Ceapadh Daniel O’Keeffe, Breitheamh Ard-Chúirte ar scor, mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an 11 Feabhra 2014.

Glaodh chun an Bharra air sa bhliain 1964 tar éis dó céimeanna a bhaint amach as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus as Óstaí an Rí. Chleacht sé ag an mBarra go dtí gur ceapadh é chun na hArd-Chúirte sa bhliain 2008. Ceapadh é mar Abhcóide Sinsearach sa bhliain 1985. Cháiligh sé roimhe sin mar Chuntasóir Cairte.

Bhí an Breitheamh Onórach O’Keeffe ar an gCathaoirleach ar an dara tuarascáil ó Chomhlacht Tagarmharcála na Seirbhíse Poiblí, a cuireadh faoi bhráid an Aire Airgeadais sa bhliain 2007. Bhí sé ar an gCathaoirleach ar Phainéal Táthcheangail na hÉireann ón mbliain 1997 go dtí an bhliain 2008.

Ceapadh Seamus McCarthy mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an 28 Bealtaine 2012. D’oibrigh sé roimhe sin mar Stiúrthóir Iniúchóireachta in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ón mbliain 2008 i leith. Bhí freagracht fhoriomlán air as clár tuairiscithe na hOifige agus as Ioncam, Coimirce Shóisialach agus iniúchtaí oideachais tríú leibhéal. Idir an bhliain 1994 agus an bhliain 2008, bhí sé ar an Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta sa Stiúrthóireacht Tuairiscithe. D’aistrigh sé chuig an Oifig ón Roinn Airgeadais, áit ar oibrigh sé ón mbliain 1981 go dtí an bhliain 1994 agus a ndearna sé anailís eacnamaíoch agus dhéimeagrafach agus obair meastóireachta ar bheartais agus ar chláir.

Tá céim Máistreachta in Eolaíocht (Anailís Earnála Poiblí) ag an Uas. McCarthy, rud a bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, air. Tá céim Baitsiléir Ealaíon in Eacnamaíocht agus Eolaíocht na Polaitíochta aige freisin, rud a bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, air.

Ceapadh Peter Tyndall mar Ombudsman an 2 Nollaig 2013. Sular ceapadh é mar Ombudsman, chaith Peter cúig bliana, ón mbliain 2008 go dtí an bhliain 2013, ag obair mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí don Bhreatain Bheag. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus ina Cheann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige agus bhí roinnt ról éagsúil aige freisin i dtithíocht agus i gcúram sóisialta, go háirithe maidir le seirbhísí tithíochta agus tacaíochta a fhorbairt do dhaoine faoi mhíchumas foghlama.

Tá an tUas. Tyndall ar an Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman faoi láthair, agus tá lear óráidí agus foilseachán ar shaincheisteanna Ombudsman curtha i gcrích aige. Tá céim MSc aige i mBainistíocht Straitéiseach, rud a bhronn Ollscoil Caerdydd air.

 

Chuaigh Peter Finnegan isteach i Seirbhís Thithe an Oireachtais i mí Eanáir 1997 agus ceapadh é mar Chléireach Dháil Éireann an 13 Eanáir 2016.

Roimhe sin, d’oibrigh an tUas. Finnegan i Roinn an Taoisigh, sa Roinn Oideachais agus Scileanna, sa Roinn Airgeadais, sa Roinn Coimirce Sóisialaí agus in Oifig na nOibreacha Poiblí. Is as Baile Átha Cliath dó agus tá céim BSc (Eolaíocht Ríomhaireachta) aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; tá Dioplóma Deimhnithe aige i gCuntasaíocht agus Airgeadas ó Chomhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte; agus tá céim Mháistreachta aige i Riarachán Gnó (MBA) ó Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Ceapadh Martin Groves mar Chléireach Sheanad Éireann i mí Eanáir 2017, tar éis dó fónamh mar Chléireach Cúnta ó mhí an Mheithimh 2014 i leith. Chuaigh sé isteach i bhfoireann Sheirbhís Thithe an Oireachtais sa bhliain 1992, áit ar oibrigh sé i raon ról difriúil, lenar áiríodh mar Oifigeach Airgeadais agus mar chléireach do roinnt coistí Oireachtais agus do na hoifigí nós imeachta parlaiminte. Roimh an mbliain 1992, d’oibrigh sé sa Roinn Cosanta, in Telecom Éireann agus sa Roinn Poist agus Telegrafa.

Áirítear leis na freagrachtaí atá ar an Uas. Groves obair Sheanad Éireann a riar agus comhairle nós imeachta a thabhairt don Chathaoirleach agus do Sheanadóirí. Tá sé ina Cheann Comhairimh do thoghcháin don Seanad freisin. Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas dó.

Chleacht Jim O’Keeffe mar aturnae in Iarthar Chorcaí agus d’fhóin sé mar chomhalta de Dháil Éireann ar feadh 34 bliana sula ndeachaigh sé ar scor sa bhliain 2011.

Le linn a ghairme sa pholaitíocht, shealbhaigh sé na róil mar Aire Stáit do Ghnóthaí Eachtracha agus mar Aire Stáit don Airgeadas agus don tSeirbhís Phoiblí. Bhí freagracht Binse Tosaigh air as raon punann difriúil agus é sa Fhreasúra. D’fhóin sé ar a lán coistí Oireachtais agus bhí sé ina chomhalta de Thionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann agus de Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa freisin.

Tá an tUas. O’Keeffe ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar roinnt cuideachtaí faoi láthair agus ceapadh é chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí i mí Feabhra 2014.