Cheap an tUachtarán Micheál Ó hUigínn Garrett Sheehan, breitheamh ar scor de chuid na Cúirte Achomhairc, go téarma sé bliana mar Chathaoirleach an Choimisiúin, le héifeacht ón 9 Nollaig 2020.

Thosaigh Garrett Sheehan a ghairm bheatha mar aturnae. Ceapadh é chun na hArd-Chúirte in 2007, agus chun na Cúirte Achomhairc in 2014, áit ar fhóin sé go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2017.

Ceapadh Seamus McCarthy mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an 28 Bealtaine 2012. D’oibrigh sé roimhe sin mar Stiúrthóir Iniúchóireachta in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ón mbliain 2008 i leith. Bhí freagracht fhoriomlán air as clár tuairiscithe na hOifige agus as Ioncam, Coimirce Shóisialach agus iniúchtaí oideachais tríú leibhéal. Idir an bhliain 1994 agus an bhliain 2008, bhí sé ar an Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta sa Stiúrthóireacht Tuairiscithe. D’aistrigh sé chuig an Oifig ón Roinn Airgeadais, áit ar oibrigh sé ón mbliain 1981 go dtí an bhliain 1994 agus a ndearna sé anailís eacnamaíoch agus dhéimeagrafach agus obair meastóireachta ar bheartais agus ar chláir.

Tá céim Máistreachta in Eolaíocht (Anailís Earnála Poiblí) ag an Uas. McCarthy, rud a bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, air. Tá céim Baitsiléir Ealaíon in Eacnamaíocht agus Eolaíocht na Polaitíochta aige freisin, rud a bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, air.

Ceapadh Peter Tyndall mar Ombudsman an 2 Nollaig 2013. Sular ceapadh é mar Ombudsman, chaith Peter cúig bliana, ón mbliain 2008 go dtí an bhliain 2013, ag obair mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí don Bhreatain Bheag. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige agus ina Cheann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige agus bhí roinnt ról éagsúil aige freisin i dtithíocht agus i gcúram sóisialta, go háirithe maidir le seirbhísí tithíochta agus tacaíochta a fhorbairt do dhaoine faoi mhíchumas foghlama.

Tá an tUas. Tyndall ar an Uachtarán ar Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman faoi láthair, agus tá lear óráidí agus foilseachán ar shaincheisteanna Ombudsman curtha i gcrích aige. Tá céim MSc aige i mBainistíocht Straitéiseach, rud a bhronn Ollscoil Caerdydd air.

 

Chuaigh Peter Finnegan isteach i Seirbhís Thithe an Oireachtais i mí Eanáir 1997 agus ceapadh é mar Chléireach Dháil Éireann an 13 Eanáir 2016.

Roimhe sin, d’oibrigh an tUas. Finnegan i Roinn an Taoisigh, sa Roinn Oideachais agus Scileanna, sa Roinn Airgeadais, sa Roinn Coimirce Sóisialaí agus in Oifig na nOibreacha Poiblí. Is as Baile Átha Cliath dó agus tá céim BSc (Eolaíocht Ríomhaireachta) aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; tá Dioplóma Deimhnithe aige i gCuntasaíocht agus Airgeadas ó Chomhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte; agus tá céim Mháistreachta aige i Riarachán Gnó (MBA) ó Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Ceapadh Martin Groves mar Chléireach Sheanad Éireann i mí Eanáir 2017, tar éis dó fónamh mar Chléireach Cúnta ó mhí an Mheithimh 2014 i leith. Chuaigh sé isteach i bhfoireann Sheirbhís Thithe an Oireachtais sa bhliain 1992, áit ar oibrigh sé i raon ról difriúil, lenar áiríodh mar Oifigeach Airgeadais agus mar chléireach do roinnt coistí Oireachtais agus do na hoifigí nós imeachta parlaiminte. Roimh an mbliain 1992, d’oibrigh sé sa Roinn Cosanta, in Telecom Éireann agus sa Roinn Poist agus Telegrafa.

Áirítear leis na freagrachtaí atá ar an Uas. Groves obair Sheanad Éireann a riar agus comhairle nós imeachta a thabhairt don Chathaoirleach agus do Sheanadóirí. Tá sé ina Cheann Comhairimh do thoghcháin don Seanad freisin. Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas dó.

Cheap an Rialtas Geraldine Feeney, iarchomhalta de Sheanad Éireann, chun fónamh mar “ghnáthchomhalta” den Choimisiún ar feadh téarma sé bliana, le héifeacht ón 09 Nollaig 2020. D’fhóin Ms Feeney sa Seanad ó 2002 go 2011. Bhí sí ina comhalta de Chomhairle na nDochtúirí Leighis ó 1999 go 2004. Le linn a ballraíochta i gComhairle na nDochtúirí Leighis, chaith sí téarma ina Cathaoirleach ar a gCoiste um Eitic agus ba í an chéad duine tuata í a raibh an post seo aici.