cóipeanna de ghearáin maidir le polaiteoirí a ghlacann le tabhartais pholaitiúla do thoghcháin Eorpacha agus áitiúla (2019); cóipeanna d’aon chomhfhreagras inmheánach faoi na gearáin seo; cóipeanna de chomhfhreagras a sheol an CCOP chuig polaiteoirí nó grúpaí faoi shaincheisteanna comhlíonta reachtúil a bhaineann lena bhfeachtais toghcháin a chistiú Deonaithe go páirteach Ailt 18(1), 30(1)(a), 32(1)(a) agus 37(1)
FOI/2019/23 22/10/2019 Iriseoir 01/11/2019 Cóipeanna de thaifid maidir le cibé acu ar cheart nó nár cheart go mbeadh airí sa rialtas reatha (ar TDanna Neamhspleácha iad, chomh maith céanna) i dteideal an liúntas gníomhaíochtaí parlaiminteacha a éileamh. Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/24 21/11/2019 Iriseoir 02/12/2019 Cóipeanna de thaifid maidir le toirmeasc ar fhógraí polaitiúla ar Twitter (ón 1 Meán Fómhair 2019 go dtí dáta na fála) Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/25 21/11/2019 Iriseoir 09/12/2019 Cóipeanna de thaifid maidir le córas chun míleáiste a thaifeadadh i bhfeidhm d’airí agus d’airí sóisearacha (ón 1 Eanáir 2019 go dtí dáta na fála). Deonaithe  Deonaíodh na taifid ina n-iomláine
FOI/2019/26 04/12/2019 Iriseoir 18/12/2019 Comhfhreagras idir an oifig seo agus Dara Murphy, T.D., nó a oifig, nó daoine a ghníomhaíonn thar a cheann, i rith mhí na Samhna agus na Nollag 2019 go dtí seo Diúltaithe Alt 15(1)(a)
FOI/2019/27 06/12/2019 Iriseoir 23/12/2019 aon taifid a coimeádadh nó a bhaineann leis an bhféidearthacht go n-imscrúdóidh an CCOP éilimh an Teachta Dála Dara Murphy ar an liúntas taistil agus cóiríochta. Deonaithe go páirteach Ailt 18(1) agus 37(1)
FOI/2019/28 19/12/2019 Iriseoir 16/01/2020 Taifid i seilbh SIPO maidir leis an iar-Aire Stáit, Dara Murphy, idir 2016 agus Nollaig 2019, seachas aon ghnáth-thaifid riaracháin a d’fhéadfadh a bheith sa chomhad seo agus faisnéis i seilbh an phobail lena n-áirítear clár leasanna comhaltaí agus ráitis maidir le síntiúis Ceadaithe i bpáirt A. 15(1)(d), 18(1) agus 37(1)
Uimhir Thagartha Dáta na hIarrata Catagóir iarrthóra Dáta na Breithe Sonraí Eisithe/Coinnithe Siar Díolúintí a Cuireadh i bhFeidhm
FOI/2018/01 10/01/2018 Iriseoir 21/02/2018 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte sa bhliain 2017 agus go dtí seo sa bhliain 2018; na meabhráin agus na nótaí go léir faoi chruinnithe a bhaineann le deontais a thug na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte sa bhliain 2017 agus go dtí seo sa bhliain 2018. Diúltaíodh di Ailt 32(1)(a) agus 41(1)(a)
FOI/2018/02 17/01/2018 Iriseoir 15/02/2018 Bunachar sonraí atá comhdhéanta d'fhógraí íocaíochta seasta ar eisigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí iad chuig cláraithe ar cuireadh a dtuairisceáin isteach go déanach faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil. Diúltaíodh di Alt 41(1)(b)
FOI/2018/03 19/01/2018 Iriseoir 27/02/2018 An comhfhreagras ar fad a bhfuair an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí é nó ar ghlac sé páirt ann i dtaca le Equate - nó le comhlachtaí nó daoine aonair gaolmhara Géilleadh di go páirteach Ailt 18(1) agus 37(1)
FOI/2018/04 22/01/2018 Eile 16/02/2018 1. Cóip de chlár na mbrústocairí oifigiúla atá cláraithe mar bhrústocairí atá ag obair laistigh den stát don tréimhse 2013-2018, i gcás go bhfuil siad difriúil leo sin atá ar an liosta ar líne; 2. Cóip de sceideal/liosta brústocairí cláraithe a bhfuil cónaí oifigiúil orthu i gContae Chill Chainnigh, i gcás go bhfuil siad difriúil leis an liosta ar líne; 3. Cóip dá thuairisceáin i gcás gur Brústocaire cláraithe é duine ainmnithe. Diúltaíodh di Alt 15(1)(a)
FOI/2018/05 24/01/2018 Eile 21/02/2018 Na doiciméid go léir, lena n-áirítear bileoga faisnéise, miontuairiscí, tuarascálacha, meabhráin agus/nó comhfhreagras atá i seilbh an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a bhaineann le Comhairle Náisiúnta na mBan nó a tháinig aisti ón 1/9/17 go dtí seo). Géilleadh di go páirteach Alt 41(1)(a)
FOI/2018/06 02/02/2018 Grúpaí Gnó/Sainleasa 21/02/2018 freagairtí do "RFT 90678 - Ombudsman marketing project - Single Supplier Framework Agreement for the Provision of Marketing/project management/communications consultancy services" (etenders.gov.ie, 9/12/14) Géilleadh di go páirteach Ailt 18(1) agus 36(1)
FOI/2018/07 05/02/2018 Iriseoir 27/03/2018 1. An comhfhreagras ar fad (a seoladh agus a fuarthas) idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus aon tríú páirtithe cláraithe idir an 1/8/17 agus an 5/2/18. 2. An comhfhreagras ar fad idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus aon ghrúpaí maidir lena stádas féideartha mar thríú páirtí nó maidir lena gclárú féideartha mar thríú páirtithe idir an 1/8/17 agus an 5/2/18. Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 32(1)(a) agus 37(1)
FOI/2018/08 05/02/2018 Grúpaí Gnó/Sainleasa 21/02/2018 Taifid éagsúla maidir le láthair i nDún Dealgan, Co. Lú Diúltaíodh di Alt 15(1)(a)
FOI/2018/09 08/02/2018 Iriseoir 15/03/2018 an comhfhreagras ar fad (a seoladh go leictreonach agus trí chasadh an phoist idir an 1/12/15 agus an 8/2/18) idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus na comhlachtaí seo a leanas: Na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte; Amnesty International Ireland; Amnesty International; Cumann Pleanála Clainne na hÉireann; an Feachtas um Chearta Ginmhillte; Daoine den phobal; agus na meabhráin inmheánacha agus an comhfhreagras ar fad laistigh den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir le deontais a deonaíodh do na heagraíochtaí thuas ó na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte le linn na tréimhse céanna. Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 32(1)(a), 35(1)(a), 36(1)(b), 37(1) agus 41(1)(b)
FOI/2018/10 08/02/2018 Eile 16/03/2018 taifid dar dáta an 1/4/17 go dtí dáta eisiúna na dtaifead, a bhaineann le cistiú ó fhoinsí eachtracha, go háirithe na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte, a fuair Amnesty International, Cumann Pleanála Clainne na hÉireann agus an Chomhairle um Chearta an Duine Diúltaíodh di Ailt 15(1)(d) agus 32(1)(a)
FOI/2018/11 12/02/2018 Eile 08/03/2018 Na taifid go léir ón 1/1/16 a bhaineann le gach teagmháil, bíodh siad i scríbhinn, trí ríomhphost nó i riocht cruinnithe miontuairiscithe, idir 'Equate', grúpa brústocaireachta oideachais, agus an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Géilleadh di go páirteach Ailt 18(1), 32(1)(a), 37(1) agus 41(1)(b)
FOI/2018/12 07/03/2018 Eile 13/03/2018 Cóip de na tuairisceáin go léir (tuairisceáin ráithiúla etc.) chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí/Lobbying.ie a sheol Brústocairí cláraithe a rinne brústocaireacht ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh; agus cóip den chomhfhreagras ábhartha ar fad ina dhiaidh sin, nuair is infheidhme. Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2018/13 26/04/2018 Eile 10/05/2018 Taifid áirithe maidir leis an gCoimisiún Reifrinn reatha Aistríodh an iarraidh Aistríodh an iarraidh chuig an gCoimisiún Reifrinn reatha
FOI/2018/14 27/04/2018 Eile 18/05/2018 Taifid maidir le Cumann Onórach Óstaí an Rí Diúltaíodh don iarraidh Alt 15(1)(d) agus alt 41(1)(b)
FOI/2018/15 02/05/2018 Iriseoir 18/05/2018 Taifid maidir le hiarrthóir ainmnithe i dtoghchán áitiúil Diúltaíodh don iarraidh Alt 15(1)(a)
FOI/2018/16 02/06/2018 Iriseoir 02/07/2018 Comhfhreagras le cuideachtaí meán sóisialta/teicneolaíochta agus taifid inmheánacha maidir le fógraíocht ar líne díreach roimh an reifreann aisghairme Géilleadh di go páirteach Alt 18(1)
FOI/2018/17 06/06/2018 Iriseoir 03/07/2018 Comhfhreagras a sheol an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí chuig daoine den phobal/chuig grúpaí agus na freagraí a fuarthas maidir le saincheisteanna comhlíonta reachtúil i ndáil le cistiú feachtais le haghaidh gníomhaíochtaí le linn an reifrinn ar an Ochtú Leasú. Géilleadh di go páirteach Ailt 18(1), 36(1) agus 37(1)
FOI/2018/18 03/07/2018 Iriseoir 09/07/2018 Comhfhreagras le hiarsheirbhísigh phoiblí a bhí ar lorg díolúine ón tréimhse "mharana" le haghaidh obair a dhéanamh in eagraíocht brústocaireachta sa bhliain 2017 nó sa bhliain 2018. Diúltaíodh don iarraidh Alt 41(1)(b)
FOI/2018/19 20/07/2018 Iriseoir 02/08/2018 Taifid maidir le Equate idir an 1 Eanáir 2017 agus an 1 Eanáir 2018 Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 37(1) agus 41(1)(b)
FOI/2018/20 20/07/2018 Iriseoir 31/08/2018 Comhfhreagras inmheánach agus gearáin maidir le Amnesty International; comhfhreagras le tríú páirtithe maidir le Fondúireachtaí Sochaí Oscailte Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 35(1), 36(1) agus 37(1)
FOI/2018/21 12/08/2018 Eile 05/09/2018 An t-airgead a chaith na páirtithe uile ar fhógraíocht sna meáin shóisialta sa dá bhliain seo a chuaigh thart. Diúltaíodh don iarraidh Alt 41(1)(b)
FOI/2018/22 17/08/2018 Cliant 13/09/2018 Taifid ar chomhfhreagras maidir le Equate Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 37(1) agus 41(1)(b)
FOI/2018/23 21/08/2018 Iriseoir 05/11/2018 bileoga, tuarascálacha, moltaí nó doiciméid eile den sórt sin a ullmhaíodh don Choimisiún maidir le Amnesty International Ireland Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 15(1)(d) agus 18(1)
FOI/2018/24 20/08/2018 Iriseoir 16/10/2018 Miontuairiscí ar chruinnithe an lucht bainistíochta ón 1 Lúnasa 2017 go dtí an dáta a fuarthas an iarraidh Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 18(1), 37(1) agus 41(1)(b)
FOI/2018/25 13/09/2018 Cliant 03/12/2018 Taifid éagsúla maidir le tríú páirtithe, leis an Roinn Tithíochta, etc., le nósanna imeachta Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2018/26 23/09/2018 Iriseoir 16/10/2018 Cóipeanna d'aon tuarascálacha, aon mheabhráin, aon aighneachtaí, aon mholtaí, aon bhileoga faisnéise agus aon doiciméid mhínitheacha/athbhreithniúcháin eile den sórt sin a bhaineann leis na treoirlínte athbhreithnithe ón gCoimisiún um Chaighdeáin don toghchán uachtaránachta Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 18(1), 29(1), 31(1)(a) agus 37(1)
FOI/2018/27 24/09/2018 Iriseoir 17/10/2018 Taifid a bhaineann le tuairisceán brústocaireachta a scriosadh Diúltaíodh don iarraidh Alt 41(1)(b)
FOI/2018/28 15/10/2018 Cliant 22/11/2018 Taifid a bhaineann le Comhionannas Oideachais agus le Rochtain Chothrom ar Oideachas CTR (ag trádáil faoin ainm Comhionannas Oideachais) ("Comhionannas Oideachais" i dteannta a chéile) don tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 2015 go dtí seo Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 37(1) agus 41(1)(b)
FOI/2018/29 26/10/2018 Iriseoir 23/11/2018 cóip d'aon dearbhú/chlár leasanna atá i seilbh an Choimisiúin um Chaighdeáin agus a rinne láithreoirí/fostaithe RTÉ. Diúltaíodh don iarraidh Alt 41(1)(b)
FOI/2018/30 18/02/2019 (Iarraidh leasaithe) Iriseoir 14/03/2019 Cóipeanna de chomhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus Seirbhís/Coimisiún Thithe an Oireachtais ón 1 Meán Fómhair 2017 i leith, gan aon ghnáthchomhfhreagras riaracháin a áireamh. Géilleadh do rochtain a dheonú Géilleadh go hiomlán do rochtain a dheonú ar na taifid Géilleadh do rochtain a dheonú Géilleadh go hiomlán do rochtain a dheonú ar na taifid
FOI/2018/31 03/12/2018 Iriseoir 19/12/2018 Cóipeanna de na haighneachtaí go léir a rinneadh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin i dtaca leis an gcomhairliúchán poiblí ar an gCód Iompair do Bhrústocairí Diúltaíodh don iarraidh Alt 15(1)(f)
FOI/2018/32 20/12/2018 Eile 21/01/2019 Cóipeanna de ghearáin/costais imscrúdaithe/faisnéis maidir le comhaltaí den Choimisiún Géilleadh don iarraidh go páirteach Ailt 12(1)(b), 15(1)(b) & 41(1)(b)
Uimhir Thagartha Dáta na hIarrata Catagóir iarrthóra Dáta na Breithe Sonraí Eisithe/Coinnithe Siar Díolúintí a Cuireadh i bhFeidhm
FOI/2017/1 18/01/2017 Cliant 14/02/2017 Cóipeanna d'ailt de na hAchtanna Toghcháin ina sonraítear nach mór d'iarrthóir i dtoghchán nach ndearna speansais a thabhú ná síntiúis a fháil "doiciméid reachtúla ábhartha" a chur ar fáil/a chomhlánú; tras-scríbhinní den phlé ar chinntí an Choimisiúin ar an ábhar sin. Diúltaíodh do rochtain Alt 15(1)(a) agus 15(1)(d)
FOI/2017/2 19/01/2017 Eile 14/02/2017 Ainmneacha na 66 pholaiteoir ar tharchuir an Coimisiún chuig an nGarda Síochána iad. Diúltaíodh do rochtain Alt 15(1)(d)
FOI/2017/3 01/02/2017 Eile 21/03/2017 Maidir le cistiú ón bhFondúireacht Sochaí Oscailte do Chumann Pleanála Clainne na hÉireann, Amnesty International Ireland, agus an Feachtas um Chearta Ginmhillte Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 18(1);35(1);36(1)
FOI/2017/04 09/02/2017 Eile 08/03/2017 Taifid a bhaineann le halt preasa sa Village Magazine sa bhliain 2012 á cheistiú cén fáth nár ionchúisíodh idir 12 dhuine agus 20 duine a chuimsigh polaiteoirí agus daoine gnó. Diúltaíodh do rochtain Alt 15(1)(a)
FOI/2017/05 09/02/2017 Eile 08/03/2017 Taifid maidir le líomhaintí éillithe pholaitiúil in aghaidh polaiteoir ainmnithe. Diúltaíodh do rochtain Alt 15(1)(a)
FOI/2017/06 30/03/2017 Iriseoir 27/04/2017 Maidir le himscrúdú ar chomhairleoir Diúltaíodh do rochtain Alt 32(1)(a)(ii)
FOI/2017/07 05/04/2017 Eile 18/05/2017 Maidir le: Amnesty International Ireland, Amnesty International (Ireland) Foundation, an Chomhairle um Chearta an Duine, Iontaobhas na hÉireann um Shaoirsí Sibhialta, Cearta an Duine agus Bunsaoirsí Deonaíodh rochtain go páirteach Ailt 18(1); 36(1); 37(1); 41(1)(a)
FOI/2017/08 05/05/2017 Iriseoir 16/05/2017 Maidir le: tuarascálacha iniúchóireachta/caiteachais a chuir comhaltaí neamhspleácha den Oireachtas isteach i dtaca leis an dóigh ar chaith siad an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte. Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2017/09 02/06/2017 Iriseoir 29/06/2017 Maidir le ráitis faoi leasanna do stiúrthóirí comhlachtaí poiblí idir an bhliain 2010 agus an bhliain 2017 Diúltaíodh do rochtain Alt 41(1)(b)
FOI/2017/10 19/06/2017 Iriseoir 30/06/2017 Maidir le comhfhreagras le comhlachtaí i dtaca le ceanglais tríú páirtí Deonaíodh rochtain go páirteach Ailt 18(1) agus 41(1)(a)
FOI/2017/11 20/06/2017 Iriseoir 29/06/2017 Maidir le: ráitis a chuir ceannairí páirtí agus comhaltaí neamhspleácha den Oireachtas isteach i dtaca leis an dóigh ar chaith siad an Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte. Diúltaíodh do rochtain Alt 15(1)(e)
FOI/2017/12 12/07/2017 Iriseoir 02/08/2017 Comhfhreagras le TDanna agus le Seanadóirí ó thús na bliana 2016 i leith maidir le caiteachas ar "shiamsaíocht" mar chuid den Liúntas Gníomhaíochtaí Parlaiminte agus comhfhreagras le Mick Wallace TD ón mbliain 2016 i leith maidir leis an dóigh a bhfuil sé ag úsáid an Liúntais Ghníomhaíochtaí Parlaiminte Deonaíodh rochtain Deonaíodh taifid ina n-iomláine
FOI/2017/13 12/09/2017 Iriseoir 06/10/2017 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus Seirbhís/Coimisiún Thithe an Oireachtais ón 1 Eanáir 2016 go dtí seo, gan gnáthchomhfhreagras laethúil ná comhfhreagras riaracháin a áireamh Deonaíodh rochtain Deonaíodh taifid ina n-iomláine
FOI/2017/14 24/11/2017 Iriseoir 18/12/2017 Iarrataí ar an tréimhse mharana a tharscaoileadh d'oifigeach poiblí ainmnithe Diúltaíodh do rochtain Alt 41(1)(b)
FOI/2017/15 05/12/2017 Iriseoir 21/12/2017 Líon agus costas na n-imscrúduithe maidir leis na comhaltaí boird de chuid Údarás na Gaeltachta, GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann agus Forbairt Shionainne Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2017/16 28/12/2017 Eile 27/03/2018 Na taifid go léir maidir le Amnesty International Ireland agus Amnesty International (Ireland) Foundation ón 01/01/17 go dtí seo Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 32(1)(a), agus 41(1)(a)
FOI/2017/17 12/12/2017 Eile 09/02/2018 Na taifid go léir maidir leis an gComhairle um Chearta an Duine agus le hIontaobhas na hÉireann um Shaoirsí Sibhialta, Cearta an Duine agus Bunsaoirsí ón 01/01/17 go dtí seo Géilleadh di go páirteach Ailt 18(1), 36(1), 37(1) agus 41(1)(a)
FOI/2017/18 12/12/2017 Eile 09/02/2018 Na taifid go léir maidir le Cumann Pleanála Clainne na hÉireann ón 01/01/17 go dtí seo Géilleadh di go páirteach Ailt 18(1), 32(1)(a), 37(1) agus 41(1)(a)
FOI/2017/19 12/12/2017 Iriseoir 19/02/2018 An comhfhreagras ar fad chuig an/ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus Amnesty International; an Chomhairle um Chearta an Duine; agus Institiúid Pleanála Clainne na hÉireann ó mhí Eanáir 2015 go dtí seo Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 32(1)(a), 35(1), 36(1), 37(1) agus 41(1)(a)
FOI/2017/20 12/12/2017 Iriseoir 19/02/2018 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus Amnesty Ireland ó thús na bliana 2016 i leith maidir lena chistiú ó na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte; comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte; comhfhreagras le Cumann Pleanála Clainne na hÉireann agus an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir lena chistiú ó na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 32(1)(a), 35(1) agus 36(1)
comhfhreagras ó thríú páirtithe eile sa bhliain 2017 maidir le cistiú na bhFondúireachtaí Sochaí Oscailte.
FOI/2017/21 13/12/2017 Iriseoir 19/02/2018 Aon aighneachtaí/na haighneachtaí go léir ar bhain measúnóirí an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí leas astu agus iad ag teacht ar an gconclúid go bhfuair Amnesty International Ireland agus eagraíochtaí eile 'síntiúis thoirmiscthe' faoin Acht Toghcháin. Diúltaíodh di Alt 32(1)(a)
FOI/2017/22 14/12/2017 Eile 12/02/2018 Cóip de litir a fuarthas maidir le síntiús a thug na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte do Amnesty Ireland Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 32(1)(a), 35(1) agus 36(1)
FOI/2017/23 21/12/2017 Iriseoir 20/02/2018 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte - nó comhlachtaí nó daoine aonair gaolmhara - maidir le déileálacha le déanaí leis na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte i dtaca le síntiúis a tugadh do thrí eagraíocht Éireannacha Géilleadh di go páirteach Ailt 15(1)(d), 18(1), 32(1)(a), 35(1) agus 36(1)
FOI/2017/24 29/12/2017 Eile 26/01/2018 Cóip de thuarascáil maidir le síntiús a thug na Fondúireachtaí Sochaí Oscailte do Amnesty International Diúltaíodh di Alt 15(1)(a)
Uimhir Thagartha Dáta na hIarrata Catagóir iarrthóra Dáta na Breithe Sonraí Eisithe/Coinnithe Siar Díolúintí a Cuireadh i bhFeidhm
FOI/2016/01 11/01/2016 Eile 12/02/2016 Faisnéis ina sheilbh ina bhfuil cur síos ar an gComhéadan Feidhmchláir (API) arna úsáid ag www.lobbying.ie Deonaíodh rochtain Rinneadh taifead amháin a shainaithint agus a dheonú go hiomlán
FOI/2016/02 24/02/2016 Iriseoir 15/04/2016 Cóipeanna de chomhfhreagras ar bith idir an Coimisiún um Chaighdeáin agus Tithe an Oireachtais maidir le húsáid, mí-úsáid nó drochúsáid as saoráidí Theach Laighean sa tréimhse díreach roimh olltoghchán 2016. Deonaíodh rochtain Deonaíodh taifid ina n-iomláine
FOI/2016/03 04/03/2016 Eile 07/03/2016 An méid airgid iomlán a chaith páirtithe polaitíochta ar phóstaeir feachtais d'Olltoghchán 2016. Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2016/04 04/04/2016 Eile 12/04/2016 Sonraí faoi na síntiúis go léir a fuair Pat "the Cope" Gallagher agus Liam Aylward ó bhunú an Choimisiúin um Chaighdeáin i leith. Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2016/05 05/04/2016 Iriseoir 01/07/2016 Cóipeanna de na ráitis chaiteachais go léir nó de dhoiciméid eile a chuir teachtaí neamhspleácha agus seanadóirí neamhspleácha isteach i leith an Liúntais Cheannairí, mar a éilítear faoin Acht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014 ó theacht i bhfeidhm na reachtaíochta i leith. Deonaíodh rochtain go páirteach 15(1)(d)
FOI/2016/06 08/04/2016 Iriseoir 13/05/2016 Faisnéis i dtaca le comhairle a tugadh do Theachtaí Dála agus do Sheanadóirí de chuid Shinn Féin maidir le síntiúis. Deonaíodh rochtain Eisíodh taifid ina n-iomláine
FOI/2016/07 21/04/2016 Eile 19/05/2016 Faisnéis a bhaineann le liosta de na polaiteoirí Éireannacha agus na cuideachtaí Éireannacha go léir atá ainmnithe i bPáipéir Phanama. Diúltaíodh do rochtain 15(1)(a)
FOI/2016/08 10/05/2016 Iriseoir 01/07/2016 Na taifid airgeadais go léir a bhaineann leis an imscrúdú ar an Seanadóir Brian Ó Domhnaill, iarchomhalta de Chomhairle Contae Dhún na nGall. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 18(1)
FOI/2016/09 16/05/2016 Eile 01/07/2016 Na taifid go léir a bhaineann le Bainc-Aontas Éireann, le Banc na hÉireann nó le Permanent TSB maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 13 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2013
FOI/2016/10 31/05/2016 Iriseoir 31/05/2016 Comhfhreagras idir an Cumann Camógaíochta agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt faoi thacaíocht maoiniúcháin do chamógaíocht idirchontae agus do pheil Ghaelach na mban. Tarraingíodh an iarraidh siar Aistríodh í chuig an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
FOI/2016/11 17/07/2016 Iriseoir 12/08/2016 Miondealú ar íocaíochtaí a rinneadh le cuideachtaí as seirbhísí aistriúcháin idir an 1/1/13 agus an 31/12/15. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 15(1)(d)
FOI/2016/12 23/08/2016 Iriseoir 05/10/2016 An méid airgid iomlán a chaith an Coimisiún um Chaighdeáin ar sheirbhísí aistriúcháin sna blianta 2013, 2014 agus 2015. Deonaíodh rochtain Deonaíodh rochtain iomlán ar 2 thaifead; soláthraíodh ar bhonn riaracháin lasmuigh de Shaoráil Faisnéise taifid eile a eisíodh roimhe sin.
FOI/2016/13 21/09/2016 Iriseoir 18/10/2016 Na taifid airgeadais go léir a bhaineann leis an imscrúdú ar an Seanadóir Brian Ó Domhnaill a bhí i seilbh an Choimisiúin um Chaighdeáin idir an 10 Bealtaine agus an 21 Meán Fómhair 2016. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 18(1)
FOI/2016/14 17/11/2016 Iriseoir 22/11/2016 Costas iomlán an imscrúdaithe ar sháruithe líomhnaithe arna ndéanamh ag an Uas. Tim Caffrey, iarPhríomhfheidhmeannach, Comhairle Contae an Longfoirt. Tarraingthe siar Tarraingthe siar
FOI/2016/15 07/12/2016 Iriseoir 07/12/2016 Miondealú de réir páirtí ar an gcistiú stáit ar fad a tugadh do pháirtithe polaitíochta sa bhliain féilire 2016; lena n-áirítear, más féidir, an cuspóir a ndearnadh an t-airgead a dheonú/a úsáid ina leith.  Tarraingthe siar (níl aon taifid ann) Tarraingthe siar
FOI/2016/16 15/12/2016 Iriseoir 13/01/2017 Na taifid airgeadais go léir a bhaineann leis an imscrúdú ar an Seanadóir Brian Ó Domhnaill, iarchomhalta Chomhairle Contae Dhún na nGall, a bhí i seilbh an Choimisiúin um Chaighdeáin idir an 21 Meán Fómhair 2016 agus an 15 Nollaig. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 18(1)
Uimhir Thagartha Dáta na hIarrata Catagóir iarrthóra Dáta na Breithe Sonraí Eisithe/Coinnithe Siar Díolúintí a Cuireadh i bhFeidhm
FOI/2015/01 16/01/2015 Iriseoir 20/02/2015 Taifid a bhaineann leis an Imscrúdú a rinneadh ar an iarchomhairleoir Dessie Larkin. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 22(1)(a) agus alt 41(1)(b) 
FOI/2015/01 16/01/2015 Iriseoir 20/02/2015 Taifid a bhaineann leis an Imscrúdú a rinneadh ar an iarchomhairleoir Dessie Larkin. Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 22(1)(a) agus alt 41(1)(b) 
FOI/2015/02 02/02/2015 Eile 24/02/2015 Faisnéis faoi na speansais a d'éiligh gach duine de na hiarrthóirí i bhFothoghchán Ros Comáin-Liatroma Theas a reáchtáladh an 10 Deireadh Fómhair 2014. Diúltaíodh do rochtain 15(1)(d)
FOI/2015/03 12/02/2015 Iriseoir 23/02/2015 Taifid a bhaineann leis an moladh a rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) go n-iarrfaí ar Airí éilimh mhíleáiste a dhearbhú. Deonaíodh rochtain  
FOI/2015/04 20/08/2015 Eile 19/10/2015 Iarraidh ar thrí chóip den fhaisnéis faoin dóigh a rialáiltear an Coimisiún um Chaighdeáin, go háirithe treoirlínte maidir leis an gcinneadh ar cé acu a ionchúiseofar polaiteoirí éillitheacha nó nach n-ionchúiseofar. Diúltaíodh do rochtain Níor chuir an t-iarrthóir sonraí dóthanacha ar fáil chun go mbeifí in ann na taifid a shainaithint.
FOI/2015/05 04/11/2015 Iriseoir 30/11/2015 Leabhar na nDoiciméad a bhí mar chuid den imscrúdú a rinne an Coimisiún um Chaighdeáin ar Tim Caffrey, ar imscrúdú é a tháinig chun deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2015. Diúltaíodh do rochtain Diúltaíodh do rochtain ar Leabhar na nDoiciméad.
FOI/2015/06 25/11/2015 Iriseoir 18/12/2015 Sonraí faoi na himscrúduithe go léir ar sheol an Coimisiún um Chaighdeáin iad ar úsáid an pháipéarachais sholáthartha ag comhaltaí den Oireachtas le linn na Dála reatha. Diúltaíodh do rochtain Tá faisnéis a fuarthas de réir na nAchtanna um Eitic ann sna taifid agus ní féidir iad a nochtadh
FOI/2015/07 11/12/2015 Iriseoir 22/12/2015 Comhfhreagras idir an Coimisiún um Chaighdeáin agus FSS, an tAire Sláinte, an tArd-Rúnaí sa Roinn Sláinte, Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann, Comhlachas Chomhairleoirí Ospidéil na hÉireann, TDanna agus Roinn an Taoisigh. Tarraingíodh an iarraidh siar Tarraingíodh an iarraidh siar
FOI/2015/08 10/12/2015 Eile 11/01/2016 Faisnéis i dtaca le roinnt clár de chuid RTÉ: Deonaíodh rochtain go páirteach Alt 37(1) agus alt 18(1)
14/01/2016 21/04/2016   Diúltaíodh don iarraidh Ní cheadaítear cóip eile de na taifid eisithe a thabhairt leis an Acht um Shaoráil Faisnéise
    Iarraidh ar chóipeanna breise.